Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
03.08.2018 17:43

Jozef Karol Viktorin – spoluzakladateľ Matice slovenskej

Jozefa Karola Viktorina (12.III.1822 – 20.VII.1874) zaraďujeme ku skupine katolíckych vzdelancov – kňazov, ako Ján Palárik, Andrej Radlinský, Jozef Kohút, Štefan Závodský, Michal Chrástek a mnohí ďalší, ktorí súbežne so štúrovcami tvorili predpoklady budúceho, široko rozvetveného národného života v matičných rokoch.

 

V dňoch 6.-7.júna 1861 sa konalo v Turčianskom Sv .Martine slovenské národné zhromaždenie, na ktorom pod názvom Memorandum národa slovenského vyhlásili slovenskí národovci národný program. Program zahŕňal o. i.aj požiadavku slobodne zakladať literárne, hospodárske a osvetové spolky . Toto zhromaždenie otvorilo cestu aj k založeniu celonárodného spolku Slovákov – Matice slovenskej. Prípravu založenia tejto inštitúcie zverili do rúk tzv. tzv Dočasnému výboru , ktorého členmi boli: Ján Francisci, Ján Gotčár, Viliam Paulíny – Tóth a Ján Palárik. Matica slovenská mala združovať všetkých slovenských kultúrnych, vedeckých a osvetových pracovníkov, podporovať rozvoj slovenskej literatúry a umenia, organizovať osvetovú činnosť medzi slovenským ľudom. Základným kameňom jej založenia sa stalo tisíc zlatých, ktoré venoval brezniansky statkár Ján Čipkay .

Keďže na založenie Matice bolo potrebné zozbierať väčší finančný kapitál, dočasný výbor dňa 4.novembra 1862 rozposlal Ohlásenie Slovenskej Matice v ktorom vyzýval príslušníkov slovenského národa prihlásiť sa za členov Matice a posielať členské príspevky. Príspevky mali byť posielané Jánovi Franciscimu a opatrovať ich mali dočasní pokladníci Jozef Viktorin a Michal Chrástek. „... Kým by valné, keď príhodný čas príde, povolať sa majúce zhromaždenie rozhodne určilo povolanie dočasného pokladníka ochotne prevzal na seba o to požiadaný p. Jozef Viktorin a všetky hotové peniaze skladať sa budú pod menom Slovenskej Matice do budínskej sporiteľny na úroky... . V Budíne, dňa 4. novembra 1862, Ján Francisci,v.r. - Ján Gottšár,v. r.- Vilém Paulíny Tóth,v.r. - Ján Palárik,v.r. … " 1

1. mája 1863 oznámil Ján Francisci radostnú správu, že na Maticu slovenskú sa pozbieralo 50 000 zlatých, čo bolo desaťnásobne viac, ako bola požadovaná kaucia na povolenie Matice slovenskej z roku 1851. Priebežne so zbierkou sa pripravovali všetky náležitosti potrebné na založenie Matice vrátane jej symbolov. Jozef Viktorin sa oduševnene podieľal na všetkých aktivitách spojenými s prípravnými prácami tisícročného jubilea príchodu Cyrila a Metoda na Moravu, 4. augusta 1863 sa naplnil sen Jozefa Viktorina a ďalších tisícov slovenských národovcov – konečne vznikla celonárodná kultúrna ustanovizeň Slovákov, za ktorú tak dlho bojovali.

Jozef Viktorin bol veľmi silnou, vytrvalou osobnosťou. Svedčí o tom skutočnosť, že v rovnakom časovom období sa venoval širokej škále aktivít. Príkladom sú i 60.roky 19. Storočia, kedy okrem toho, že sa aktívne podieľal na založení Matice slovenskej, vydal Gramatiku slovenského jazyka, almanachy Lipa...

Na tisíce výročie príchodu Cyrila a Metoda do Veľkomoravskej ríše vydal Viktorin v Pešti Jána Hollého Spisy básnické..Viktorin uvádza túto skutočnosť na úvodných stranách diela: „Pamiatke 1000 ročnej slávnosti blahonosného príchodu Cyrilla a Methoda do krajín slovenských roku 1863. odbavovanej posväcuje vydavateľ."

V prvej kapitole si môžeme prečítať Hollého životopis . Tu popisuje Viktorin aj svoju návštevu u Jána Hollého z jesene 1847: „V posledných rokoch života, aspoň z jesene 1847, keď som ho navštívil, bol už celkom oslepnutý. V malej, tmavej, chatrným náradím zaopatrenej izbici v posteli chudobnou perinkou zakrytého, osamoteného našiel som velebného starečka. Tvár jeho patrne vyjasnila sa, keď som mu hlbokú poklonu, jakožto slavnému patriarchovi slovenskému, i v mene iných Slovákov vyrídil, a o nejnovejších literárnych pohyboch slovenských, o ktorých len čiastočnú vedomosť mal, vypravoval. Neviem, zdaliž náhodou alebo zvestovaním radostných zpráv tehdejšího literárneho života slovenského spôsobeno, dosť na tom: lámanie údov jeho na ten čas prestalo, a on bol v stave posteľ opustiť a so mnou sem i tam prechádzať sa po izbe svojej. Celý deň som uňho ztrávil, a keď som sa pod večer domov odobieral, daroval mi niekoľko spisov básní českých, menovite básne Šnaidrove …" . 2

V II. časti diela nesúceho názov Hollého pomník popisuje Viktorin organizačné práce pri zabezpečovaní pomníka Jánovi Hollému, ktoré začali v apríli 1850. Slávnostné odhalenie pomníka sa konalo na Dobrej vode 11. mája 1854 za účasti slovenských národovcov oboch konfesií. Výsledok – príprava pomníka, financovaného z celonárodnej zbierky - sa stal symbolom zjednotenia národovcov, o čom svedčia aj verše Ľudovíta Štúra, ktoré boli spievané pri Hollého hrobe.

