Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
09.04.2019 00:50

Inovatívny erasmovský projekt VET4SCAPE úspešne zavŕšený

Obchodná akadémia v Leviciach pracovala od septembra 2017 do februára 2019 na skvelom projekte ERASMUS+ KA2 VET4SCAPE. Slovenskí študenti spolu s projektovými partnermi z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska spolupracovali na spoločných aktivitách s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej prípravy a jazykovej výučby obchodnej angličiny, ako i podpory medzikultúrnej kompetencie a ich schopnosti spolupracovať v medzinárodnom tíme. "Strategické partnerstvá" umožnili zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania všetkým zúčastneným školám. „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa totiž vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve.

Všetky ciele projektu boli  dosiahnuté v troch hlavných oblastiach a zameraniach projektu, ktoré boli zároveň i jeho základnými piliermi. Prvým cieľom bolo vytvorenie Junior Achievement firiem a ich vzájomná spolupráca. Vo všetkých siedmych zapojených krajinách boli založené JA firmy, ktoré začali pracovať a vzájomne obchodovať a zarábali reálne peniaze. Napr. slovenské JA firmy Unique a Different sa veľmi úspešne etablovali na medzinárodnom firemnom poli a stali sa lídrami a vzorom kvalitného fungovania pre iné novovzniknuté partnerské JA firmy, nakoľko OA v Leviciach má s ich fungovaním dlhoročné skúsenosti. Počas prvých dvoch krátkodobých vzdelávacích stretnutí v bulharskom Vidine a portugalskom Barreire kooperácia JA firiem nadobudla jasné kontúry. Na treťom záverečnom stretnutí v Českých Budějoviciach bol kľúčovou aktivitou tohto piliera medzinárodný veľtrh JA firiem, kde boli produkty študentských firiem ponúkané a predávané účastníkom z iných krajín, ako aj študentom a učiteľom hosťujúcej Obchodnej akadémie v Českých Budějoviciach. Veľtrh bol úspešný a takmer všetky produkty a tovary boli predané. Na záver študenti predstavili situáciu na trhu práce v ich domovskej krajine a porovnali ju v rámci európskeho trhu práce.

 Pilier 2 - posilnenie kompetencií v ​​oblasti Obchodnej angličtiny a eventuálna účasť  na skúške  a možnosť získať certifikát LCCI sa tiež  darilo napĺňať veľmi dobre. Zdrojom na štúdium bola spoločne vybraná učebnica „Market Leader Intermediate". Tento koncept bol podrobne vysvetlený počas 1. nadnárodného projektového stretnutia v Ljubľane a prvá téma Cestovanie a doprava sa  prebrala a precvičila v rámci 1. krátkodobej  školiacej aktivity vo Vidine vo forme 4 vzorových hodín vyučovaných pedagógmi zo 4 rôznych krajín. Okrem toho boli vykonané ústne skúšky dvoma učiteľmi angličtiny, ktoré dali študentom predstavu o tom, ako sa ústna skúška vykonáva v rámci schémy LCCI certifikátu. Počas 2. krátkodobej školiacej aktivity v Barreire študenti podobne absolvovali 4 vzorové hodiny obchodnej angličtiny na tému Reklama a na stretnutí v Českých Budějoviciach sa venovali téme Ľudské zdroje.

Tretí pilier - medzikultúrne vzdelávanie, zohral dôležitú úlohu počas celej spolupráce na tomto medzinárodnom projekte. Študenti vytvorili sprievodcu kultúrnym prežitím vo svojom meste, krajine, dozvedeli sa o aspektoch v partnerských mestách a krajinách a vymieňali si praktické skúsenosti so svojimi rovesníkmi, či poznávali kultúrne a národné  rozdiely  medzi zúčastnenými krajinami, dozvedeli sa viac o vianočných a iných tradíciách šiestich národov zúčastnených v projekte.

Aby sa zabezpečila kvalita a bolo možné porovnanie úrovne nadobudnutých vedomostí a zručností prebehlo predtestovanie obsahu troch pilierov pred oboma školiacimi aktivitami a tiež testovanie na konci troch školiacich aktivít s cieľom zhodnotiť proces učenia počas celého týždňa. Je to mimoriadne dôležité meranie, pretože ukazuje progres študentov, koľko sa naučili počas školiacich aktivít. Počas projektu bola vytvorená webová stránka projektu - https://vet4scape.wixsite.com/erasmusplus a platforma eTwinning slúžila ako bezpečné miesto zhromažďovania a sharovania materiálov používaných vo VET4SCAPE. Študenti zo Slovenska a Rumunska získali Národné certifikáty kvality za ich prácu na platforme eTwinning a slovenská Obchodná akadémia z Levíc dokonca získala 1. miesto národnej súťaže o najlepší projekt Erasmus+ realizovaný cez platformu eTwinning.

Projekt bol skvelou príležitosťou na spoluprácu, prostredníctvom vysoko kvalitného projektu Erasmus+, ktorý poskytol študentom i ich učiteľom jedinečné skúsenosti, vedomosti, zručnosti, príležitosť spoločne podnikať v rámci európskeho trhu a príležitosť spoznania nových ľudí, miest  a vzájomného a spoločného učenia sa v 21. storočí v Európskej únii. Film o projekte vzhliadnete na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=9FaxhufNvgM

Zuzana Mészárosová, koordinátor VET4SCAPE za OA Levice