Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
20.03.2016 11:00

Keď žiak príde s dobrým nápadom

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici sa zamerala na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov praktického vyučovania. Posledné dva roky investuje škola finančné prostriedky do rekonštrukcie školských dielní. Niekoľko rokov chátrali budovy zámočníckej a strojovej dielne. Teraz sa riešia havarijné stavy a hľadajú finančné prostriedky na to, aby školské dielne spĺňali novodobý štandard k odbornej príprave žiakov. Aj žiaci si začali všímať, čo tie priestory a budovy potrebujú. Prišli s nápadom, ako zlepšiť pracovné podmienky počas odborného výcviku.

Skalickí strojári sa zapájajú už niekoľko rokov do súťažného projektu ENERSOL. Žiaci riešia v rámci projektu využívanie alternatívnych zdrojov energie. Pri rekonštrukčných prácach v školských dielňach prišli za riaditeľkou školy s myšlienkou, ako urobiť zo strojovej dielne modernú a efektívnu budovu. Počas slnečných dní stúpajú teploty v budove praktického vyučovania do neznesiteľných stupňov. Počas odborného výcviku sa žiaci pri strojoch poriadne zapotia. Veľkoplošné okná z južnej strany budovy potrebujú zatieniť. Žiak druhého ročníka a predseda Žiackej školskej rady pri SOŠ strojníckej Skalica Gabriel Šantavý vypracoval projekt, v ktorom riešil problematiku využitia fotovoltaických panelov ako solárnych prístreškov na oknách strojovej dielne. Okrem zatienenia okien konzultoval s vybranou firmou problematiku úspory elektrickej energie pri vybudovaní malej fotovoltaickej elektrárne. Náklady na spotrebu elektrickej energie v priestoroch školských dielní, kde žiaci pracujú pri sústruhoch, frézkach, brúskach a vŕtačkách sú vysoké. Preto je potrebné riešiť aj prevádzkové náklady. Žiak v spolupráci s vybranou firmou a odborníkmi na fotovoltaické panely vypočítal v projekte celkové náklady na inštaláciu solárnych panelov, návratnosť investícií a úsporu elektrickej energie pri využívaní vybraného alternatívneho zdroja. Projekt žiaka zaujal aj odbornú porotu v rámci krajského kola stredoškolskej projektovej súťaže ENERSOL 2016 v hlavnej kategórii, ktorá nakoniec ocenila skalického strojára 3.miestom. Konzultantkou pri príprave žiakov na projektovú súťaž je už tretí školský rok pani učiteľka Mgr.Tatiana Vaculová, ktorá vedie žiakov v rámci súťažnej činnosti k praktickému využitiu súťažných projektov a k spolupráci s vedením školy pri návrhoch na zlepšenie prevádzkových podmienok. Podľa pani učiteľky je dôležité viesť žiakov k zodpovednej práci. Nápady, ktoré predkladajú by mali byť zmysluplné a využiteľné v praxi. Preto sme pri príprave požiadali o spoluprácu aj firmy, z ktorých jedna prejavila seriózny záujem pri odbornej konzultácii. Firma Esolar z Námestova pomohla žiakovi po odbornej stránke a veľmi profesionálne pristúpila k príprave súťažnej práce žiaka. Ceníme si ich spoluprácu a dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí zrealizovať návrh na vybudovanie malej fotovoltaickej elektrárne v školských dielňach. Samozrejme úlohu zohrávajú financie. To už je na pani riaditeľke školy.

Riaditeľka školy oceňuje iniciatívny a aktívny prístup žiakov, ktorí si uvedomujú potreby školy. Som naklonená každému dobrému nápadu, ktorý sa dá aj zrealizovať. Podstatné je, že naši žiaci prejavujú záujem o spoluprácu pri riešení problémov a zlepšovaní podmienok prevádzky školských dielní. Pri takýchto súťažných projektoch sa zároveň učia k tímovej práci, efektívnej spolupráci a konštruktívnemu dialógu pri plánovaní a rozvoji školy.

Súvisiace články

28.06.2016 19:45

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na výjazdovom rokovaní v Skalici

Poslanci NR SR navštívili Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, aby sa oboznámili s priebehom duálneho vzdelávania a spoluprácou školy so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o.. Za posledné tri roky získali škola a...
18.10.2017 07:35

Jesenné novinky programu eTwinning

Novinky z dielne eTwinning sú príťažlivé pre každého učiteľa i žiaka a sú skvelým príkladom moderného vzdelávania v 21. storočí