Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Štefániková
19.12.2017 17:17

Prečo je potrebné venovať pozornosť vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju?

Téma udržateľného rozvoja hýbe celým svetom, preto považujeme za nanajvýš dôležité, aby sa jej venovali aj učitelia napr. na hodinách biológie, geografie, chémie, fyziky, ale aj etickej výchovy, telesnej výchovy, histórie, cudzích jazykov. Skoro na každej hodine sa hovorí o udržateľnom rozvoji či už jednotlivca, rodiny, spoločnosti, krajiny, sveta, lebo téma udržateľného rozvoja je univerzálna. To je dôvod, prečo sa AINova zapojila do projektu “Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v dunajskom regióne”. Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť učiteľov na túto tému, poskytnúť im vypracované témy dostupné on-line pre uľahčenie prípravy na hodiny. Zároveň sú témy doplnené takými zadaniami a cvičeniami, ktoré sú atraktívne pre študentov na stredných školách a riešia sa s využitím digitálnych technológií. Na projekte spolupracovali učitelia z 10 krajín dunajského regiónu, vymieňali si názory na dané témy, odskúšali vypracované témy na svojich hodinách a poskytli spätnú väzbu aj pripomienky od študentov. Vypracované témy nájdete na www.ainova-moodle.sk. Pozývame na tento portál všetkých, ktorých téma udržateľného rozvoja zaujíma a považujú ju za dôležitú.

V roku 2014 skončila Dekáda OSN 2005 – 2014  venovaná téme "Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj" (http://www.enviromagazin.sk/enviro2004/enviromc2/mc2_2004_komplet_.pdf ). Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/sustainable_development_goals.html)  bola schválená na mimoriadnom samite OSN New Yorku v roku 2015 a určuje všeobecný rámec pre krajiny sveta ako odstrániť chudobu a dosiahnuť udržateľný rozvoj do roku 2030. Agenda udržateľného rozvoja obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré  vyvažujú tri aspekty udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny. V decembri 2015 bola v Paríži podpísaná dohoda svetového spoločenstva o opatreniach potrebných predchádzaniu zmeny klímy (europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_sk.pdf). Dohoda položila základ pre globálny plán zamedziť nebezpečnej zmene klímy limitovaním globálneho otepľovania výrazne pod 2 stupňami Celzia.

Dalo by sa povedať, že v oblasti udržateľného rozvoja na svetovej úrovni sa niečo deje. Množstvo CO2 v ovzduší, suchá a horúčavy, ktoré môžu vyvolať hladomor, zničenie lesov škodcami a požiarmi, hurikány, tajfúny a povodne môžu ohroziť aj zničiť celé mestá a krajiny.  V decembri 2017 sa opäť v Paríži konal klimatický samit „Jedna planéta", aby potvrdil rozhodnutia z roku 2015 a diskutoval o financovaní opatrení na ochranu klímy či záväzkoch k uhlíkovej neutralite.

Situácia na Slovensku nie je dobrá, v porovnateľných parametroch napr. v rámci kvality ovzdušia vážne zaostávame za ostatnými krajinami EÚ, máme viac ako 5 000 úmrtí ročne zapríčinených znečisteným ovzduším. V médiách môžeme sledovať niekoľkoročnú kauzu odlesňovania lesov, aj reakciu na ňu - vznik iniciatívy na ich záchranu "My sme les"( https://www.mysmeles.sk/). Diskutuje sa aj o pílení napr. brehových porastov a mokradí, vytváraní betónových plôch namiesto zelených, o klesaní hladiny podzemnej vody, o separovaní odpadov ai. Obyvatelia mlčia, zatiaľ sa k tejto téme vyjadrujú prevažne známe osobnosti, aby podnietili ostatných, ktorí sa neodvažujú komentovať toto dianie, či už z dôvodu nedostatku informácií, alebo strachu vyjadriť svoj názor. Práve preto musíme tejto téme venovať väčšiu pozornosť, aby sme rozumeli, čo sa deje s našou planétou, minimálne s našou krajinou. Keď tomu porozumieme, budeme vedieť čo máme robiť.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 14.12.2017  zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 – Envirostratégia 2030. (http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/) Dokument nastavuje systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady a lesy, ktoré majú ambíciu zlepšiť kvalitu životného prostredia a prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Stratégiu pripravil Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR na základe podnetov od 160 odborníkov a takmer 800 námetov od verejnosti. V mestách a obciach plánuje rezort podporovať opatrenia na zachytávanie dažďovej vody. V lesohospodárstve program odporúča zaoberať sa zložením lesov, aby vedeli odolávať suchu, stabilizovali svahy, upravovali prietoky pri dažďoch a podobne.

Téma udržateľného rozvoja hýbe celým svetom, preto považujeme za nanajvýš dôležité, aby sa téme udržateľného rozvoja venovali aj učitelia napr. na hodinách biológie, geografie, chémie, fyziky, ale aj etickej výchovy, telesnej výchovy, histórie, cudzích jazykov. Ako vidíte skoro na každej hodine sa hovorí o udržateľnom rozvoji či už jednotlivca, rodiny, spoločnosti, krajiny, sveta, lebo téma udržateľného rozvoja je univerzálna. To je dôvod, prečo sa AINova zapojila do projektu "Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v dunajskom regióne".  Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť učiteľov na túto tému, poskytnúť im vypracované témy dostupné on-line pre uľahčenie prípravy na hodiny. Zároveň sú témy doplnené takými zadaniami a cvičeniami, ktoré sú atraktívne pre študentov na stredných školách a riešia sa s využitím digitálnych technológií. Na projekte spolupracovali učitelia z 10 krajín dunajského regiónu, vymieňali si názory na dané témy, odskúšali vypracované témy na svojich hodinách a poskytli spätnú väzbu aj pripomienky od študentov.

Vypracované témy vám predstavujeme na www.ainova-moodle.sk. Pozývame na tento portál učiteľov aj študentov stredných škôl, ale tiež všetkých, ktorých téma udržateľného rozvoja zaujíma a považujú ju za dôležitú.

 

Zuzana Štefániková, AINova 2017.

Súvisiace články

09.10.2016 14:30

Stretnutie s výchovnými poradcami

Každý rok sa stretávajú riaditelia stredných škôl za okrúhlym stolom s výchovnými poradcami základných škôl, aby spolu diskutovali o možnostiach stredoškolského štúdia, nábore žiakov 9.ročníkov, spolupráci medzi základnými a st...
19.10.2018 09:28

Erasmus+ vzdelávacia mobilita pre učiteľov cudzích jazykov K1

Čas letí, zo stromov začína pomaly opadávať pestrofarebné lístie, v školách naplno prúdi život vo všetkých svojich podobách. Letné horúce dni sú nenávratne preč, a preto pre nás, učiteľky cudzích jazykov SOŠE v Matejovciach,...