Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
23.02.2017 07:30

Geometriu je potrebné posilniť na základných školách

Žiaci nemajú dostatočné vedomosti a zručnosti z geometrie.

Kde sú tie časy, keď žiaci riešili na matematike konštrukčné úlohy a to nielen dvojrozmerné, ale aj trojrozmerné. Neskutočný počet hodín venovaných geometrii. Zošit založený len na geometriu a v ňom množstvo úloh s náčrtom, rozborom, postupom, úhľadnými obrázkami geometrických telies a záverom. Učiteľ behal medzi žiakmi, učil ich správne držať pravítko, kružidlo a ceruzku. Dnes žiakom geometrické zručnosti chýbajú. Geometrii sa venujú s nedostatočnou časovou dotáciou.

Geometriu je potrebné posilniť na základných školách. Časová dotácia venovaná tomuto tematickému celku v matematike je nedostatočná. Žiakom chýba predstavivosť v priestore, zručnosti pri náčrtoch geometrických tvarov a telies, pri rysovaní majú problémy s presnosťou. Geometrické telesá a ich siete by mali byť základom geometrickej predstavivosti žiakov. Názorné a logické myslenie je nevyhnutné rozvíjať od útleho veku. Podstatou je rozoznanie geometrických útvarov, ich vzájomná poloha, poloha na základe rovinného obrazu. Predstavy o tvaroch a útvaroch, schopnosť s nimi manipulovať je základom učenia technického kreslenia na stredných školách. V nadväznosti na poznatky žiakov zo základnej školy má učiteľ možnosť pokračovať v rozvíjaní priestorového myslenia. Ak sú však vedomosti a zručnosti slabé, musí sa učiteľ vrátiť k vysvetľovaniu učiva základnej školy.

Hodiny technického kreslenia na strednej škole začínajú s pravítkom a ceruzkou v ruke tak, ako na hodinách geometrie. Žiak sa musí naučiť vnímať tvary, jeho veľkosti a dĺžky. Pri modeloch telies a predmetov je potrebné vnímať vlastnosti. Pri vysvetľovaní často chýba intenzita podnetu a upozorňovanie na to, čo si žiaci majú všímať. Rozlíšiť rovinné útvary, ich vlastnosti a upriamiť pozornosť na základné prvky vzbudzuje u žiakov predstavivosť. Rozvoj priestorovej predstavivosti je proces náročný a dlhodobý. Slovný popis objektov, predmetov a jeho vlastností aj bez vizualizácie posilňuje geometrické myslenie žiakov. Základom geometrického poznávania by malo byť aj modelovanie telies, pri ktorom žiak viac pochopí, spozná a je viac motivovaný. Stačí, keď vyrobí z výkresu kocku a hneď sa posilní jeho vnímanie.

Súvisiace články

20.02.2016 07:30

Nepoukazujte na pracovný čas učiteľov

Naša spoločnosť si už zvykla na to, že keď sa má zvyšovať plat pedagógov, tak hneď sa každý venuje ich pracovnému času. Ale pozor, úväzok učiteľa sa nerovná jeho pracovnému času. Okrem vyučovacej povinnosti majú pedagógovia ďal...
16.08.2016 10:00

Učiteľ a myseľ nastavená na rast

To, aký máme postoj k životu, životným situáciám, ľuďom okolo nás je výsledkom nastavenia vlastnej mysle. My sami rozhodujeme o tom ako budeme vnímať, rozmýšľať a prípadne aj hodnotiť dianie okolo nás. Profesorka Carol Dweck ...
28.01.2017 15:30

Kam zmizla vďačnosť a pokora?

Všetci intuitívne vieme, čo sa pod týmito slovami schováva. Vďačnosť si spájame so slovom, ďakujem a pokoru so slovom, skromnosť. Je to v poriadku, no obidva pojmy obsahujú v sebe oveľa viac. Bohužiaľ sme dnes svedkami aj toho,...