Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
21.02.2016 08:00

Hospitácie riaditeľa sú strašiakom pre učiteľov

Len čo riaditeľ školy oznámi hospitačnú činnosť, už je v zborovni búrka. Hromy a blesky na všetky strany, hľadanie príprav a poznámok k jednotlivým vyučovacím predmetom a nervozita učiteľov z toho, kto bude uvedený v rozvrhu hospitácií. Ani žiaci nemajú taký strach z písomiek ako niektorí učitelia z hospitácií. Ale prečo? Učiteľ má predsa so sebaistotou ukázať svoje pedagogické umenie.

Pohľad učiteľov na kontrolnú činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany riaditeľa školy je rôzny. Na jednej strane negatívne reakcie s neprimeranými ohlasmi a na strane druhej spolupráca kolegov s cieľom zvyšovania kvality vyučovania a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Mnohí učitelia si myslia, že riaditeľ školy ide na hospitáciu s cieľom hľadať chyby na pedagógovi. Pravda je však taká, že riaditeľa zaujíma výchovno-vzdelávací proces, postavenie učiteľa a žiaka na vyučovacej hodine, motivácia žiakov zo strany učiteľa, osvojovanie a upevňovanie učiva, učebné štýly, vyučovacie metódy, využívanie IKT, didaktické zásady, aktivita a zapojenie žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Hospitácia má tri fázy – príprava, realizácia a rozbor. Riaditeľ vie, prečo ide na hospitáciu, čo touto činnosťou sleduje a ako urobí rozbor s pedagógom. Spoločným cieľom hospitácie by malo byť hľadanie možností, ako zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Riaditeľ ide na hospitáciu s určitým cieľom a vopred vie, čo bude sledovať. On je pozorovateľ, ktorý sa snaží objektívne hodnotiť prácu učiteľa a žiakov počas vyučovacej hodiny. Niektorí učitelia si veľmi zle vysvetľujú túto činnosť riaditeľa, ktorý zodpovedá za priebeh a kvalitu vyučovacieho procesu. Snaží sa, aby škola dosahovala čo najlepšie výsledky a hospitácie sú podnetom k ďalšiemu skvalitneniu vyučovacieho procesu. Riaditeľ je ten, kto podáva impulzy na ďalší rozvoj školy s pozitívnymi výsledkami. A často sú to hospitácie, kde získa ucelený obraz o priebehu vyučovacích hodín a nechá sa inšpirovať k ďalšiemu rozvoju školy.

Učitelia by nemali vnímať hospitačnú činnosť negatívne. Aj riaditeľ má svoje povinnosti, ktoré si plní aj z pedagogického pohľadu. Veď aj sám riaditeľ je pedagóg, ktorý má vyučovaciu povinnosť. Každá hospitácia má výstup, hospitačný záznam a rozbor s učiteľom. Po vyhotovení záznamu z hospitačnej činnosti má predsa právo sa vyjadriť každý učiteľ a povedať svoj objektívny názor. Okrem toho učitelia vopred vedia, kedy a komu ide riaditeľ na hospitáciu. Túto činnosť by mali učitelia vnímať s cieľom kontinuálneho zlepšovania podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Súvisiace články

20.04.2018 20:53

eFi Hotel Brno je tu pre vás

Dňa 18.04.2018 sme sa zúčastnili s poslucháčmi 2. ročníka študijných odborov management a gastronómia v hotelierstve a cestovnom ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej( ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v eFi Hoteli Brn...
20.03.2016 14:15

Atraktívne študijné odbory alebo len ich názvy?

Keď si otvoríme webové stránky niektorých škôl, tak začneme okamžite rozmýšľať, na čo sú niektoré školy zamerané. Mám na mysli zameranie škôl podľa ponúkaných študijných a učebných odborov. Je neuveriteľné, aký „mix“ odborov po...