Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.03.2020 14:54

Krajská súťaž "Ako to vidím ja " pokračuje 2. ročníkom

V školskom roku 2018 - 2019 vyhlásila Obchodná akadémia v Šuranoch a Štátny pedagogický ústav Bratislava  krajskú  súťaž pre žiakov stredných škôl " Ak to vidím ja."

Vzhľadom k úspešnému priebehu prvého ročníka súťaže sme sa rozhodli v nej pokračovať aj v tomto školskom roku. 

V mesiaci november sme vyhlásili 2. ročník súťaže / viď. propozície / . Tí, ktorí to doposiaľ ešte nestihli a majú záujem,  môžu ešte poslať svoje súťažné práce. Termín uzávierky súťaže je  31. marec 2020. Víťazov čakajú diplomy a vecné ceny. 

Propozície II. ročníka krajskej súťaže „Ako to vidím ja"

Vyhlasovateľ  súťaže:  Štátny pedagogický ústav Bratislava a  Obchodná akadémia Šurany

Miesto konania:            Obchodná akadémia Šurany

Cieľ súťaže:                     Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Poslaním súťaže je podporiť literárnu a výtvarnú tvorbu mladých ľudí  s cieľom rozvíjať  ich pozitívne myslenie , úctu k  histórii našej krajiny, morálnym hodnotám .

Súťažná téma:   

                                     

Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné

a spoločenstvu prospešné.

Milan Rastislav Štefánik

 

TERMÍNY:

Vyhlásenie súťaže: november  2019

Uzávierka súťaže:    31. marec 2020

Vyhlásenie výsledkov: máj  2020

KATEGÓRIE: študenti gymnázií a študenti  stredných odborných škôl

  • 1. kategória:  žiaci 1. - 2. ročníka,
  • 2. kategória : žiaci 3. a 4. ročníka a 5. ročník bilingválnych stredných škôl

A) Literárna časť

Do súťaže budú zaradené literárne diela v rozsahu maximálne 3 strany, napísané v slovenskom jazyku.  Z prozaických literárnych útvarov sa odporúčajú: poviedky, črty, reportáže,úvaha, poézia

 B) Výtvarná časť

Do výtvarnej časti súťaže budú zaradené výtvarné diela formátu A4 – A2. Menšie a väčšie formáty budú vyradené. Odporúča sa  maľba,  kresba, grafika, kombinované techniky,... Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

  • súťažiaci môže poslať najviac tri samostatné práce,
  • súťaž je anonymná, potrebné údaje  súťažiaci uvedie v prihláške,
  • súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť zaslané do iných súťaží,
  • zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce,
  • súťažné práce musia vyjadrovať súťažnú tému a rešpektovať určený žáner,
  • práce treba zaslať mailom na adresu: sekretariat@oasurany.sk  najneskôr do 31. marca 2020 , výtvarné práce  poštou na adresu: Obchodná akadémia, Nám.hrdinov7, 942 01 Šurany.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

Práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota. Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných výtvarných  prác sa hodnotí najmä výtvarné estetické spracovanie námetu, ale aj prístup k téme. Do užšieho výberu sú zaraďované práce, pri ktorých bude použitá netradičná, resp. náročnejšia výtvarná technika, práce s výtvarne čistým spracovaním námetu s dobre zvládnutou spontánnou kresbou, farebným spracovaním, kompozíciou.

Pri výbere literárnych  prác sa hodnotí najmä autorov prístup k téme, jej spracovanie po obsahovej i formálnej stránke, originalita. Do užšieho výberu budú zaradené práce, ktoré zaujmú výberom jazykových prostriedkov a  originálnym nápadom. Členovia komisie  majú právo  niektorú z cien neudeliť, ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň.

Porota bude vytvorená z radov odborníkov zo stredných a vysokých škôl.

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú zverejnené na slávnostnom vyhodnotení súťaže v mesiaci máj, 2020, následne v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže, v brožúre s výhernými dielami  a na webovej stránke školy www.oasurany.edupage.sk   v máji 2020.

Súťaž nemá postupový charakter. Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže sa navracajú.

Súvisiace články

14.01.2017 10:00

Ako vychovávať a vzdelávať „Google generáciu“?

Ak by sa urobil prieskum tohtoročných vianočných darčekov pre deti a mládež vo veku 9-19 rokov myslím, že by som sa veľmi nepomýlila, ak by som povedala, že 60% detí a možno aj viac, dostali pod stromček niečo spoločné s moder...