Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Poradca podnikateľa
22.05.2018 09:35

Kde sa naučíte hospodáriť s financiami?

Pri prijímaní do zamestnania záujemcovia o prácu deklarujú jazykové znalosti a získané odborné skúšky, spôsobilosti, školenia. Očakáva sa od nich určitý stupeň gramotnosti – tzn. schopnosti čítať, písať, počítať. Nikto však nerieši ako hospodárime so svojimi príjmami. Vážení učitelia, zamysleli ste sa niekedy nad tým ako vnímajú žiaci na základných školách finančnú gramotnosť?

Finančná gramotnosť je definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. V súvislosti so zvyšovaním vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti je podstatnou zložkou zameranie na vonkajšie prostredie na trhu práce, kde je uplatnenie možné vo forme zamestnania alebo samo zamestnania.

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, súčasný absolvent strednej školy nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti osobných financií ako starší, finančne gramotný dospelý. Finančne gramotní absolventi stredných škôl by však mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú samostatne schopní nájsť si a použiť informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto NŠFG naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti. Mladí ľudia by mali mať vyvinuté podnikateľské zručnosti natoľko, aby si vedeli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce.

PORADCA PODNIKATEĽA je značkou, ktorá sa už v roku 1990 ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy do bežnej praxe a stala sa uznávanou autoritou v oblasti poskytovania ekonomických a právnych informácií formou

  • odborných periodických publikácií
  • odborných kníh
  • komunitných internetových portálov
  • vzdelávania
  • poradenstva

Pociťujeme ako dôležité  podchytiť mladú generáciu. Práve prichádzame s novou učebnicou Finančnej gramotnosti v rámci zvládania požiadaviek na žiakov druhého stupňa základnej školy, prvého až štvrtého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom, prvého ročníka bilingválneho gymnázia ako aj nižšieho stredného odborného vzdelania a stredného odborného vzdelania.

Ing. Karin Mikulášová

Poradca podnikateľa

Súvisiace články

20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štruktúra hospitačných záznamov nie je daná všeobecne záväzným právnym predpisom, preto v praxi nachádzame rôzne formy...
25.01.2020 23:21

Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu

POZVÁNKA Škola Slovenského Symbolu a Ornamentu v Košiciach. Cieľom podujatia je: prezentácia kultúry, prezentácia slovenského ornamentálneho umenia, zvyšovanie záujmu širokej verejnosti a médií o našu minulosť a umenie, vytvár...