Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Marian Vitko
20.10.2017 09:13

INOVATÍVNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA - VYTVORME SI VLASTNÝ SVET

  Základná škola Karpatská vo Svidníku získala finančný grant na projekt VYTVORME SI VLASTNÝ SVET od nadácie Slovenskej sporiteľne. Do projektu sú  zapojení žiaci 6. a 7.ročníka v priebehu septembra až novembra 2017 pod vedením PaedDr. Kataríny Hvizdovej (anglický jazyk) a Mgr. Aleny Biskupovej (geografia). Celý projekt poukazuje na to, že všetky deti sú deťmi. Nie oni by mali zapadnúť do učiteľovho sveta, ale učiteľ by mal zapadnúť do ich. Hlavným cieľom je príprava interaktívnej hry, na základe ktorej sa odvíja vyučovanie. Hra funguje na princípe počítačovej hry - s tým rozdielom, že je reálna na hracích plánoch. Žiaci si volia krajiny, po ktorých cestujú a za splnené úlohy získavajú vlajky, mestá, erby. Hra je prepojená CLILOM v rámci rozšírenia vedomostí z geografie.  Cieľom je odstrániť učebnicu z vyučovacieho procesu, podporiť prirodzenú zvedavosť detí, aktivizovať ich schopnosť kritického myslenia a  zahrnúť všetky oblasti vyučovania cudzieho jazyka. Prostredníctvom jednotlivých aktivít (Svetobežník, Čo sa skrýva pod otáznikom, Cesta okolo sveta I, Cesta okolo sveta II, Objavy, Dajme o tom vedieť) sa žiaci naučia samostatne pracovať, vyhľadávať informácie, komunikovať bezprostredne v anglickom jazyku, nájdu si zahraničného projektového partnera, naučia sa pracovať s 3D tlačiarňou a interaktívnou tabuľou, budú rozvíjať logické myslenie pomocou OZOBOTOV, pripravia workshopy, zažijú hodiny s native speakrom a objavia čaro nepoznaných krajín Európy a Ázie. Zárukou efektívnosti je podrobná metodika projektového vyučovania, minikronika, e-book, prezentácia projektových výsledkov pre rodičov a ostatných spolužiakov a šírenie myšlienky do iných škôl. V rámci prvej aktivity SVETOBEŽNÍK sa žiaci rozdelili do skupín a vyhľadávali informácie o jednotlivých krajinách, pripravili pre svojich spolužiakov bonusové úlohy a všetky informácie vpísali do spoločného PADLETU  - internetovej nástenky, kde majú všetci možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o jednotlivých štátoch. Druhá aktivita s názvom ČO SA SKRÝVA POD OTÁZNIKOM sa niesla v duchu súťaživosti a interaktívnych workshopov. Hľadali sa hlavné mestá, preverili sa vedomosti z topografie, prezentovali sa rôzne kultúry a objavovali historické pamiatky. CESTA OKOLO SVETA I priniesla zábavu s prácou s minirobotmi – ozobotmi, ktoré žiaci programujú a cestujú s nimi po jednotlivých krajinách. CESTA OKOLO SVETA II bude pre žiakov veľkou výzvou v rámci spolupráce so zahraničnými projektovými partnermi a využívaním 3D tlačiarne v jednotlivých úlohách. Počas Ciest okolo sveta žiakov sprevádza native speaker, ktorý im pomáha rozvíjať komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. V záverečnej fáze žiaci využijú všetky vedomosti, ktoré počas projektu získali na vytvorenie e-knihy pomocou online aplikácii ako sú thinglink, zeemaps, či jigsawplanet. Počas celého projektu žiaci úzko spolupracujú s mestskou knižnicou, centrom voľného času a dobrovoľníkmi, ktorí nám pomáhajú s jednotlivými aktivitami a šírením myšlienky projektu. Zaujímavosťou celého projektu je jeho širokoaplikovateľnosť, záleží od veku a predmetu, dá sa prispôsobiť na akúkoľvek vekovú hranicu, na akékoľvek množstvo žiakov, na akékoľvek prostredie. Slaboprospievajúci žiaci nemajú pocit, že na nich učiteľ tlačí a učenie im ide úplne spontánne alebo s pomocou spolužiakov, ktorí sú v pozícii tútora.

                                                        ZŠ Ul.karpatská, Svidník    (K.Hvizdová, A.Biskupová)                                                                                                        

Súvisiace články

17.10.2019 19:33

Komárňanskí študenti rozvíjali svoje schopnosti na Malte

Prostredníctvom projektu Erasmus+ celkovo 38 žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne absolvovalo štvortýždňovú odbornú prax na Malte. Účastníkom boli pridelené pracoviská podľa ich odboru štúdia, rozvíjali si...
01.08.2018 13:10

Ako sú pripravení prváci do školy

Naozaj sú naše deti pripravené na prvú triedu?