Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
06.08.2019 16:14

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku je špecializovaným vedecko-dokumentačným pracoviskom Slovenského národného múzea. Vzniklo v roku 1996 z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Vlády Chorvátskej republiky. Od roku 2006 sídli na Istrijskej 68 v Bratislave konkrétne v mestskej časti Devínska Nová Ves. V Devínskej Novej Vsi sa nachádza aj Múzeum colníctva, Múzeum starej Devínskej a Múzeum školstva a pedagogiky. Expozícia Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku dokumentuje významné historické zvláštnosti(spôsob osídlenia, slávni potomkovia a pod.) a s nimi súvisiace javy tradičnej ľudovej kultúry chorvátskej národnostnej menšiny. Uvedené artefakty sú vystavené na prízemní a na prvom poschodí rodinného domu.

V prízemnej časti expozície sú sústredené informačné panely, na ktorých nájdeme zmienku o slávnych šľachtických rodoch chorvátskeho pôvodu Keglevichovci, Náriovci, Bátoriovci a pod. Informačné panely obsahujú aj pozoruhodné informácie o bratislavských obciach, v ktorých je prítomná chorvátska komunita – Čunovo, Jarovce, Devínska Nová Ves, Chorvátsky Grob, s predmetným akcentom na heraldické zvláštnosti a významné stavby etnika. Chorvátska komunita sa najčastejšie prezentuje svojimi zvyklosťami, na šírení ich povedomia sa podieľajú spolky a združenia národnostnej menšiny(Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku) a ich umelecké telesá(Festival chorvátskej kultúry, Dni chorvátskej kultúry), či periodiká(Hrvatska rosa). Každá zo spomínaných obcí má aj vlastný Chorvátsky kultúrny spolok, významné sú aj jeho aktivity v jednotlivých obciach( Čunovo – fašiangový sprievod mládeže v kroji, folklórny súbor Tamburaši Čunovo a spolupráca so spolkami z Rakúska a Maďarska, Devínska Nová Ves- detský folklórny súbor Grbarčieta, hudobno-spevácky súbor Rosica). V prízemnej časti je sprístupnená aj panelová výstava obsahujúca výňatky z diplomovej práce Lenky Kopřivovej s názvom Farby chorvátskej Moravy prinášajúca kuriozity zo života moravských Chorvátov, ich spôsobe osídlenia(16. storočie), asimilačnom procese s českým obyvateľstvom(obec Jevišovice), vysťahovalectve po roku 1948 do Rakúska(Burgenland – Gradišće) a Nemecka. Obec Jevišovice je známa aj usporadúvaním chorvátskych hodov tzv. kiritof so sprievodom ozdobeného kozla.

Na prvom poschodí sú k dispozícii návštevníkom múzejnej expozície vystavené exponáty vzťahujúce sa k materiálnej a duchovnej kultúre chorvátskej národnostnej menšiny. Chorváti osídlili územie dnešného Slovenska v 16. storočí a priniesli si so sebou jazyk(bohoslužobný jazyk uplatňovaný pri omšiach – modlitebná knižka), vieru(katolíci) a zvyky. V rámci materiálnej kultúry Chorvátov je pozoruhodná oblasť ľudového staviteľstva a bývania. Chorváti väčšinou preferovali stavby z dreva, pri drevených stavbách využívali zrubovú konštrukciu, hlinené domy kryté slamou sa objavujú až v 17. storočí. Na území Záhorského regiónu pôdu získavali klčovaním. Chorváti boli aj vynikajúci vinohradníci, bohaté vinice mali v Chorvátskom Grobe, Lamači pri Bratislave a v Mokrom Háji pri Skalici. Neodmysliteľné čaro má aj ľudový odev Trnavského regiónu v okolí Šenkvíc. K významným umeleckým dielam patrí portrét ženy z Jaroviec od maliara I.Erlingera(1843), kolorované rytiny N. Szerelmeyho(1850) a pod. Ľudové umenie chorvátskej národnostnej menšiny je prezentované prostredníctvom textov náhrobníkov v zadunajských obciach obsahujúcich recitačné a spevné prejavy( napr. svadobné rečňovanky a piesne). Expozícia obsahuje bohatý fotodokumentačný materiál, sprístupňuje zaujímavé skvosty, celkove prispieva k udržaniu národnostného povedomia Chorvátov v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

 

Súvisiace články

19.12.2017 17:17

Prečo je potrebné venovať pozornosť vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju?

Téma udržateľného rozvoja hýbe celým svetom, preto považujeme za nanajvýš dôležité, aby sa jej venovali aj učitelia napr. na hodinách biológie, geografie, chémie, fyziky, ale aj etickej výchovy, telesnej výchovy, histórie, cudz...