Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
16.03.2020 10:05

DUÁL – vedomosti a zručnosti v praxi

Duálne vzdelávanie dáva žiakom možnosť vzdelávať sa v reálnom pracovnom prostredí v priamom kontakte s odborníkmi z praxe. Výchovno-vzdelávací proces u zamestnávateľa by mal nadväzovať na teoretickú prípravu v škole a dynamicky upevňovať pracovné návyky u žiakov. Zamestnávatelia poskytujú žiakom moderné technologické pracoviská s personálom, ktorý pracuje so žiakmi s cieľom čo najefektívnejšieho vzdelávania pre prax.

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa je postavené na priamom kontakte žiaka s prostredím, v ktorom má väčšie možnosti na svoj odborný a osobnostný rast. Obsah praktického vyučovania by mal vychádzať z koncepčného zámeru školy s cieľom umožniť žiakom kvalitnejšie vzdelávanie v spolupráci s podnikmi a firmami, ktoré majú záujem podieľať sa na odbornom formovaní žiakov zaradených do duálneho vzdelávania. Často však praktické vyučovanie u zamestnávateľa nemôže nadviazať na teoretické vedomosti žiakov, nakoľko školy nemajú nastavenú teoretickú prípravu na podmienky zamestnávateľa. Školské vzdelávacie programy by mali byť nastavené podľa požiadaviek zamestnávateľov na praktické vyučovanie a zosúladené so zamestnávateľmi tak, aby inštruktori v podnikoch a firmách nemuseli suplovať učiteľov teoretického vyučovania. Často absentuje odbornosť učiteľov na školách, hlavne v technických odboroch. Dnes už by mali byť požiadavky na výstupy pre potreby žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese špecificky zamerané na vyššiu odbornosť prepojenú na najnovšie poznatky z praxe. Aktualizácia poznatkov a odbornosti tých, ktorí majú učiť žiakov v systéme duálneho vzdelávania v rámci teoretickej prípravy je nevyhnutnou súčasťou pedagogickej praxe každého učiteľa. Pokiaľ učiteľ neodovzdá žiakovi to, čo zamestnávateľ očakáva, nie je možné hovoriť o efektívnom duálnom vzdelávaní. Každý žiak, ktorý príde na praktické vyučovanie do firmy, musí byť teoreticky pripravený tak, aby mohol aplikovať teóriu do praxe. Ak to tak nie je, inštruktori preberajú úlohu učiteľov a o to menej času venujú praktickej príprave a tréningu zručností so žiakmi. Teoretická príprava žiakov na školách zaostáva a potom sa stáva, že v rámci praktického vyučovania sa neplnia výkonové štandardy. Ďalším problémom je koncepcia vybraných odborných predmetov v jednotlivých ročníkoch stredných odborných škôl, kde si škola nastaví výber predmetov nie podľa potrieb žiakov a požiadavky zamestnávateľov, ale podľa potreby učiteľov a naplnenia ich úväzkov. Ak nie je zosúladený obsah a rozsah učiva v odborných predmetoch teoretického vyučovania s požiadavkami zamestnávateľov, ľahko skĺzne odborné vzdelávanie do dvoch koncepčne nezosúladených rovín. Na jednej strane škola učí žiakov to, čo v praktickom vyučovaní u zamestnávateľa nie je potrebné. Na druhej strane, zamestnávateľ si pripravuje žiakov teoreticky a prakticky, pričom zohľadňuje ich potreby pre budúce povolanie. Žiaci prichádzajú do firiem s tým, že u zamestnávateľov od nich vyžadujú niečo iné, čo ich učia v škole. Obsah a rozsah učiva z hľadiska odborného vzdelávania a prepojenia teórie s praxou by mal byť nastavený tak, aby sa žiaci kontinuálne pripravili na výkon povolania. To je možné len vtedy, keď škola so zamestnávateľom vypracujú spoločne učebné osnovy, rešpektujúce požiadavku od teórie k praxi, s kontinuálnou nadväznosťou vedomostí na praktické zručnosti žiakov.

Ak má byť odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania efektívne, účelovo treba nastaviť postupy riešenia a zosúladiť teoretické vyučovanie, za ktoré zodpovedá škola a praktické vyučovanie, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. Pokiaľ obe strany budú takto postavené učebné osnovy rešpektovať, výsledkom bude, že každý žiak bude spĺňať požiadavky stanovené profilom absolventa príslušného učebného alebo študijného odboru, ktorý sa bude bez problémov môcť uplatniť na trhu práce.