Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
07.05.2016 10:15

Inovácie vo vzdelávaní skalických strojárov

Skalickí strojári idú cestou vylepšovania, modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, prispôsobenia súčasným nárokom a požiadavkám strojárskej výroby. Zmeny nastali v priestoroch školských dielní, kde sa postupne modernizujú jednotlivé pracoviská brúsenia, sústruženia a zámočnícka dielňa. Vedenie školy pripravilo návrh na vybudovanie novej odbornej učebne technického merania v rámci budovania Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárov.

SOŠ strojnícka Skalica okrem vlastných finančných zdrojov využíva podporu partnerského podniku INA SKALICA spol. s r.o., finančné zdroje z rozvojových projektov a grantov na vybudovanie a technické vybavenie priestorov školských dielní. Školské vzdelávacie programy sú nastavené v jednotlivých učebných a študijných odboroch tak, aby plnohodnotne naplnili požiadavky strojárskej výroby. Vedomostne zdatní a technicky zruční absolventi potrebujú kvalitné prostredie na odbornú prípravu. Preto je potrebné kontinuálne investovať do modernizácie priestorov praktického vyučovania a odborných učební. Technické vybavenie je finančne náročné. Škola sa nemôže spoliehať na vlastné zdroje. Vedenie školy hľadá a využíva ďalšie finančné zdroje.

V tomto školskom roku sa škola v spolupráci s partnerským podnikom zamerala na rozvoj odborných vedomostí a zručností v priestoroch nástrojárne podniku INA SKALICA spol. s r.o.. Žiaci, ktorí majú možnosť vykonávať odborný výcvik v týchto priestoroch podniku, sa stretávajú s najmodernejšími technológiami strojárskej výroby. Pod dozorom vysokokvalifikovaných odborníkov a inštruktorov zvyšujú svoje kvalifikačné predpoklady hlavne v posledných ročníkoch stredoškolského štúdia. Žiaci sú počas odborného výcviku motivovaní na plnoautomatizovaných pracoviskách strojárskej výroby, ktorá im poskytuje neobmedzené možnosti odborného rastu.

Podľa vyjadrení zástupcov nástrojárne partnerského podniku Borisa Janotu a Mária Mizeráka je prístup žiakov k inovovanému odbornému vzdelávaniu veľmi pozitívny. Žiaci majú záujem o odborný rast, intenzívne sa zaujímajú o strojárske technológie a mnohí si už vybudovali pozitívny vzťah k „strojarine“. To, čo im ponúka podnik, nemôžu vidieť v školských dielňach. Preto je dôležité pomôcť škole a žiakom aj tým, že sa im umožní vzdelávať sa na pracoviskách podniku. Odborníci z praxe majú záujem naučiť budúcich strojárov čo najviac, hlavne pre prax.

Niektorí zamestnanci nástrojárne sú bývalí žiaci SOŠ strojníckej Skalica a je veľmi zaujímavé vidieť v prevádzke, ako bývalí žiaci školy odovzdávajú vedomosti tým terajším. Cieľom podniku je odborne pripraviť čo najlepších absolventov, ktorí nájdu uplatnenie v strojárskej výrobe. V nástrojárni končia tí najlepší a žiaci si to počas odborného výcviku plne uvedomujú. Vedia, že ak sa chcú uplatniť, potrebné sú nielen teoretické vedomosti, ale hlavne odborné zručnosti.

Poznámka: Článok spracovaný v rámci vzdelávacieho programu Líderstvo v škole, MPC RP Trnava.

Súvisiace články

04.07.2017 09:00

Budeme chlieb dovážať zo zahraničia? Mladí sa o štúdium pekariny nezaujímajú

Prognózy trhu práce uvádzajú, že v ďalších dvoch rokoch bude na Slovensku potrebných 96 pekárov a každý ďalší rok až do roku 2025 v priemere 13 ďalších. Záujem o štúdium pekariny je však minimálny. Za budúcich pekárov sa učí ib...
14.05.2017 19:15

Učitelia sa začali podpisovať pod petíciu

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti cez úspechy žiakov, s ktorými ruka v ruke kráča iniciatíva učiteľov. Mnohí učitelia túto školu poznajú skrz skú...
23.06.2018 15:48

Mestský park Petržalka City slávnostne skolaudovaný

V polovici júna 2018 bol otvorený v Bratislave-Petržalke za účasti primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala nový mestský park pri Chorvátskom ramene Petržalka City. Hlavným zriaďovateľom otvoreného priestoru je Magistrát mesta B...