Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
28.02.2016 08:30

Keď škola a podnik majú spoločný zámer

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici postavila svoje základy v odbornom vzdelávaní na dlhoročnej spolupráci so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o.. Dlhé roky spolupracujú škola a podnik na rozvoji a modernizácii vzdelávania v strojárskych profesiách. Prvky duálneho vzdelávania boli implementované do výchovno-vzdelávacieho procesu niekoľko rokov pred schválením zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Potreby trhu práce v regióne viedli školu k rozvoju spolupráce so zamestnávateľom, ktorý si určil, v akých strojárskych profesiách má škola vychovávať budúcu generáciu odborníkov pre strojársku výrobu.

Skalickí strojári naštartovali systém duálneho vzdelávania od septembra 2015 podľa nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, čo prinieslo aj potrebu investícií do materiálneho a technického vybavenia Školiaceho strediska INA SKALICA. Priestory odbornej prípravy žiakov musia spĺňať materiálno-technický normatív pre strojárske študijné odbory. Certifikované pracovisko podniku sa pripravovalo na prevádzku šesť mesiacov a splnilo očakávania zo strany školy na zabezpečenie odborného výcviku pre prvých 24 žiakov v systéme duálneho vzdelávania v odbore mechanik nastavovač. Pracovisko mali možnosť vyskúšať a otestovať majstri odborného výcviku SOŠ strojníckej Skalica v rámci školenia na pracovisku frézovania.

Riaditeľ podniku Ing.Miroslav Janota oceňuje spoluprácu so školou, s ktorou sa podnik snaží zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu podľa potrieb rozvíjajúcej sa strojárskej výroby. Podnik si bude vychovávať budúcich strojárov priamo vo výrobe a v súlade so školským vzdelávacím programom. Podnik zodpovedá za praktické vyučovanie žiakov. Spoločným cieľom je vychovať čo najlepších odborníkov, ktorí sa čo najlepšie adaptujú v pracovnom prostredí strojárskej výroby.

Škola oceňuje efektívnu spoluprácu s podnikom a ústretovosť zástupcov podniku pri zavádzaní systému duálneho vzdelávania. V zrýchlenom procese, keď škola a podnik vstupovali do systému duálneho vzdelávania, bola nevyhnutná koordinovaná práca zástupcov školy a podniku, aby všetko bolo v súlade s platnou legislatívou. Otvorený a konštruktívny dialóg, pracovné nasadenie, koordinovaná práca nás priviedli tam, kde sme dnes a verím, že našu spoluprácu budeme len zlepšovať. Nebránime sa dobrým nápadom, pohotovým a operatívnym riešeniam, spoločným aktivitám, ktoré nás posunú ďalej. Keď máme spoločné ciele, tak za nimi musíme spoločne ísť.

Súvisiace články

12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...