Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
03.01.2017 10:45

K pedagogizácii rodinného prostredia

Dieťa ako člen rodinného kruhu preukazovaním svojej lásky často povzbudzuje tie postupy rodičov, ktoré mu vyhovujú. Často sa v niektorých situáciách vôľa rodiča podvolí vôli dieťaťa v nádeji, že tým vyrieši nejaký konkrétny problém . Problém sa však často prehĺbi, pretože dieťa plačom, či inými formami začne intenzívnejšie pôsobiť na city rodičov za účelom dosiahnutia svojho cieľa.

 

Najdôležitejším a najsilnejším výchovným činiteľom v rodine je samotná rodina – teda vzťahy medzi rodičmi a atmosféra vládnuca v dome, citové vzťahy medzi rodičmi a tiež medzi rodičmi a dieťaťom. Toto vytvára naozajstnú a veľmi dôležitú pôdu , do ktorej dieťa hlboko „ zapustí korene“ a z ktorej čerpá „ životodarnú šťavu „ pre svoj rozvoj . To všetko vytvára teplo a atmosféru vhodnú pre rozvoj dieťaťa. Keby sme si položili otázku : „ Je rodinné prostredie dieťaťa pedagogizované ?“ Našou odpoveďou by bolo. „ Áno , ale viac-menej v tom najširšom slova zmysle, teda v zmysle humanizácie dieťaťa.“

Z teórie pedagogiky vieme, že výchova je vždy interakciou, čo znamená, že vo výchovnom procese pôsobí nielen vychovávateľ na svojho zverenca, ale aj zverenec na svojho vychovávateľa. V rodine hovoríme o vzájomnej interakcii medzi rodičom a dieťaťom. Niekedy je vplyv správania sa dieťaťa na rodiča taký silný, že sa úlohy „ vymenia „ .

 Ako si to možno vysvetliť?

Dieťa ako člen rodinného kruhu preukazovaním svojej lásky často povzbudzuje tie postupy rodičov, ktoré mu vyhovujú. Často sa v niektorých situáciách vôľa rodiča podvolí vôli dieťaťa v nádeji, že tým vyrieši nejaký konkrétny problém . Problém sa však často prehĺbi, pretože dieťa plačom, či inými formami začne intenzívnejšie pôsobiť na city rodičov za účelom dosiahnutia svojho cieľa.

Negatívne stránky podobnej výchovy slabnú, ak je v rodine viac detí. V takomto prípade môže ťažšie prísť k pedagogickej inverzii . Pozornosť rodičov je delená medzi dve a viac detí a preto dieťa nemá toľko možností !vychovávať „ svojich „rodičov.

Rodičia nemajú toľko času, aby sa zaoberali len jedným dieťaťom a uspokojovali len jeho priania a požiadavky . Dieťa zvyčajne nemôže manipulovať ani so svojimi súrodencami tak, ako sa jemu zachce .

Dieťa sa učí hovoriť a hľadá svoj vzor

Rodinné prostredie veľmi vplýva i na rozvoj reči dieťaťa. Hovorová komunikácia môže byť doma živá a intenzívna, na druhej strane však aj veľmi chudobná.  Môže byť demokratická , kde každý má právo vyjadriť svoj názor, alebo autoritatívna , kedy právo na vyjadrenie majú len niektorí členovia rodiny.

 

Dieťa sa veľmi skoro začína stotožňovať s niektorým zo svojich rodinných príslušníkov , začína sa správať podľa toho, ako sa správa vybraný člen rodiny. Chlapci si často za vzor vyberajú otca, dievčatá si vyberajú matky. Dieťa sa pokúša napodobňovať činy vybranej osoby, jeho správanie, reakcie...

Sú však i také rodiny, v ktorých dieťa nenachádza vlastný model, s ktorým by sa stotožnilo. V takých prípadoch si model hľadá mimo rodinného prostredia. Modelom pre správanie sa dieťaťa sa môže stať ktokoľvek, kto prichádza s dieťaťom častejšie do styku a zodpovedá jeho identifikačným potrebám. Pokiaľ sú tieto vzory kladné, sú pre ďalší rozvoj dieťaťa rovnako vyhovujúce, ako model z rodinného prostredia. 

