Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
15.02.2020 07:06

Komplexná rehabilitácia v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP na Mokrohájskej 1 v Bratislave.

Pod pojmom komplexná rehabilitácia rozumieme súbor aktivít a intervencii výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edukačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím. Pracovná rehabilitácia je multifaktorálne podmienený proces interakcií medzi subjektom ( klientom) a objektom ( inštitúciou ktorá komplexnú rehabilitáciu poskytuje). Cieľom jednotlivých intervencií v rámci interakcií je predovšetkým pomoc zdravotne postihnutému jednotlivcovi zaradiť sa do pracovného a sociálneho života v spoločnosti aj napriek jeho zdravotnému hendikepu. Táto integrácie prebieha postupne cielene a vyznačuje sa individuálnym prístupom k zdravotne postihnutému jednotlivcovi. Úspešnosť celého procesu podmieňuje viacej kardinálnych faktorov. Medzi najzávažnejšie z nich patrí druh a rozsah zdravotného postihnutia,  vek v ktorom sa došlo k  zdravotnému postihnutiu a osobnostné charakteristiky zdravotne postihnutého. Spoločenská, pracovná, výchovná a zdravotná integrácia cez komplexnú rehabilitáciu, prebieha na jednotlivých úsekoch inštitútu . Výhodou inštitútu je, že všetky procesy komplexnosti prebiehajú pod jednou strechou a v jednom zariadení. Rehabilitační pracovníci tak môžu získať reálny obraz o zdravotne postihnutom klientovi v oblasti v ktorej rehabilituje alebo rehabilitoval. Po zdravotnej intervencií , ktorá máva podobu medikamentóznu alebo fyzioterapeutickú prichádza na rad intervencia pracovná v podobe pracovného poradenstva a možnosti vypĺňať svoj voľný čas drobnými remeselnými prácami v terapeutickej dielni alebo na pozemku inštitútu. V prípade že inštitút navštevuje nezamestnaný klient zo zdravotným postihnutím súčasťou jeho pracovnej rehabilitácie sú aj aktivity pracovníčok inštitútu pri hľadaní vhodnej práce hlavne v smere pracovných kontraindikácií a odborné pracovné poradenstvo   často spájané zo sprevádzaním na výberové konania alebo počiatočná pomoc pri pracovnom zaradení v novej práci. Sociálny charakter komplexnej rehabilitácie v inštitúte pracovnej rehabilitácie ponúkame vo forme sociálnych skupinových výcvikov spravidla 2x týždenne alebo tiež v komplexných  pracovných aktivitách zameraných na udržanie pracovných návykov , na upevňovanie remeselne- umeleckých zručností alebo nadobúdanie nových zručností, či už priemyselného technického charakteru alebo charakteru prác na pozemku či pomocných a prípravných prác. V rámci týchto aktivít prebieha sociálna rehabilitácia prirodzeným smerom takzvanou kolektívnou pracovnou činnosťou vyznačujúcou sa vzájomnou komunikáciou, kooperáciou, informáciou a interakciou. Možnosť sociálnej integrácie v pracovnom kolektíve je tým najlepším obrazom o klientovi so zdravotným postihnutí. Proces výchovnej rehabilitácie je procesom prelínajúcim sa cez všetky zložky komplexnej pracovnej rehabilitácie a netvorí samostatnú jednotku v zmysle ,,Tu vychovávame. Výchovná rehabilitácia je o dodržiavaní stanovených pravidiel v inštitúte a o sebavýchove v komplexe často zložitých interakčných vzťahov, tak v societe zdravotne postihnutých ako aj v societe intaktných jednotlivcov či už v spoločenskom živote alebo na trhu práce. Komplexná rehabilitácia v inštitúte pracovnej rehabilitácie je dobrovoľná ponuka zdravotne postihnutým občanom, ktorí ju môžu prijať ako komplex všetkých činností alebo ako komplex len niektorých jej zložiek. Vždy však sleduje cieľ pomôcť občanovi pri zaradení sa do sociálneho a  pracovného života v spoločnosti, upevňovaním vlastných výchovných atribútov a svojho vlastného zdravotného stavu. Tento integrovaný bio -psycho-sociálny model je zameraný na znovuodkrývanie hodnoty jednotlivých ľudí a ich osobnostných predpokladov.

Súvisiace články

05.02.2018 10:28

Poďme spolu začať zmenu!

Amnesty International Slovensko spúšťa nový vzdelávací projekt Start the Change!, ktorý sa zameriava na zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a tém týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja do vyučovania na školách.
21.07.2020 16:08

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v historickej klasicistickej budove bývalej mýtnice(Kendeffyho dom) na Istrijskej 49 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Ide o vysunutú expozíciu Mýtneho domčeka umiestnen...