Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
15.10.2017 10:43

Keď zamestnávateľ určuje smer odbornému vzdelávaniu

Bez zamestnávateľov to jednoducho nepôjde. Je potrebné si uvedomiť, čo všetko potrebujú stredné odborné školy k výchove a vzdelávaniu budúcich zamestnancov výrobných podnikov hlavne v technických profesiách. Nestačí len produktivita práce. Zamestnávatelia chcú kvalitu. Preto by sa mali podieľať na kvalitnej príprave stredoškolákov.

Každá stredná odborná škola, ktorá chce uspokojiť potreby zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu, hľadá vhodného partnera k rozvoju odborného vzdelávania a kvality vyučovania. Na začiatku je kvalitná propagácia odborného vzdelávania a prezentácia študijných a učebných odborov, ktoré sú nedostatkové a potrebné k čo najlepšej príprave žiakov hlavne v technických odboroch. Odborná príprava stredoškolákov je finančne náročná a zabezpečiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska odbornosti, materiálnych a technických požiadaviek je možné len s podporou zamestnávateľov.

Chceme absolventov s výučným listom

Teoretická príprava nestačí. Zamestnávatelia vyžadujú odborné zručnosti a uplatnenie teoretických vedomostí v praxi. Čoraz viac požadujú absolventov technických odborov s výučným listom. Dôraz kladú na kvalitnú prípravu v rámci praktického vyučovania a technické zručnosti absolventov. Aby bol absolvent pripravený podľa požiadaviek zamestnávateľov, je nevyhnutné zamerať sa na prípravu v rámci odborného výcviku nielen v škole. Príprava u zamestnávateľa vyžaduje aj vstup do oblasti prípravy a zmien v školských vzdelávacích programoch. Potreba vzdelávania a odbornej prípravy si vyžaduje odborné konzultácie medzi zástupcami školy a zamestnávateľa, ktorý má záujem spolupracovať pri skvalitňovaní a zvyšovaní efektivity odbornej prípravy. Absolvent s výučným listom či už v učebnom alebo študijnom odbore musí byť pripravený tak, aby nemusel absolvovať rekvalifikačné kurzy pred tým, ako si bude plniť pracovné povinnosti po nástupe do zamestnania. Kvalitu výrobného procesu môžeme zabezpečiť len kvalitnou prípravou stredoškolákov, ktorí majú záujem uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v praxi.

Zabezpečíme kvalitné praktické vyučovanie

Materiálno-technický normatív určuje zabezpečenie a podmienky praktického vyučovania. Mnohé stredné odborné školy bojujú s finančným a materiálno-technickým deficitom, ktorý vychádza z dlhodobej stagnácie pri zabezpečovaní strojov, prístrojov a zariadení z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov. Zamestnávatelia poukazujú na nedostatočné vybavenie školských dielní, ktorých podmienky nie sú v súlade s potrebou kvalitnej odbornej prípravy podľa požiadaviek zamestnávateľa. Preto si budujú vlastné školiace strediská a centrá v podnikoch s ohľadom na zabezpečenie podmienok vzdelávania v spolupráci so strednými odbornými školami. Zároveň si uvedomujú, že žiakov nie je možné vzdelávať od prvého ročníka strednej školy vo výrobe. Základy je potrebné získať pri cvičných prácach a na pracoviskách školiacich centier pod dozorom majstrov odbornej výchovy a inštruktorov. Zamestnávatelia musia investovať nemalé čiastky do rozvoja stredného odborného vzdelávania a uvedomujú si, že počiatočné investície do odborného vzdelávania sú vysoké hlavne v strojárskom odvetví. Investície do vzdelania sú investície do budúcnosti a do potreby zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily.

S duálnym vzdelávaním k lepšiemu uplatneniu na trhu práce

Každá stredná odborná škola chce zvýšiť svoj kredit a poskytnúť čo najlepšie podmienky žiakom v odbornom vzdelávaní. Mnohé využili svoju šancu, ktorá sa im naskytla v spolupráci so zamestnávateľmi a vstúpili alebo ešte len vstúpia do systému duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ prebral zodpovednosť za praktické vyučovanie a má možnosť implementovať moderné metódy a technológie do odborného výcviku žiakov. Analyzovanie obsahu a rozsahu vzdelávania, profilu absolventov, technického zabezpečenia praktického vyučovania predchádzalo vstupu do spolupráce škola-zamestnávateľ, ktorá má priniesť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v praktickom vyučovaní a plnohodnotného absolventa pripraveného pre potreby trhu práce. Odborné vedomosti, zručnosti, výchova k zodpovednosti a efektívnej práci, potreba kariérneho a odborného rastu napĺňajú štandard plnohodnotného absolventa pripraveného do praxe.

Zdroj foto: SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

26.01.2018 17:57

Otvorili výstavu „100 rokov Československa v našej škole“

100 rokov Československa v našej škole je názov súťažného projektu Slovenského národného múzea a Národního muzea.