Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
21.10.2017 17:43

Duálne vzdelávanie - cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov

V zamestnávateľskej sfére sa čoraz viac a intenzívnejšie otvárajú otázky o kvalite odborného vzdelávania a ďalšom uplatnení absolventov stredných odborných škôl. Duálne vzdelávanie môže vyriešiť problémy zamestnávateľov s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

Stretnutia zástupcov stredných odborných škôl, zamestnávateľov a úradov prác sú zamerané na hľadanie riešení v znižovaní nezamestnanosti mladých ľudí a v ich uplatnení na trhu práce v profesiách, ktoré sú žiadané u zamestnávateľov. Uplatnenie absolventov v praxi by malo byť prioritou nielen strednej školy ale aj zamestnávateľov. Dopyt po technicky zručných absolventoch je už dlhodobou tradíciou v mnohých regiónoch. Úrady prác vypracovávajú štatistiky o zamestnanosti a nezamestnanosti v jednotlivých profesiách, požadujú vzdelávať žiakov v nedostatkových študijných a učebných odboroch, aby mohli zamestnávateľom ponúknuť mladých perspektívnych ľudí s technickými zručnosťami.

Prečo spolupracovať so zamestnávateľmi?

Zamestnávatelia v spolupráci so strednými odbornými školami robia všetko pre naplnenie plánov výkonov, ktoré odzrkadľujú potrebu vzdelávania v oblastiach potrebných pre zabezpečenie výrobných procesov. Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania má zabezpečiť to, čo dlhodobo na školách chýba. Kvalita praktického vyučovania a odbornosť pedagogických zamestnancov sú nosnými piliermi efektívneho vyučovania pre potreby odbornej praxe. Spoluúčasť zamestnávateľov na výchove a vzdelávaní budúcich absolventov majú byť správnym krokom k lepšiemu uplatneniu absolventov v profesiách potrebných na zabezpečenie výrobných procesov v prevádzkach, ktoré vyžadujú odborné vedomosti a predovšetkým zručnosti. Adaptabilita v reálnom pracovnom prostredí je potrebná. Žiak je počas stredoškolského štúdia v priamom kontakte s prostredím, v ktorom môže v budúcnosti kariérne rásť. Okrem cvičnej práce má možnosť uplatňovať svoje vedomosti a zručnosti pri produktívnej práci.

Nestačí len zavolať do školy a pýtať absolventov vybraných študijných a učebných odborov

Zamestnávateľ vstupuje do výchovno-vzdelávacieho procesu od prvého dňa, kedy žiak nastúpi na stredoškolské štúdium. Podchytiť prípravu žiakov už v začiatkoch štúdia je potrebné pre jeho sebarealizáciu a osobnostný rozvoj v priamom kontakte s pracovným prostredím. Kontinuálne uplatňovanie vedomostí počas odborného výcviku u zamestnávateľa zhodnocuje jeho odbornú prípravu, v rámci ktorej rieši konkrétne praktické úlohy a zadania pod dozorom majstrov odbornej výchovy a inštruktorov z praxe. Počas celého stredoškolského štúdia sa žiak pripravuje za prítomnosti zamestnávateľa, ktorý určuje smer a štandard odborného vzdelávania v spolupráci so strednou školou.

Ak potrebuje zamestnávateľ absolventov vybraných študijných a učebných odborov, musí byť pripravený aj na realizáciu jeho výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zdroj foto: SOŠ strojnícka Skalica