Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
23.02.2017 11:00

Iný pohľad na výber povolania

Výber budúcej strednej, vysokej školy alebo profesie je jednou z kľúčových úloh dospievania. Pracovný trh a jeho prostredie sa v posledných rokoch zásadne zmenilo. Mnohí zamestnávatelia dnes už kladú oveľa menší dôraz na dosiahnutú výšku vzdelania, či meno školy. Kľúčovými prvkami sa stávajú aj charakterové vlastnosti človeka, jeho schopnosti a kompetencie. Rozhodujúcimi sú tak pri získaní dobrého zamestnania nielen vedomosti ale aj sociálno-emocionálne zručnosti človeka.

Mnohé výskumy poukazujú na fakty, že „učenie sa charakteru, šťastiu a osobnej pohode vedie k lepším výkonom v akademických predmetoch“ (Duckworth, Seligman, in: UNESCO, 2016, str.20). Významný psychológ Ed Diener taktiež uvádza, že „šťastní tínedžeri môžu mať v budúcnosti lepší finančný príjem ako tí menej šťastní. Šťastie a osobná pohoda sa tak stáva nielen samostatným predmetom štúdia ale je aj prediktorom lepších akademických výsledkov, ako aj potenciálneho úspechu v živote a práci“ (Diener, in: UNESCO, 2016, str.20).

Mnohé diskusie so žiakmi na školách, bežný život, ako aj výskumy v oblasti motivačných faktorov rozhodovania pri výbere budúcej profesie ukazujú, že jedným z dominantných pri výbere profesijného smerovania sú peniaze a finačný príjem. Isteže, nikto nechce povedať že peniaze nie sú dôležité. Život nie je zadarmo. Ako ale uvádza pedagóg, psychológ a vedec Daniel Gilbert vo svojich štúdiách, úroveň životnej spokojnosti sa u človeka výrazne zlepší vtedy, ak nemáme pokryté základné životné potreby (napr. strechu nad hlavou, bezpečie, stravu.. ) a vplyvom peňazí to získame. Ak ale základné životné potreby zabezpečené máme, úroveň životnej spokojnosti sa z dlhodobého hľadiska výrazne nezmení. Ukazuje sa, že pre pocit „byť šťastný“ je podstatné aj niečo iné. Genetika, vlastná interpretácia udalostí v živote, charakter, charakterové silné stránky človeka, vnímanie pozitívnych emócií (radosť, vďačnosť, láska, nádej, hrdosť, inšpirácia, očarenie, záujem, úcta) ako aj pozitívnych udalostí (Happy, 2011).

Kariérové poradenstvo sa na Slovensku najčastejšie realizuje na základných ako aj stredných školách v „réžii“ výchovných poradcov alebo v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Ich podoba je väčšinou taká, že prebehne rozhovor so žiakom, zadá sa nejaký záujmový dotazník, prípadne inteligenčný test, prípadne sa pridajú návštevy škôl, dni otvorených dverí a pod. Rozhovor so žiakom prebieha väčšinou v duchu – aké máš známky, na čo máš, čo ťa baví.

Rozhodovanie detí je ale komplexný jav a má na neho vplyv veľa vonkajších ako aj vnútorných faktorov. Pri 9-takoch ovplyvňujú rozhodovanie do veľkej miery rodičia ako aj kamaráti. Pri stredoškolákoch sa necháva častokrát rozhodnutie na nich.

Novým javom práve pri stredoškolákoch (hlavne pri gymnazistoch) je akási strata životného kompasu. Pretlak informácií, ponúk spôsobuje u nich dezorientáciu a demotiváciu. Nevedia sa orientovať v informáciách, nevedia o čo sa majú oprieť pri rozhodovaní, nevedia čo je správne, komu veriť a na akých hodnotách stavať ich budúce rozhodnutie. Zo všetkých strán počúvajú, aká je dôležitá zamestnateľnosť, aké sú dôležité isté odbory, no zároveň veľmi intenzívne vnímajú aj „hlas srdca“ a slogan „rob to, čo ťa baví“. Ako sa majú teda rozhodnúť? Na akých základoch stavať ich budúcnosť?

