Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
28.12.2017 13:45

eTwinning bilancuje

Koniec kalendárneho roka vždy patrí bilancii práce tých, ktorí usilovne pracovali po celý rok. Inak tomu nie je ani v programe eTwinning, ktorý sa stal integrálnou súčasťou vyučovania v európskych školách. V decembri bola vydaná správa v programe eTwinning, v ktorej je podaná podrobná analýza vplyvu programu eTwinning na školy, učiteľov a študentov v celej Európe a mimo nej.

Správa uvádza výsledky prieskumu, do ktorého sa v roku 2017 zapojilo takmer 6 000 realizátorov programu eTwinning90 % respondentov z radov učiteľov uviedlo, že medzi zručnosti najviac ovplyvnené programom eTwinning patrí ich schopnosť vyučovať medzipredmetové zručnosti a zručnosti v projektovom vyučovaní. Program eTwinning však nevplýva len na učiteľov, ale aj na ich školy a študentov. Študenti sa nestávajú len tvorivejší, ale aj viac spolupracujú so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Viac ako 90 % respondentov uvádza, že program eTwinning má pozitívny vplyv na zvyšovanie motivácie študentov a podporu spolupráce medzi nimi. Približne 80 % respondentov verí, že program eTwinning má na školskej úrovni obzvlášť pozitívny vplyv na zlepšovanie vzťahu medzi študentmi a učiteľmi

eTwinning je živá komunita, do ktorej sa počas jej 12 ročnej existencie zapojilo 500 000 učiteľov zo 182 000 škôl. Realizovalo sa viac ako 61 000 inovatívnych projektov, do ktorých sa v priebehu rokov zapojilo viac ako 2 000 000 nadšených študentov z celého kontinentu. Do projektu eTwinning sa skutočne oplatí zapojiť, je to najväčšia komunita učiteľov v Európe a práca v projekte je motiváciou a inšpiráciou v modernom vzdelávaní v 21. storočí.

Súvisiace články

06.05.2017 17:30

Zanietený národný buditeľ, včelár a ovocinár,mecenáš Juraj Holček

Nie je možné, aby sa každá osobnosť, zaslúžiaca sa o vybojovanie práv nášho národa, dostala na stránky učebníc dejepisu, či na stránky učebníc literatúry. Práve preto je potrebné vyhľadávať tieto osobnosti, študovať ich život a...
20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štruktúra hospitačných záznamov nie je daná všeobecne záväzným právnym predpisom, preto v praxi nachádzame rôzne formy...