Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
06.08.2019 16:14

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku je špecializovaným vedecko-dokumentačným pracoviskom Slovenského národného múzea. Vzniklo v roku 1996 z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Vlády Chorvátskej republiky. Od roku 2006 sídli na Istrijskej 68 v Bratislave konkrétne v mestskej časti Devínska Nová Ves. V Devínskej Novej Vsi sa nachádza aj Múzeum colníctva, Múzeum starej Devínskej a Múzeum školstva a pedagogiky. Expozícia Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku dokumentuje významné historické zvláštnosti(spôsob osídlenia, slávni potomkovia a pod.) a s nimi súvisiace javy tradičnej ľudovej kultúry chorvátskej národnostnej menšiny. Uvedené artefakty sú vystavené na prízemní a na prvom poschodí rodinného domu.

V prízemnej časti expozície sú sústredené informačné panely, na ktorých nájdeme zmienku o slávnych šľachtických rodoch chorvátskeho pôvodu Keglevichovci, Náriovci, Bátoriovci a pod. Informačné panely obsahujú aj pozoruhodné informácie o bratislavských obciach, v ktorých je prítomná chorvátska komunita – Čunovo, Jarovce, Devínska Nová Ves, Chorvátsky Grob, s predmetným akcentom na heraldické zvláštnosti a významné stavby etnika. Chorvátska komunita sa najčastejšie prezentuje svojimi zvyklosťami, na šírení ich povedomia sa podieľajú spolky a združenia národnostnej menšiny(Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku) a ich umelecké telesá(Festival chorvátskej kultúry, Dni chorvátskej kultúry), či periodiká(Hrvatska rosa). Každá zo spomínaných obcí má aj vlastný Chorvátsky kultúrny spolok, významné sú aj jeho aktivity v jednotlivých obciach( Čunovo – fašiangový sprievod mládeže v kroji, folklórny súbor Tamburaši Čunovo a spolupráca so spolkami z Rakúska a Maďarska, Devínska Nová Ves- detský folklórny súbor Grbarčieta, hudobno-spevácky súbor Rosica). V prízemnej časti je sprístupnená aj panelová výstava obsahujúca výňatky z diplomovej práce Lenky Kopřivovej s názvom Farby chorvátskej Moravy prinášajúca kuriozity zo života moravských Chorvátov, ich spôsobe osídlenia(16. storočie), asimilačnom procese s českým obyvateľstvom(obec Jevišovice), vysťahovalectve po roku 1948 do Rakúska(Burgenland – Gradišće) a Nemecka. Obec Jevišovice je známa aj usporadúvaním chorvátskych hodov tzv. kiritof so sprievodom ozdobeného kozla.

Na prvom poschodí sú k dispozícii návštevníkom múzejnej expozície vystavené exponáty vzťahujúce sa k materiálnej a duchovnej kultúre chorvátskej národnostnej menšiny. Chorváti osídlili územie dnešného Slovenska v 16. storočí a priniesli si so sebou jazyk(bohoslužobný jazyk uplatňovaný pri omšiach – modlitebná knižka), vieru(katolíci) a zvyky. V rámci materiálnej kultúry Chorvátov je pozoruhodná oblasť ľudového staviteľstva a bývania. Chorváti väčšinou preferovali stavby z dreva, pri drevených stavbách využívali zrubovú konštrukciu, hlinené domy kryté slamou sa objavujú až v 17. storočí. Na území Záhorského regiónu pôdu získavali klčovaním. Chorváti boli aj vynikajúci vinohradníci, bohaté vinice mali v Chorvátskom Grobe, Lamači pri Bratislave a v Mokrom Háji pri Skalici. Neodmysliteľné čaro má aj ľudový odev Trnavského regiónu v okolí Šenkvíc. K významným umeleckým dielam patrí portrét ženy z Jaroviec od maliara I.Erlingera(1843), kolorované rytiny N. Szerelmeyho(1850) a pod. Ľudové umenie chorvátskej národnostnej menšiny je prezentované prostredníctvom textov náhrobníkov v zadunajských obciach obsahujúcich recitačné a spevné prejavy( napr. svadobné rečňovanky a piesne). Expozícia obsahuje bohatý fotodokumentačný materiál, sprístupňuje zaujímavé skvosty, celkove prispieva k udržaniu národnostného povedomia Chorvátov v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

 

Súvisiace články

19.06.2016 16:00

Deviataci majú väčší záujem o duálne vzdelávanie v Skalici

Skalickí strojári zo Strednej odbornej školy strojníckej ukončia tento školský rok s prvými žiakmi 1.ročníka v systéme duálneho vzdelávania v 4-ročnom študijnom odbore mechanik nastavovač. Zatiaľ čo minulý rok otvorili jednu tr...
13.05.2017 20:00

Otvorili sa im dvere poznania

Komu? Žiakom Obchodnej akadémie v Šuranoch Kde? V Londýne