V III. časti diela je zverejnený prehľad Hollého spisov, ktorý spracoval Jozef Karol Viktorin. Vo vlastnom obsahu Spisov básnických, od strany 3 po stranu 60 je zverejnená báseň Svätopluk v 12 spevoch. V ďalších častiach diela si prečítame Cyrillo – Methodiádu skladajúcu sa zo 6 - ich spevov, báseň Sláv, Selanky, Žalospevy, a ďalšie Hollého básne zaradené do kapitoly Básne rozmanité.

O vydaní diela informoval aj časopis Sokol: „ Ján Hollý nie je len prvý poet slovenský, ale i prvý básnik náš, ktorý vznešené predmety svojich utešených spevov svojich z dávnovekých dôb svetodejného života Slovenstva čerpal a dôstojne oslávil. Jeho Svatopluk, Cyrillo Methodiáda a Sláv obživili v národe Slovenskom posvätné pamiatky drievnych otcov našich, sprítomniac nám jejich život, mravy, báje snahy, boje a deje slavné a zprítomnením tým slávy dávnozapadlej, budiac v synoch národa lásku k rodu slovenskému. … Prvý pohyb tohto teraz už sláva Bohu všestranne rozmohnuvšieho sa ruchu medzi vzdelanci slovenskými, neomylne spevy Hollého zapríčinili, nasledovne je on otcom: nielen spevcov slovenských , ale i prvým budičom života národnieho, ktorý s úplnou presvedčenosťou prorokoval nám, že žiť budeme, a žiť budeme voždy so slávou. … Každý národ slovanský – ako to v časopisoch čítame – zasvätiť hodlá tisícročné jubileum kresťanstva aj pamiatkou literárnou, t. j. vydaním nejakej knihy, spisu, albuma atď. k zvelatku slavnosti Cyrillo Methodejskej. A už pýtam sa, či môžu Slováci na poli literárnom dôstojnejšie zasvätiť slávnosť tú, ako keď jej pamiatke posvätené dielo Spevy Jána Hollého vydajú? Naša literatúra je primladá, naše sily prislabé ešte, aby pamiatky tej dôstojné album v rychlosti sostaviť mohli, a preto bola to skutočne myšlienka znamenitá – nové vydanie - od dávna už rozchytaných básní Hollého k slávnosti Cyrillo Methodejskej usporiadať., teraz už smele vyslovujeme presvedčenie naše, že ani jeden národ slovanský na literárny oltár tisícročného jubileuma krásnejšej a dôstojnejšej obeti nepoloží, ako položil ju národ slovenský novovydaním Spisov Hollého so slávnosťou kresťanstva slovanského úzko spojených. A myšlienka táto a jej prevedenie je zásluhu slávneho Viktorina, ža čo sa mu neomyľne celý národ slovenský najsrdečnejšie blahodariť bude. ..." 3

Jozef Viktorin bol po celý svoj zvyšok života aktívnym podporovateľom Matice slovenskej nielen vlastnou tvorivou prácou, ale aj ako vydavateľ skvostov slovenskej literatúry. Franko V. Sasinek o ňom napísal: „... Jozef Viktorin bol skromný, rozumne hospodáriaci človek, ale kde bola potreba a kde dôstojnosť to vyhľadávala, tam bol štedrý....Živý, vždy vrelý i trvácny......mal nepokojnú a neustávajúcu pracovitosť, až do úplného zdarného dokončenia započatého diela...". 4K tým osobnostiam, ktoré sa vysokým uznaním vyjadrili k Viktorinovej osobe patril aj literárny historik L. Kúhn: „Čím bol pred polstoročím kanonik Palkovič pre československú literatúru na Slovensku, tým bol v najväčšom rozmachu mladého slovenského písomníctva J. K. Viktorín, nadšenec a obetavec, akých nebolo mnoho". 5

 

 

1 In.: Ohlásenie Slovenskej Matice . Slovesnosť, ročník 1, v Skalici, 9. februára 1863,č.1, s. 1 -4 .

2 Viktorin, J.K. Hollého život. In. : Spisy básnické, Pešť 1863. Pozn.autorky: Toto dielo si zasluhuje našu pozornosť nielen z literárneho, ale aj z historického hľadiska. Je oslavou dvoch veľkých synov nášho národa – Jozefa Karola Viktorina , ktorý dielo vydal popri svojich ďalších aktivitách, medzi ktoré patrila i práca vo výbore Matice slovenskej, kde bol pokladníkom …. a takisto spoznávame život a dielo básnika, kňaza, národného buditeľa Jána Hollého.

3 Sokol časopis pre zábavu a poučenie, ročník II., č. 5, Budín 1863

4 SASINEK, F.: Jozef Viktorin. In: Letopis Matice slovenskej, 11, 1874, č. 2, s. 133 – 137.

5 KNOTEK, I. : Záhorie 2006, www.ezahorie.sk

Súvisiace články

27.11.2018 14:10

Učíme pre život, učíme moderne a hravo

Článok venovaný zážitkovému vyučovaniu na ZŠ Bernolákova ulica 1061 vo Vranove nad Topľou Ďakujeme za jeho publikovanie.
26.02.2017 09:00

Dobrá hračka je tá, ktorá poteší, zabaví a poučí

O tom, že takéto hračky existujú nás presvedčí pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých "Kaleidoskop –vedecká hračka".