Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
19.06.2016 12:45

Koniec školského roka je za dverami

Niekedy sa zamýšľame nad tým, kedy sú učitelia najviac vyťažení. Začiatok a koniec školského roka je vždy najťažšie obdobie v každej škole. Nehovoriac o tom, či je to základná alebo stredná škola.

Na začiatku školského roka sa rozbiehajú učitelia s nejakým tým novým školským programom, vypĺňaním pedagogickej dokumentácie a nahadzovaním údajov do agendy školy. Pritom musia oprášiť svoje prípravy na vyučovacie hodiny a vymyslieť pre žiakov opäť niečo nové, čím ich budú motivovať a presviedčať, aby sa učili a niečo aj naučili počas školského roka v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Žiaci sa rozbiehajú ťažkopádne a učitelia sú tí, ktorí im ukazujú cestu ako začať, pokračovať a úspešne dokončiť školský rok. Tvorivosť a tímová práca žiakov sa vytrácajú. Preto je na učiteľovi, ako žiakov aktivizuje vo vzdelávacích činnostiach.

Náročnejšie je to na konci školského roka, kedy je potrebné šetriť svoje sily a nervy na maturitné a záverečné skúšky, komisionálne skúšky pre žiakov na individuálnych učebných plánoch, prípravu a realizáciu prijímacích skúšok, uzatváranie známok. Ešte v auguste sa treba venovať príprave a realizácii komisionálnych skúšok tých žiakov, ktorí neprospeli. Následne sú učitelia zaťažení spracovaním výsledkov v agende školy, pedagogickej dokumentácie a záverečnými správami. Často nevedia, či sú vlastne učitelia alebo administratívne sily. Niekedy majú pocit, že sa toho na nich valí priveľa. Hlavne, keď prídu nespokojní žiaci a rodičia, ktorým sa nepáči koncoročné hodnotenie a na poslednú chvíľu si chcú opravovať známky. Niektorí si myslia, že žiaka hodnotíme len na základe poslednej písomnej práce a ústnej odpovede. Stále majú mylnú predstavu o tom, že počas školského roka môže žiak leňošiť a stačí zabrať na konci školského roka. Systematická príprava žiakov rodičom uniká. Stále zabúdajú na komplexné hodnotenie žiaka. Jeho známky na vysvedčení sú obrazom jeho prípravy a aktivity, práce na vyučovacích hodinách, ústneho a písomného preverovania vedomostí a zručností, praktických cvičení.

Každý žiak si je strojcom svojich výsledkov. Učiteľ mu ukazuje cestu a odovzdáva počas učenia to, čo by malo byť uchované v jeho pamäti. Prístup a zodpovednosť žiaka k učeniu by malo byť aj v záujme rodičov. Tí majú pomôcť problémom žiakov s učením predchádzať a nie ich prísť riešiť až na konci školského roka. Škola má úzko spolupracovať s rodičmi pri výchove a vzdelávaní žiakov. Ale ako, keď niektorí rodičia sa za celý rok neukážu v škole. Žiaci sú hodnotení priebežne a ich výsledky sú zapísané aj v žiackych knižkách. Účasť rodičov na rodičovských združeniach je alarmujúca a často musí škola opakovane vyzvať rodičov k pohovoru s triednym učiteľom, výchovným poradcom a aj vedením školy. Kam sa chceme dopracovať, keď okrem záujmu žiakov o učenie klesá aj záujem rodičov spolupracovať s učiteľmi?

Súvisiace články

11.06.2017 11:15

Mikuláš Dohnány zomrel pred 165 rokmi

Mikuláš Dohnány (tiež Dohnáni, pseudonym Mikuláš z Považia), patril kvýznamným osobnostiam 19.storočia . Do histórie sa zapísal ako slovenský básnik, redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, ….