Výber budúceho povolania a teda aj školy by mal zohľadňovať reálny život (teda zamestnateľnosť, aj trh práce), no v prvom rade by sa mal opierať o vnútornú túžbu človeka venovať sa istej činnosti. Deti by si mali vyberať takú profesiu, ktorá sa opiera o ich silné stránky, mali by hľadať a stavať na tom, čo ich baví, kde je ich vášeň. Následne by sa mali zohľadňovať ich schopnosti, zručnosti, vedomosti. Tie sa ale dajú neustále zlepšovať. Dieťa, mladý človek musí vedieť, že schopnosť učiť sa je kľúčovým prvkom rozvoja a nedá sa stratiť!

Úlohou kariérového poradcu, výchovného poradcu, školského psychológa ale aj učiteľa by malo byť hľadať túto vášeň, ísť v diskusiách a rozhovoroch hlbšie do problematiky. Nekĺzať iba po povrchu témy a snažiť sa identifikovať tzv.“flow“ dieťaťa.

Pod pojmom „flow“ rozumieme „stav optimálneho prežívania“. Autorom konceptu je americký psychológ maďarského pôvodu Mihaly Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi, 2015). Dôležitým ukazovateľom stavu flow je aj snaha neustále sa zlepšovať, zdokonalovať, zvyšovať náročnosť. Flow sa „schováva“ v jednom z piatich prvkov teórie duševnej pohody PERMA Martina Seligmana (Seligman, 2014). Je to E, Engagment – zaujatie činnosťou.

Kariérové poradenstvo by malo so žiakmi otvárať témy hodnôt, charakteru, charakterného povolania. Našim cieľom by malo byť vychovávať lekárov s dobrým charakterom, kuchárov s dobrým charakterom, podnikateľov s dobrým charakterom, strojárov s dobrým charakterom...ľudí s dobrým charakterom. Preto by sa diskusia o výbere budúceho povolania, nemala točiť len okolo hrubých faktov a čísiel ale mala by ponúkať mladej generácii, pri troške nadsázky "filozoficko-psychologické sondy do hĺbky ich duše".

Nájsť si svoju prácu snov je proces, ktorý si vyžaduje prácu na sebe, vytrvalosť, zvedavosť, trpezlivosť a veľké srdce pre dané povolanie. Je to obrovská túžba a zároveň životná výzva. Iba tí, ktorí robia to čo ich baví sú uspešní a spokojní. A peniaze? Tie prídu. Ak ale človek robí niečo len pre peniaze, bez vzťahu k práci, je oveľa väčší predpoklad, že nebude podávať dobrý výkon a nebude sa mu dariť. A to môže spustiť špirálu, ktorá ho bude „ťahať dolu“.

Nech sú už motivátory mladých ľudí k výberu školy či profesie akékoľvek, ich základným cieľom je vždy raz žiť spokojný a šťastný život. Našou úlohou by malo byť pomôcť im orientovať sa v spleti informácií, ponúk a dnešného sveta. Opierať by sme a mali o víziu charakterného človeka, ktorý žije spokojný život a je prínosom pre spoločnosť.

Súčasný pracovný trh sa rýchlo mení, vzniká veľa nových povolaní. V živote musíme zvládať veľa vecí naraz, čo vyvoláva napätie a stres. Aj preto je nevyhnutné pripravovať mladých ľudí na zvládanie nových životných výziev. „Klasické“ kariérové poradenstvo ponúka žiakom odpovede na otázky „Na akú školu ísť?“ a „Aký som?“. Dnes je už nevyhnutné diskutovať s mladými ľuďmi aj na otázku „Ako žiť spokojný a šťastný život.“