Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
12.02.2021 08:57

Motivácia žiakov slovným hodnotením

Každý učiteľ sa stretáva s očakávaním žiakov, aké výsledky dosiahnu vo výchovno-vzdelávacom procese a či je proces nadobúdania vedomostí a zručností žiakov efektívny. Učiteľ aplikuje vo vyučovacom procese rôzne vyučovacie metódy a nástroje s ohľadom na schopnosti žiakov, ktorými sa snaží podporiť a rozvíjať ich vedomostnú úroveň. Tí potom očakávajú spätnú väzbu od učiteľa a vyhodnotenie výsledkov práce na vyučovacích hodinách. Dôležité je vedieť, či žiak dosiahol stanovené ciele, ktoré si stanovil nielen učiteľ ale aj žiak.

Úlohou učiteľa je zistiť výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto zisťovanie uskutočňuje učiteľ preverovaním a skúšaním žiakov, v rámci ktorého zisťuje, čo žiak vie a čo nevie. Dôležité je merať výkon žiaka s ohľadom na to, čo by mal vedieť. Pri jeho vedomostiach a zručnostiach by však nemal zabúdať na schopnosti žiaka. Slovným hodnotením je možné vyjadriť mieru zlepšenia výkonu žiaka s ohľadom na dosiahnutie cieľov vyučovacieho procesu. Je potrebné zohľadniť aj sebareflexiu každého žiaka a jeho sebahodnotenie.

Slovne sa dá popísať a vyjadriť porovnávanie žiaka s jeho vlastnými maximálnymi možnosťami a schopnosťami na základe predchádzajúcich výsledkov, čím sa podporuje humanizácia procesu výchovy a vzdelávania. Žiak je viac motivovaný do ďalšej práce, keď vidí a počuje, v čom sa zlepšil a v čom stagnuje alebo sa zhoršil. Priebežne by mal vedieť, na akú úroveň sa dostal za určitý časový interval a aký je jeho proces sebarealizácie v súvislosti s úrovňou dosiahnutých vedomostí a zručností. Pred záverečným hodnotením by mal podstúpiť priebežné slovné hodnotenia, ktoré odzrkadlia mieru postupnosti dosahovania výchovno-vzdelávacích výsledkov. Tak je možné dať žiakovi priestor na jeho zlepšenie a dosiahnutie cieľov, ktoré si učiteľ stanoví. Slovné hodnotenie objektívnejšie poskytne žiakom komplexnú informáciu o dosahovaní výsledkov na základe ich výkonov. Ak učiteľ hodnotí žiaka len podľa dosiahnutých percent alebo bodov z testov, písomných prác a pod. a nezohľadní schopnosti a potenciál dosahovaných výkonov žiaka v skupine, nie je možné žiaka objektívne ohodnotiť. Dôležitý je proces zlepšovania, popísať v čom dosiahol žiak výborné výsledky, v čom je priemerný a v čom sa zhoršil, kde je hranica dosiahnutia maximálnych výkonov na základe jeho schopností. Žiak by mal byť v procese vyučovania vedený k potrebe poznávania, maximálneho nasadenia k dosahovaniu lepších výkonov, potrieb sebarealizácie a rozvoja vedomostí a zručností. To sa dá dosiahnuť slovným hodnotením zo strany učiteľa priebežne vo vyučovacom procese, kedy učiteľ najlepšie vidí, v akej fáze sa žiak nachádza s ohľadom na jeho individuálny výkon, na výkon ostatných žiakov v skupine a maximálny výkon, ktorý by mal žiak dosiahnuť podľa výchovno-vzdelávacích cieľov stanovených učiteľom.

Ako slovne hodnotiť?

Ani pri slovnom hodnotení by nemal učiteľ zabúdať na vzdelávacie štandardy a učebné osnovy. Obsahom slovného hodnotenia žiaka má byť osvojenie si vedomostí, zručností, aplikácia poznatkov a tvorivá činnosť. Pri samostatnej a skupinovej práci má vedieť učiteľ popísať činnosti žiaka s ohľadom na osvojenie a aplikáciu skúseností a činností vo vzťahu k predmetu, schopnosť spolupráce so žiakmi v skupine a s učiteľom, záujem žiaka o rozvoj vedomostí a zručností. Súčasťou osobnostného rozvoja by mala byť popísaná aj úroveň verbálnej a neverbálnej komunikácie, schopnosť hodnotiť seba a iných žiakov, celkový vzťah k zadanej práci, miera sebaovládania, spolupráce a flexibilného prístupu. Slovné hodnotenie je potrebné chápať ako proces komplexného vnímania žiaka vo vyučovaní s ohľadom na jeho schopnosti, ktoré ho limitujú vo výchovno-vzdelávacom procese. Dôležité je pri tom aj to, do akej mieri vie žiak svoje schopnosti využiť pri zadaných úlohách, či dokáže sám nájsť riešenie, alebo potrebuje pomoc učiteľa, spolužiakov a iných zdrojov informácií. Je potrebné špecifikovať v prvom rade pozitíva žiaka a jeho práce, aby bol maximálne motivovaný pre ďalšiu činnosť vo vyučovaní. Rozsah a obsah nadobudnutých vedomostí a zručností hodnotí učiteľ na základe osvojenia poznatkov, schopnosti uplatnenia teoretických vedomostí v praktických zadaniach. Logické prepojenie získaných poznatkov, kritické myslenie a rozvoj logického myslenia hodnotí učiteľ v rámci tvorivosti žiaka. Súčasťou slovného hodnotenia sú aj aktívny prístup k zadaným činnostiam, prejavenie záujmu žiaka o skúmanú problematiku, rozvoj medzipredmetových vzťahov a využívania poznatkov z iných predmetov, používanie odbornej terminológie, jazyková stránka vlastného prejavu bez memorovania a kvalita dosiahnutých výsledkov. Zohľadniť treba aj samoštúdium, bádanie a analýzu informácií.

Ak dokáže učiteľ slovným hodnotením objektívne ohodnotiť žiaka na základe spomínaných faktorov, žiak bude lepšie vnímať svoj proces výchovy, vzdelávania a osobnostného rozvoja.

https://dobraskola.sk/ako-pisem-slovne-hodnotenia/

https://eduworld.sk/cd/kornelia-durikova/7032/slovne-hodnotenie-ziakov--ako-by-malo-vyzerat

Súvisiace články

05.02.2020 17:40

Ferdinand Hložník a jeho prínos do sveta výtvarného umenia

V dňoch 29.01. - 03.05.2020 je k dispozícii návštevníkom Galérie Nedbalky v prízemných priestoroch výstava umeleckých diel významného predstaviteľa moderného výtvarného umenia Ferdinanda Hložníka(1921-2006). Ferdinand Hložník b...
07.10.2017 13:45

Stalo sa pred 105 rokmi

Písomné historické pramene, kam patria aj noviny a časopisy, majú pre nás vysokú hodnotu, pretože nám sprístupňujú informácie minulosti,ktoré sú zaujímavé pre žiakov, študentov i dospelú generáciu a neraz vypĺňajú prázdne miest...