Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
23.02.2017 07:30

Geometriu je potrebné posilniť na základných školách

Žiaci nemajú dostatočné vedomosti a zručnosti z geometrie.

Kde sú tie časy, keď žiaci riešili na matematike konštrukčné úlohy a to nielen dvojrozmerné, ale aj trojrozmerné. Neskutočný počet hodín venovaných geometrii. Zošit založený len na geometriu a v ňom množstvo úloh s náčrtom, rozborom, postupom, úhľadnými obrázkami geometrických telies a záverom. Učiteľ behal medzi žiakmi, učil ich správne držať pravítko, kružidlo a ceruzku. Dnes žiakom geometrické zručnosti chýbajú. Geometrii sa venujú s nedostatočnou časovou dotáciou.

Geometriu je potrebné posilniť na základných školách. Časová dotácia venovaná tomuto tematickému celku v matematike je nedostatočná. Žiakom chýba predstavivosť v priestore, zručnosti pri náčrtoch geometrických tvarov a telies, pri rysovaní majú problémy s presnosťou. Geometrické telesá a ich siete by mali byť základom geometrickej predstavivosti žiakov. Názorné a logické myslenie je nevyhnutné rozvíjať od útleho veku. Podstatou je rozoznanie geometrických útvarov, ich vzájomná poloha, poloha na základe rovinného obrazu. Predstavy o tvaroch a útvaroch, schopnosť s nimi manipulovať je základom učenia technického kreslenia na stredných školách. V nadväznosti na poznatky žiakov zo základnej školy má učiteľ možnosť pokračovať v rozvíjaní priestorového myslenia. Ak sú však vedomosti a zručnosti slabé, musí sa učiteľ vrátiť k vysvetľovaniu učiva základnej školy.

Hodiny technického kreslenia na strednej škole začínajú s pravítkom a ceruzkou v ruke tak, ako na hodinách geometrie. Žiak sa musí naučiť vnímať tvary, jeho veľkosti a dĺžky. Pri modeloch telies a predmetov je potrebné vnímať vlastnosti. Pri vysvetľovaní často chýba intenzita podnetu a upozorňovanie na to, čo si žiaci majú všímať. Rozlíšiť rovinné útvary, ich vlastnosti a upriamiť pozornosť na základné prvky vzbudzuje u žiakov predstavivosť. Rozvoj priestorovej predstavivosti je proces náročný a dlhodobý. Slovný popis objektov, predmetov a jeho vlastností aj bez vizualizácie posilňuje geometrické myslenie žiakov. Základom geometrického poznávania by malo byť aj modelovanie telies, pri ktorom žiak viac pochopí, spozná a je viac motivovaný. Stačí, keď vyrobí z výkresu kocku a hneď sa posilní jeho vnímanie.

Súvisiace články

08.04.2018 11:04

Daj vedieť či to funguje (2): Ecoegg

Moje eko zmýšľanie nie je dokonalé a ani sa nepovažujem za „eko človeka“. Avšak fakt, že Briti vynašli ekologický spôsob prania, ktorý je nie len účinný, ale aj lacný, ma nesmierne potešil.