Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
08.05.2016 09:30

Kultúra školy je obrazom jej rozvoja

Kultúra SOŠ strojníckej v Skalici vychádza z potrieb pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov učebných a študijných odborov. Naše predstavy vychádzajú z prístupov a hodnôt vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý je zameraný na výchovu a vzdelávanie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby partnerského podniku, pre potreby trhu práce v strojárskej výrobe a ucelený rozvoj osobnosti budúcich strojárov.

Kultúra pracovného prostredia zahŕňa niekoľko úloh v rámci rozvoja školy:

  • intenzívna komunikácia školy s partnerským podnikom,
  • prezentácia školy a propagácia strojárskych odborov v spolupráci s podnikom
  • rozvoj odborného vzdelávania a realizácia činností podľa potrieb zamestnávateľa,
  • inovácie vo vzdelávaní a technická tvorivosť,
  • systém rozhodovania na demokratickej úrovni,
  • konštruktívny dialóg s partnermi v odbornom vzdelávaní,
  • vytváranie pozitívnej klímy v školskom prostredí,
  • sociálny dialóg v rozvoji partnerstva v strednom odbornom vzdelávaní,
  • estetizácia a modernizácia pracovného prostredia v rámci teoretického a praktického vyučovania.

Kultúra školy úzko súvisí s víziou školy a jej predstavou o budúcnosti školy. Vychádza zo stavu školy, ktorý chceme v budúcnosti dosiahnuť. Pre niekoho pri svojom vzniku sa môže zdať nereálna. Je to jasne definovaný obraz toho, čo chce škola v konkrétnych podmienkach v budúcnosti dosiahnuť. Je to predstava, ktorá opisuje, aká chce byť škola v budúcnosti, kam sa chce dostať. Pre víziu školy je dôležitá potreba prepojenia školy nielen s podnikateľskými subjektmi v regióne, ale vzhľadom na mieru nezamestnanosti aj potreba uplatnenia sa absolventov aj v zahraničí.

Víziou školy je byť moderná, vyprofilovaná škola, materiálne a technicky dobre vybavená, vzdelávajúca rôzne vekové kategórie uchádzačov schopných uplatniť sa na trhu práce nielen s regionálnou pôsobnosťou. Za vyprofilovanou sa skrýva rôznorodosť ako učebných, tak aj študijných odborov, foriem štúdia ( denné, nadstavbové, externé a pod.), veková rôznorodosť a pod. Škola musí pružne reagovať na často a rýchlo sa meniacu situáciu v legislatíve, na trhu práce, v požiadavkách podnikateľských subjektov. 

Dobrá škola musí mať dobrých a vedomostne zdatných pedagógov, ktorí sú ochotní vynaložiť maximálne úsilie na to, aby školu opúšťali tí najlepší absolventi. Výborná škola má k tomu aj moderné materiálne a technické vybavenie, ktoré poskytne žiakom rozvoj odborných vedomostí a zručností. Ak do tohto procesu vstúpi podnik, ktorý sa stotožňuje s cieľmi a víziou školy, môžu spoločne dosiahnuť spokojnosť a dlhodobo dobré výsledky nielen vo vzdelávaní, ale aj v uplatnení absolventov na trhu práce podľa požiadaviek zamestnávateľov.

Jedným z dôležitých prvkov pozitívnej kultúry školy je seriózna prezentácia na verejnosti a vytvorenie si obrazu o TOP-škole nielen v regióne. Preto to, čo robíme, robíme cielene a s možnosťou pozitívnej odozvy verejnosti. Uznania, úspechy a ocenenia nás posúvajú ďalej a motivujú do ďalšieho rozvoja odborného vzdelávania.

Poznámka: Článok spracovaný v rámci vzdelávacieho programu Líderstvo v škole, MPC RP Trnava.

Súvisiace články

03.02.2017 11:30

Archívne materiály prehovorili

Dnes si žiaci základných a stredných škôl užívajú deň polročných prázdnin. Mnohí využijú tento deň i na to, aby sa pochválili svojim vysvedčením v rodine. Tí, ktorým to v tomto polroku nevyšlo tak, ako by boli chceli, majú ša...