Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.02.2017 16:00

Klub riaditeľov spoločnej školy – spoločne cestou spolupráce

V posledných týždňoch začal do povedomia učiteľskej verejnosti intenzívne prenikať nový subjekt – Klub riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ). O jeho činnosti sa dozvedáme aj z rozhovoru pani RNDr.Heleny Vicenovej s predsedom KRSŠ PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., riaditeľom ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.

Predseda, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, bol známy ako zakladateľ a presadzovateľ iniciatívy Spoločná škola. Spoločná škola vznikla ako protipól voľnej školy a jej hlavné myšlienky boli vo februári 2012 zapracované do predvolebného programu Dušana Čaploviča.

 

V novembri minulého roka sa iniciatíva Spoločná škola pretransformovala na KRSŠ. Čo vás viedlo k tomuto kroku, pán riaditeľ?

Spolu s jedenástimi riaditeľmi škôl sme sa zhodli na tom, že na Slovensku často chýba spolupráca, do popredia sa dostáva rivalita a súťaženie medzi školami. Dohodli sme sa spoločne vydať na cestu podpory a spolupráce. Chceme sa vyjadrovať k aktuálnym otázkam v školstve a ponúkať naše odborné riešenia. Založili sme sme občianske združenie, aby sa k nám mohli pridať aj ďalšie školy i jednotlivci, ktorým sú blízke naše myšlienky.

 

Priblížte nám stručne činnosť KRSŠ a vaše plány do budúcna.

Každý mesiac sa stretáme v jednej z našich škôl. Prvou bola ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo v ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim, navštívili sme ZŠ s MŠ Zubrohlava, ZŠ s MŠ Dechtice, ZŠ s MŠ Trakovice a Liečebno-výchovné sanatórium v Nitre. Obohatením našich rokovaní býva prehliadka hostiteľskej školy a kultúrny program žiakov školy. Budú nasledovať zasadania v ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec, ZŠ Štefánikova Galanta, ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ Častá a ZŠ s MŠ Šoporňa.

 

Prerokovali sme a odoslali Pripomienky k cieľom programu Učiace sa Slovensko, Stanovisko k testovaniu PISA. Odoslali sme List ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi, v ktorom sme vyjadrili nesúhlas s ohláseným zrušením normatívu školám do 250 žiakov a aj uviedli zdôvodnenie. V odpovedi na list stálo, že „predložená novela neobsahuje zmeny súvisiace s racionalizáciou siete základných škôl, a to zrušenie kompenzačného príspevku na žiakov druhého stupňa základnej školy. Predpokladá sa zapracovanie predmetnej právnej úpravy do novely vykonávacieho predpisu k uvedenému zákonu.“ Vyvinuli sme maximálne úsilie na to, aby sme pomohli vyše 800 slovenským školám. Na MŠVVaŠ SR nás prijala riaditeľka odboru ZŠ Mgr. I. Kováčová a následne štátna tajomníčka Mgr. O. Nachtmannová, PhD., rokovali sme aj s predsedom OZ PŠaV Ing P. Ondekom a podpredsedom OZPŠ a V Ing. F. Šarym. Zdieľali sme súhlasné stanoviská, vrátane názorov na túto problematiku. Potešilo nás následné televízne vystúpenie ministra Plavčana 17. 2. 2017, že nebudú zmeny v normatívnom financovaní, a veríme, že toto stanovisko, odlišné od počiatočného, sa už meniť nebude.

 

Z plánov do budúcna spomeniem dohodnuté marcové rokovania v MPC, ŠPÚ a NÚCEM-e. Podrobné informácie o našej činnosti nájdete na webovej stránke http://krss.webnode.sk/. Ak vás naše ciele oslovujú, ste v medzi nami srdečne vítaní. A chceme v rámci krajov vytvoriť spoluprácu medzi školami na čele s niekým z našej správnej rady.

 

Ďakujem za odpovede a želám KRSŠ naplnenie cieľov, aby sa vám darilo prispievať k skvalitneniu práce v školách, úľahčeniu práce pedagógom.

Helena Vicenová