Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Roman Stadtrucker
21.07.2018 16:50

Elektronická publikácia „Žiacke portfólio a jeho využitie v škole“

Keď som počas letných prázdnin v roku 2017 spracovával údaje získané z dotazníkového prieskumu zameraného na oblasť skúšania a hodnotenia žiakov vo vyučovaní v predmete technika, zaujali ma okrem iného aj odpovede učiteľov na jednu z položiek tohto dotazníka. V nej som zisťoval, aké formy a metódy hodnotenia žiakov učitelia používajú. Neprekvapilo ma, že najčastejšie je používaná klasifikácia žiakov, resp. kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia. Potešiteľné bolo zistenie, že niektorí učitelia používajú aj sebahodnotenie žiakov či rovesnícke hodnotenie. No nečakal som, že ani jeden z respondentov prieskumu nevyužíva vo svojej pedagogicko-didaktickej práci hodnotenie žiakov pomocou žiackeho portfólia. To bol významný dôvod, prečo vznikla táto publikácia.

Predkladaná publikácia umožňuje učiteľovi predmetu technika v základnej škole implementovať do hodnotiaceho procesu, ktorý je v tomto prípade realizovaný nielen vo výučbe, ale i mimo nej, alternatívny spôsob hodnotenia žiakov pomocou tzv. žiackeho portfólia. Tento, v našich podmienkach zatiaľ stále inovatívny a alternatívny spôsob hodnotenia žiakov, má svoje miesto aj v ďalších vyučovacích predmetoch v základných a stredných školách, napr. v predmetoch prírodovedného zamerania (bádateľsky orientovaná výučba). Publikáciu môžu využiť aj učitelia iných vyučovacích predmetov, ktorí chcú využívať hodnotenie žiakov pomocou žiackeho portfólia.

Prvá kapitola zoznamuje čitateľa s teoretickými a legislatívnymi rámcami zameranými na oblasť hodnotenia žiakov vo výučbe v predmete technika. Ťažiskom publikácie je druhá kapitola obsahujúca informácie, ktoré sú potrebné pre zvládnutie didakticko-pedagogickej práce učiteľa s konkrétnymi nástrojmi a technikami formatívneho hodnotenia žiakov, ktoré sú obsahom žiackeho portfólia. Významná a do budúcna perspektívna je aj implementácia žiackeho elektronického portfólia, ktoré umožňuje hodnotiť učenie sa žiakov, vrátane takých procesov a žiackych výstupov, ktoré vznikajú v digitálnom prostredí. Námety pre túto formu žiackeho portfólia nájde čitateľ v záverečnej časti publikácie.

Dôležitou súčasťou publikácie je príloha, v ktorej sú uvedené konkrétne nástroje, formuláre a tabuľky, ktoré učiteľ môže využívať pri vytváraní a hodnotení žiackeho portfólia. Ich súčasťou sú aj krátke metodické poznámky. Súbor s prílohami sme sprístupnili aj v elektronickej forme v editovateľnom formáte na CD pre jeho efektívnejšie používanie učiteľom.

Implementácia žiackeho portfólia, ako inovatívnej formy hodnotenia žiakov, znamená pre učiteľa, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou, zdolávať náročný proces. V prvom rade musí mať učiteľ v konkrétnej škole plnú podporu manažmentu školy a musí spolupracovať aj so svojimi kolegami. Vzájomná kooperácia je podmienkou pre dosiahnutie zlepšenia učebných výsledkov žiakov a zvyšovania ich motivácie k učeniu sa.

Už v príprave budúcich učiteľov na vysokých školách by sa mali študenti detailnejšie oboznamovať s takými formami a metódami hodnotenia žiakov, ktoré podľa nášho názoru, v budúcnosti nahradia existujúce tradičné spôsoby práce učiteľa so žiakom. Často sa stretávam s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí hľadajú väčšiu materiálnu a metodickú podporu zo strany štátu. Verím, že sa aj my, učitelia, sa dočkáme komplexnej školskej reformy, ktoré nebude len formálnou kvázi reformou s kozmetickými úpravami a nekonečnými novelami školskej legislatívy.

 

Všetkým učiteľom, ktorí sa rozhodnú pre prvý krok k implementácii žiackeho portfólia do svojej pedagogickej praxe, úprimne želám veľa tvorivých úspechov v jeho využívaní.

 

Informácie o zaslaní publikácie si vyžiadajte na e-mailovej adrese: infotechnika27@gmail.com.

 

 

        PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD.

        Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej

Súvisiace články

15.03.2019 07:18

Slovenský štát z rokov 1939 – 1945

prispel k doformovaniu Slovákov do podoby moderného politického národa, cena za to však bola privysoká.
07.10.2018 20:43

"Sicília na stole"

"Sicília na stole" je názov projektu KA1 Erasmus+ financovaného EÚ. Vďaka finančnej podpore  EÚ 10 študentov a 2 sprevádzajúce osoby sa zúčastnili 20 dňovej zahraničnej praxe na Sicíliii v meste Barcelona Pozzo di Gotto. Účastn...
12.07.2019 21:27

Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenského

V dňoch 26. 06. – 13.10.2019 je inštalovaná v priestoroch výstavnej siene Starej radnice Múzea mesta Bratislavy zaujímavá výstava s informačno-dokumentačným významom s názvom Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenskéh...