Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
21.03.2018 10:24

Kriticky@logicky

Nadácia Orange prostredníctvom grantovej výzvy e-školy pre budúcnosť pomáha v školách vzdelávať a viesť detí k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne. Projektové aktivity "Kriticky@logicky", priniesli vytvorenie a implementáciu nových pedagogických postupov v oblasti bezpečného správania sa, a to nielen vo virtuálnom svete, ale aj v práci s rôznymi zdrojmi informácií.

Problematika bezpečného správania sa detí na internete, a s tým súvisiaca schopnosť kriticky myslieť a správne vyhodnotiť informácie je veľmi dôležitá, jej podcenenie má priamy vplyv na ohrozenie komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, a to napríklad aj  zvýšenou hodnotou  týchto rizikových faktorov: negatívne sebahodnotenie dieťaťa, sklony k agresívnym reakciám, neschopnosť primerane zvládať negatívne emócie, hyperaktivita, neurotické prejavy, citová deprivácia, poruchy správania, nedostatok schopnosti čeliť tlaku vrstevníkov, slabé sociálne kompetencie.

Projekt kriticky@logicky sa zameriava na znižovanie ohrozenia mládeže prostredníctvom práce s triedou (triednym kolektívom) ako sociálnou skupinou. "Trieda" vstupuje do života dieťaťa od ranného detstva a stáva sa súčasťou jeho života. Realizácia projektu prebieha v kooperujúcich skupinách žiakov. Každá skupina žiakov pracuje s originálnymi tabuľkami: "Rozhoduj sa správne", pomocou ktorých vyhodnocujú dôveryhodnosť informácií z rôznych internetových zdrojov a z rôznych tematických oblastí.

Súčasne prebieha v skupinách žiakov cielený rozvoj schopností, ako sú: formulovanie názorov, a to prostredníctvom najmodernejších pedagogických techník (Marzano: Classroom Management that Works, Thouless: Straight and Crooked Thinking), rozvoj schopnosti "vcítiť sa" - riadené objavovanie, asertívna diskusia, rozvoj schopnosti vytvoriť si vlastnú presvedčovaciu stratégiu k presadeniu zdravého životného štýu a k jeho uchovaniu.

Žiaci  absolvovaním systematickej práce, v rámci projektových aktivít, dokážu zmeniť nevhodné postoje v rôznych oblastiach života a vytvoriť si kvalitný hodnotový systém.

Projekt: Kriticky@logicky podporila Nadácia Orange v grantovej výzve e-školy pre budúcnosť 2017/2018.

Súvisiace články

28.06.2016 19:45

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na výjazdovom rokovaní v Skalici

Poslanci NR SR navštívili Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, aby sa oboznámili s priebehom duálneho vzdelávania a spoluprácou školy so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o.. Za posledné tri roky získali škola a...
02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdeláv...