Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
31.12.2016 11:00

Je potrebný plán kontinuálneho vzdelávania?

Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov treba najskôr identifikovať a potom je potrebné sa rozhodnúť, či sú ich konkrétne vzdelávacie potreby v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom, prioritami a zameraním školy. Za plán kontinuálneho vzdelávania zodpovedá riaditeľ školy.

Cieľom kontinuálneho vzdelávania je profesijný rast pedagogických zamestnancov a aktualizácia poznatkov, rozvoj odborných vedomostí a zručností pre výkon pedagogickej činnosti. Ak má byť vzdelávanie učiteľov efektívne, treba vybrať vzdelávacie programy s ohľadom na potreby školy. Špecifickú skupinu pedagogických zamestnancov tvoria majstri odbornej výchovy, ktorí nemajú také možnosti vzdelávať sa ako učitelia. Aby bol plán kontinuálneho vzdelávania objektívny a dal možnosť vzdelávať sa každej skupine pedagogických zamestnancov, hľadajú sa možnosti pre efektívnu realizáciu vzdelávania. Vzdelávacie programy, ktoré ponúkajú rôzne akreditované vzdelávacie inštitúcie často nekorešpondujú s tým, čo škola požaduje a čo potrebujú pedagogickí zamestnanci k svojej práci. Obsah akreditovaných vzdelávacích programov by mal vychádzať z požiadaviek škôl. Vzdelávacie inštitúcie ponúkajú názvom atraktívne programy, ktorých obsah a rozsah je často podobný, niektorými prvkami až identický. Ak učiteľ absolvuje podobné vzdelávacie programy, nemal by a nemusí riaditeľ školy zamestnancovi všetky uznať, aby si uplatnil kreditový príplatok. Ak je riaditeľ školy zodpovedný za plán kontinuálneho vzdelávania, mal by koordinovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Nakoniec riaditeľ školy posudzuje osvedčenia o získaní kreditov, či ich uzná alebo nie pri vyplácaní kreditových príplatkov. Ak sú programy podobné a kredity neuzná, musí sa pedagogický zamestnanec uspokojiť len s tým, že niečo pre seba urobil v rámci svojho pedagogického rozvoja.

Pre pedagogického zamestnanca je lepšie konzultovať výber plánovaných vzdelávacích aktivít vopred s riaditeľom školy. Každý pedagogický zamestnanec si pred začiatkom školského roka vypracováva osobný plán profesijného rastu, ktorý je podkladom pre riaditeľa školy k vypracovaniu plánu kontinuálneho vzdelávania. Plánované vzdelávacie aktivity zamestnancov sa však nemusia uskutočniť, lebo vzdelávacie inštitúcie vybrané programy neotvoria, alebo sú tak vyťažené, že to v danom školskom roku nestihnú zrealizovať. Zamestnanec si nájde iný vzdelávací program, ktorý nemal uvedený v osobnom pláne profesijného rastu. Tu už je to na riaditeľovi školy, či prihlášku na vybraný program zamestnancovi podpíše alebo nie. Riaditeľ školy musí posúdiť, či je vzdelávací program v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a koncepciou rozvoja školy.

Často sa stáva, že zamestnanec absolvuje vzdelávací program na základe prihlášky bez súhlasu a podpisu riaditeľa školy, lebo vzdelávacia inštitúcia mu takú prihlášku akceptuje. Tu už je to o prístupe a rozhodnutí pedagogického zamestnanca a vzdelávacej inštitúcie, ktorej ide o naplnenie potrebného počtu účastníkov vzdelávania a finančný zisk, keďže za vzdelávanie vyberá poplatok. Nakoniec na to doplatí pedagogický zamestnanec, ak mu riaditeľ školy také vzdelávanie neuzná k vyplácaniu kreditového príplatku.

Je potrebné si vždy rozmyslieť a dobre zvážiť, či chcem rýchlo za poplatok získať kredity s rizikom nevyplácania kreditového príplatku, alebo plánované vzdelávacie aktivity konzultujem s riaditeľom školy, ktorý vie, čo môže a nemôže uznať v rámci kreditových vzdelávacích programov.

Mnohí učitelia sa vzdelávajú s potrebou modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a moderných metód vyučovania vo svojom voľnom čase. Nepozerajú na to, koľko kreditov získajú za absolvovaný vzdelávací program. Dôležitý je obsah vzdelávania a to, čo môže zvýšiť kredit učiteľa v rámci efektívneho a kvalitného vyučovania. V nevýhode sú však majstri odbornej výchovy, ktorí majú predstavu o tom, čo by chceli absolvovať, ale nemôžu nájsť vhodný vzdelávací program, ktorý by obsahom, rozsahom a kvalitou naplnil ich predstavy. Táto skupina pedagogických zamestnancov je úzko vyprofilovaná na konkrétnu pedagogickú činnosť v praktickom vyučovaní. Preto je ťažké nájsť program, v ktorom by si rozvíjali svoje špecifické zručnosti. Pomôcť by mohli stredné odborné školy, ktoré pôsobia zároveň aj ako centrá odborného vzdelávania a prípravy. Niektoré sa už zamerali na otvorenie akreditovaných programov pre potreby rozvoja vedomostí a zručností v odbornom vzdelávaní. Ponuka takýchto programov je stále nedostatočná.

Súvisiace články

31.10.2017 17:44

Aj novozámocký Matičiarik dnes vítal prezidenta SR

Členovia novozámockého Detského folklórneho súboru Matičiarik na tohtoročné jesenné prázdniny budú dlho spomínať. Prečo? Stretli sa s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý zavítal na pracovnú návštevu do mesta Nové Zámky v dopo...
24.01.2017 16:30

OA Šurany oslávila okrúhle výročie

„Život žiada hlbokú prípravu, rozsiahlu, vyžaduje odborníkov, preto naše školy, myslím zvlášť na Obchodné akadémie, musia byť školami výberovými, kde študovať je pre žiaka vyznamenaním.“ ( Ladislav Janku, profesor, člen kurat...