Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
07.05.2016 10:15

Inovácie vo vzdelávaní skalických strojárov

Skalickí strojári idú cestou vylepšovania, modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, prispôsobenia súčasným nárokom a požiadavkám strojárskej výroby. Zmeny nastali v priestoroch školských dielní, kde sa postupne modernizujú jednotlivé pracoviská brúsenia, sústruženia a zámočnícka dielňa. Vedenie školy pripravilo návrh na vybudovanie novej odbornej učebne technického merania v rámci budovania Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárov.

SOŠ strojnícka Skalica okrem vlastných finančných zdrojov využíva podporu partnerského podniku INA SKALICA spol. s r.o., finančné zdroje z rozvojových projektov a grantov na vybudovanie a technické vybavenie priestorov školských dielní. Školské vzdelávacie programy sú nastavené v jednotlivých učebných a študijných odboroch tak, aby plnohodnotne naplnili požiadavky strojárskej výroby. Vedomostne zdatní a technicky zruční absolventi potrebujú kvalitné prostredie na odbornú prípravu. Preto je potrebné kontinuálne investovať do modernizácie priestorov praktického vyučovania a odborných učební. Technické vybavenie je finančne náročné. Škola sa nemôže spoliehať na vlastné zdroje. Vedenie školy hľadá a využíva ďalšie finančné zdroje.

V tomto školskom roku sa škola v spolupráci s partnerským podnikom zamerala na rozvoj odborných vedomostí a zručností v priestoroch nástrojárne podniku INA SKALICA spol. s r.o.. Žiaci, ktorí majú možnosť vykonávať odborný výcvik v týchto priestoroch podniku, sa stretávajú s najmodernejšími technológiami strojárskej výroby. Pod dozorom vysokokvalifikovaných odborníkov a inštruktorov zvyšujú svoje kvalifikačné predpoklady hlavne v posledných ročníkoch stredoškolského štúdia. Žiaci sú počas odborného výcviku motivovaní na plnoautomatizovaných pracoviskách strojárskej výroby, ktorá im poskytuje neobmedzené možnosti odborného rastu.

Podľa vyjadrení zástupcov nástrojárne partnerského podniku Borisa Janotu a Mária Mizeráka je prístup žiakov k inovovanému odbornému vzdelávaniu veľmi pozitívny. Žiaci majú záujem o odborný rast, intenzívne sa zaujímajú o strojárske technológie a mnohí si už vybudovali pozitívny vzťah k „strojarine“. To, čo im ponúka podnik, nemôžu vidieť v školských dielňach. Preto je dôležité pomôcť škole a žiakom aj tým, že sa im umožní vzdelávať sa na pracoviskách podniku. Odborníci z praxe majú záujem naučiť budúcich strojárov čo najviac, hlavne pre prax.

Niektorí zamestnanci nástrojárne sú bývalí žiaci SOŠ strojníckej Skalica a je veľmi zaujímavé vidieť v prevádzke, ako bývalí žiaci školy odovzdávajú vedomosti tým terajším. Cieľom podniku je odborne pripraviť čo najlepších absolventov, ktorí nájdu uplatnenie v strojárskej výrobe. V nástrojárni končia tí najlepší a žiaci si to počas odborného výcviku plne uvedomujú. Vedia, že ak sa chcú uplatniť, potrebné sú nielen teoretické vedomosti, ale hlavne odborné zručnosti.

Poznámka: Článok spracovaný v rámci vzdelávacieho programu Líderstvo v škole, MPC RP Trnava.

Súvisiace články

27.04.2017 17:45

Dokázali, že šport im nie je cudzí

Kto? Budúci ekonómovia, žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch. Kde? Na majstrovstvách okresu v atletike jednotlivcov. Kedy? Dňa 26.apríla 2017.