Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
21.02.2016 08:00

Hospitácie riaditeľa sú strašiakom pre učiteľov

Len čo riaditeľ školy oznámi hospitačnú činnosť, už je v zborovni búrka. Hromy a blesky na všetky strany, hľadanie príprav a poznámok k jednotlivým vyučovacím predmetom a nervozita učiteľov z toho, kto bude uvedený v rozvrhu hospitácií. Ani žiaci nemajú taký strach z písomiek ako niektorí učitelia z hospitácií. Ale prečo? Učiteľ má predsa so sebaistotou ukázať svoje pedagogické umenie.

Pohľad učiteľov na kontrolnú činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany riaditeľa školy je rôzny. Na jednej strane negatívne reakcie s neprimeranými ohlasmi a na strane druhej spolupráca kolegov s cieľom zvyšovania kvality vyučovania a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Mnohí učitelia si myslia, že riaditeľ školy ide na hospitáciu s cieľom hľadať chyby na pedagógovi. Pravda je však taká, že riaditeľa zaujíma výchovno-vzdelávací proces, postavenie učiteľa a žiaka na vyučovacej hodine, motivácia žiakov zo strany učiteľa, osvojovanie a upevňovanie učiva, učebné štýly, vyučovacie metódy, využívanie IKT, didaktické zásady, aktivita a zapojenie žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Hospitácia má tri fázy – príprava, realizácia a rozbor. Riaditeľ vie, prečo ide na hospitáciu, čo touto činnosťou sleduje a ako urobí rozbor s pedagógom. Spoločným cieľom hospitácie by malo byť hľadanie možností, ako zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Riaditeľ ide na hospitáciu s určitým cieľom a vopred vie, čo bude sledovať. On je pozorovateľ, ktorý sa snaží objektívne hodnotiť prácu učiteľa a žiakov počas vyučovacej hodiny. Niektorí učitelia si veľmi zle vysvetľujú túto činnosť riaditeľa, ktorý zodpovedá za priebeh a kvalitu vyučovacieho procesu. Snaží sa, aby škola dosahovala čo najlepšie výsledky a hospitácie sú podnetom k ďalšiemu skvalitneniu vyučovacieho procesu. Riaditeľ je ten, kto podáva impulzy na ďalší rozvoj školy s pozitívnymi výsledkami. A často sú to hospitácie, kde získa ucelený obraz o priebehu vyučovacích hodín a nechá sa inšpirovať k ďalšiemu rozvoju školy.

Učitelia by nemali vnímať hospitačnú činnosť negatívne. Aj riaditeľ má svoje povinnosti, ktoré si plní aj z pedagogického pohľadu. Veď aj sám riaditeľ je pedagóg, ktorý má vyučovaciu povinnosť. Každá hospitácia má výstup, hospitačný záznam a rozbor s učiteľom. Po vyhotovení záznamu z hospitačnej činnosti má predsa právo sa vyjadriť každý učiteľ a povedať svoj objektívny názor. Okrem toho učitelia vopred vedia, kedy a komu ide riaditeľ na hospitáciu. Túto činnosť by mali učitelia vnímať s cieľom kontinuálneho zlepšovania podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Súvisiace články

02.05.2019 08:33

Zavítajte do domu U dobrého pastiera

Dom U dobrého pastiera bol postavený koncom 18.storočia v rokokovom umeleckom slohu. Sídli na Židovskej ulici v blízkosti Múzea židovskej kultúry. Ide o významný symbol stredoeurópskej meštianskej architektúry. Sídli v ňom exp...
18.02.2019 09:41

Výstava Ľudový odev na Záhorí je tu

Dňa 15.02.2019 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch Výstavnej siene Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1 etnografická výstava s názvom Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok. Hlavnú záštitu nad organizova...
03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú ša...