 

Napodobňovanie je jednou z hlavných foriem učenia sa v rodine. Jeho prostredníctvom si dieťa osvojuje reč, manipuláciu s predmetmi, spôsob prijímania potravy, kultúrne a hygienické návyky i počiatky pracovných návykov. Dieťa si utvára vzťah k poriadku, čím si osvojuje tú časť správania, ktorú definujeme pojmom disciplína.

Ak dieťa nemá možnosť stretnúť sa so skutočným poriadkom, nemôže byť ani ono poriadkumilovné. Poriadok spočíva v tom, že každá vec má svoje určité miesto . Ak je dieťa zvyknuté nachádzať veci vždy na jednom mieste, navyká si poriadkumilovnosti, ak nie, pravému opaku.

 

Prispôsobenie požiadaviek veku dieťaťa

Nemali by sme zabúdať na fakt, že jednou zo základných podmienok dobrej rodinnej výchovy je prispôsobovanie požiadaviek veku dieťaťa. Nerešpektovanie tejto zásady neraz vedie k preťaženiu, preexponovaniu požiadaviek na dieťa. Rodičia sami sebe znemožnia často dosiahnuť vytýčený výchovný ciel. 

Neraz to, čo sa pokazí pri výchove v rodine sa snažia napraviť pedagogickí a výchovní pracovníci. Každý rodič by si však mal uvedomiť. Že prvoradú zodpovednosť za telesný a duševný vývoj svojho dieťaťa nesie on sám. Preto by on sám by sa mal snažiť byť pre svoje dieťa kladným príkladom a získať uňho prirodzenú autoritu.

 

V procese pedagogizácie rodinného prostredia je veľmi dôležité, aby sa v určitom zmysle vyvíjala celá rodina – nielen deti, pretože rodinná výchova môže byť prospešná len vtedy, ak sa opiera o základné poznatky pedagogiky a psychológie. V súčasnej dobe existuje na knižných pultoch veľa publikácií určených rodičom, ktoré napomáhajú riešiť mnohé problematické situácie v rodine. Je správne, ak rodič pri zaznamenaní problému v oblasti duševného vývoja dieťaťa, v prípade problémového správania dieťaťa neváha a navštívi detského psychológia, ktorý je najkompetentnejší dať odbornú radu a poskytnúť pomoc pri výchove.

 

Nezabudnime, že dieťa by si malo uvedomovať lásku svojho rodiča a vážiť si ho pre jeho dobré vlastnosti / nie napríklad pre drahé hmotné dary, ktoré niektorí rodičia svojim deťom poskytujú /. Vzájomná láska, dôvera, pocit spolupatričnosti sú základnými piliermi pre zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

Úlohou tohto príspevku je stručne poukázať na niektoré javy , ktoré vplývajú na rozvoj detskej osobnosti. Pri výchove detí je veľmi dôležitá popri teoretických vedomostiach o výchove i vlastná skúsenosť , ktorá dáva podnet k prehodnocovaniu toho, čo sme dosiahli a neraz ukáže i správnu cestu vpred .

Použitá literatúra:

Sociologický slovník, Bratislava 1970

Ďurič – Grác – Štefanovič: Pedagogická psychológia, SPN Bratislava

Pardel,T.: Motivácia ľudskej činnosti a právania. Bratislava , SPN 1977

Doležal, J.: Hygiena duševného života, SPN Praha, 1967

 

 

Súvisiace články

15.05.2019 20:52

Stredoškolskí študenti v simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu

Simulované  voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnili  v dňoch 2. - 7. mája 2019
16.01.2019 11:11

Momentky z návštevy Múzea polície

Múzeum polície Slovenskej republiky sídli od roku 1992 na Gunduličovej ulici, ide o dôležitú súčasť objektu Palisád historického centra mesta Bratislavy v tesnej blízkosti Grassalkovichovho paláca. Hlavným zriaďovateľom múzejné...