Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.11.2019 06:28

EUROSCOLA 2020 na Obchodnej akadémii v Šuranoch

Obchodná akadémia v Šuranoch /okres Nové Zámky/ je škola s dlhoročnou tradíciou. Škola vznikla v roku 1946 a jej brány opustilo tisíce absolventov. Počas histórie školy sa na škole vystriedalo aj mnoho učiteľov - starí odchádzali do zaslúženého dôchodku, mladí prichádzali, aby pokračovali v ich práci s novým elánom a nápadmi.

Rok – čo rok to v v škole „žije" aj mimoškolskými aktivitami z oblasti ekonomickej, ako aj spoločenskovednej . Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku. Od septembra 2019 bolo pre žiakov organizovaných množstvo podujatí, ktorých účelom je obohatiť vedomosti žiakov v rôznych oblastiach. K podujatiam a projektom, do ktorých sa škola zapojila patrí aj EUROSCOLA 2020.

V rámci tohto projektu na škole prebehlo veľa zaujímavých aktivít, s ktorými  boli oboznámení všetci žiaci školy. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci II. A, II. B, III. A a III. B triedy.

K aktivitám organizovaným v rámci EUROSCOLY 2020 patrila aj beseda s europoslancom. Žiaci a učitelia školy kontaktovali europoslanca Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD. a pozvali ho na besedu. Potešili sa, že pán poslanec prijal pozvanie na stretnutie so žiakmi a učiteľmi školy. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 22.10 prostredníctvom videohovoru.

Žiaci s napätím a trochu aj s trémou čakali na zazvonenie a spojenie sa s Bruselom. Spojenie bolo úspešné a debata sa mohla začať. Po vzájomnom predstavení a srdečnom privítaní napätie a tréma veľmi rýchlo opadli. Pán Štefanec si ich svojím úsmevom a bezprostrednosťou okamžite získal. Nič  nenechali na náhodu a na diskusiu sa starostlivo pripravili. Chceli počuť odpovede a názory na to, čo ich ako mladých ľudí zaujíma a čomu nerozumejú. Nastala živá diskusia, v rámci ktorej žiaci dostali odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú. Žiaci hodnotili besedu na výbornú,keďže odchádzali z nej s novými informáciami o EÚ a o práci poslancov.

V rámci podujatí EUROSCOLA 2020 sa konali na škole aj ďalšie zaujímavé aktivity, ku ktorým patrí napr. na interaktívny deň pod názvom „EUROGAMES".

Žiaci pripravili aktivity vo workshopoch, v ktorých žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ mali možnosť hravou formou osvojiť základné znalosti, postoje a návyky vo vzťahu k peniazom.

Keďže šport zlepšuje celkovú životnú úroveň a zdravie Európanov, pomáha prekonať spoločenské problémy, ako sú rasizmus, sociálne vylúčenie, rodovú nerovnosť, prináša značné hospodárske výhody v celej EÚ, je dôležitým nástrojom vo vonkajších vzťahoch EÚ, jednou z aktivít Euroscoly 2020 bol športový deň Euroscoly , zameraný na spoločenské aspekty športu ako zdravie, vzdelávanie, sociálnu inklúziu.

Medzi podujatiami organizovaným v rámci Euroscoly 2020 nechýbali ani tie, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia / Beseda na tému „Odpady a nakladanie s nimi" a Workshop na tému „Svet okolo nás" / .

Keďže mladí ľudia radi cestujú po Európe, ani táto téma neostala neobsiahnutá v projekte Euroscola 2020. Žiaci II. B triedy založili fiktívnu cestovnú kanceláriu „APATOUR" a vytvorili cestovateľský bedeker po krajinách EÚ a simulovali výber z ponuky zájazdov z katalógu pre ostatných žiakov školy.

Keďže v októbri sa žiaci školy v rámci projektu Erasmus + zúčastnili krátkodobej mobility v Londýne v termíne 20/10/2019 - 2/ 11/2019, podelili sa v rámci workshopu so svojimi skúsenosťami a zážitkami so žiakmi školy. K aktivitám Euroscoly 2020 patril aj dotazníkový prieskum týkajúci sa Európskej únie, hlavne názorov na členstvo Slovenskej republiky v EÚ. Žiaci III.B oslovili žiakov školy, učiteľov a zamestnancov školy a obyvateľov mesta Šurany . Dotazník vyplnilo 93 respondentov.

Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých podujatí a mali radosť z každej novej informácie, ktorú získali počas jednotlivých aktivít Euroscoly 2020.