Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Tóthová
09.08.2018 11:04

Európsky týždeň mobility

Centrum voľného času CVrČek bude po ôsmy krát koordinovať aktivity Európskeho týždňa mobility v Moldave nad Bodvou!

Široká verejnosť na Slovensku vníma centrá voľného času ako zariadenia, ktoré sa zaoberajú iba vedením tzv. „krúžkov". Áno, to je v mnohých prípadoch gro ich práce a za túto sú väčšinou dotovaný samosprávou vo forme normatívov za každé dieťa v záujmovom útvare. Centrá voľného času však organizujú aj široké spektrum príležitostných a prázdninových aktivít. Tak je to aj v našom Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ). O jednej takejto aktivite, pri ktorej si CVČ a jeho partneri počínajú veľmi úspešne, chceme poinformovať aj vás!

Od roku 2011 je naše CVČ poverené koordinovaním podujatia, nazvaného Európsky týždeň mobility (ETM). Ten sa uskutočňuje každoročne, vždy v týždni od 16. do 22. septembra. V rámci ETM sa organizujú rôzne podujatia, ktorých účelom je poukázať na problémy spojené so zvyšujúcou sa mestskou automobilovou dopravou a snahou o prijatie opatrení na zlepšenie kvality života občanov v mestách. Medzi najväčšie záporné vplyvy motorovej dopravy, na ktoré každoročne ETM poukazuje, môžeme zaradiť zhoršovanie kvality ovzdušia, zvyšovanie miery hluku, nízku efektivitu prepravy, spojenú s problémami s parkovaním a dopravnými zápchami a tiež narastajúci problém obezity obyvateľov, ako dôsledok nedostatočného fyzického pohybu počas dňa. ETM je každý rok zameraný na inú stránku spojenú s dopravou a mobilitou v mestách a každý rok má svoje motto, slogan, ktorý je s týmto ročníkom spojený.

Na národnej úrovni koordinuje túto kampaň Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). MŽP SR každoročne vyhlasuje Národnú súťaž o cenu ETM v troch kategóriách: aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita. Cieľom súťaže je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

CVČ počas siedmych rokov zorganizovalo množstvo podujatí, ktoré mali za cieľ zmobilizovať obyvateľov nášho mesta a aktívne ich zapojiť do diania okolo seba. Aktivity, ktoré sme usporadúvali boli veľmi nápadité a originálne. O tom svedčí aj fakt, že sme počas siedmych rokov pre naše mesto získali v Národnej súťaži niekoľko krásnych ocenení:

  • V roku 2011 sa na kampani zúčastnilo zo Slovenska 11 miest. Na hodnotiacom seminári ETM, 11. októbra 2011, boli ocenené dve samosprávy. Jednou z nich bolo mesto Moldava nad Bodvou, ktoré dostalo „Striebornú plaketu" za príspevok k rozvoju udržateľnej mobility – "Vyčlenenie priestoru pre peších na ulici Školskej". Na tejto ulici vznikol Maľovaný chodníček, ktorý bezpečne sprevádzal a dával pozor na chodcov v našom meste.
  • V zasadacej miestnosti Košického samosprávneho kraja sa 15. októbra 2012 uskutočnilo vyhodnotenie ETM 2012 a udeľovanie cien za trvalé opatrenia zavedené v jednotlivých mestách. V súťaži, ktorá pomáha vytvárať kvalitnejšie a zdravšie prostredie pre život svojich občanov, naše mestečko obstálo veľmi dobre. Kompetentní predstavitelia nášho mesta si prevzali najvyššie ocenenie udelené najaktívnejším samosprávam na Slovensku – „Zlatú plaketu" a sošku „Lietajúceho Pegasa na kolesách". V tomto roku vznikli aj povestné „Moldavské zebričky". Usmievavé
    a spokojné zebričky pokojne odvtedy ležia krížom cez cestu a sú stále bezpečným prechodom z chodníka na chodník pre všetky deťúrence, ktoré sa ponáhľajú do CVrČka a vyčaria úsmev aj na tvárach dospelých Moldavčanov a návštevníkom nášho mestečka.
  • V novembri 2015 mesto Moldava nad Bodvou získalo ocenenie v Národnej súťaži, organizovanej v rámci ETM 2015, a to skvelú prvú cenu v kategórii Efektívne trvalé opatrenie za „Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto", ktorý umožnil cestujúcim lepší prístup k železničnej doprave a zároveň nahradil súčasnú nevyhovujúcu autobusovú stanicu.
  • V októbri 2017 sa Moldava nad Bodvou v národnej súťaži o originálnu aktivitu ETM 2017 so svojou aktivitou "Zdieľajme zdieľanú mobilitu" umiestnila na krásnom 3. mieste!
  • ETM 2018 sa pomaly blíži. Umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili spôsoby dopravy, ako sú chodenie a cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Témou ETM 2018 je „KOMBINUJ A CHOĎ!".

    V roku 2011 bolo do ETM zapojených 11 samospráv, v roku 2017 bol ETM doposiaľ najúspešnejší, vďaka zapojeniu 49 obcí a miest. Podarí sa v roku 2018 prekonať toto číslo? Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou a Mesto Moldava nad Bodvou sú aj tento rok pripravení KOMBINOVAŤ A ÍSŤ a zapojiť sa do ETM 2018!