Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jozef Smida
09.08.2018 11:15

NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU

Na začiatok školského roku

Približne šesťstotisíc žiakov a šesťdesiatšesť tisíc učiteľov základných a stredných škôl začne o niekoľko dní nový školský rok. Deti hádam vyšantené, učitelia oddýchnutí, najviac nedočkaví určite prváčikovia a učitelia, ktorí boli ešte pred neveľa týždňami žiakmi.

Už v nasledujúcom desaťročí sa má stať pravdou, že práca a ďalšie zmysluplné aktivity nebudú veľmi viazané na inštitúcie. Žiaci sa nebudú pripravovať na jeden typ povolania, ale budú musieť dokázať svoje vedomosti a zbehlosti kombinovať. Stúpne podiel činností vykonávaných automatmi a robotmi disponujúcimi umelou inteligenciou. Žiaci a zdroje vzdelávania sa prepoja do sietí, budú vznikať vzdelávacie prostredia vytvorené aktivitami zdola. Že príliš predbieham? Asi nie, ja iba myslím na to, že nastupujúci prváci, ak budú maturovať, ako to teraz býva zvykom, nebude to skôr ako v roku 2030. Držme si palce, aby sme to, čo treba predvídavo robiť, nezmeškali.

Začínajúci sa školský rok je štartom pre reformný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ťažko zrátať koľká reforma za predchádzajúcich dvadsaťpäť rokov doľahne na naše školy. Kruto doplácame na to, že hádam každý nový šéf rezortu považuje za potrebné mať súcejšie predstavy o poslaní a fungovaní školstva, ako jeho predchodca. Ale najhoršie, čo by sme teraz mohli urobiť, by bolo prestať dúfať, že ani tento program neprinesie zlepšenie nášho školstva.

Určite by pomohlo, keby sme sa v zápase o zmysluplnejšie školstvo zbavili kibicov, ktorí sú neochvejne presvedčení, že poslaním vzdelávacej sústavy je v prvom rade produkovať pracovné sily. V civilizovanej spoločnosti má štátna vzdelávacia sústava oveľa bohatšie, oveľa dôstojnejšie poslanie ‒ má žiakov pripraviť nielen na odbornú časť úspešnej pracovnej kariéry, ale aj učiť ich napríklad orientovať sa v kultúre a dejinách, naučiť myslieť a konať ekologicky, poučiť ako sa riešia životné problémy, ako sa vychovávajú deti.

Od učiteľov sa žiada, aby boli novátormi, manažérmi, prieskumníkmi, aby boli tvoriví, trpezliví, láskaví (a na výšku platu nefrflali). Ale ak sa má naozaj zvyšovať efektivita ich práce, treba zásadne zmeniť nielen nároky na nich, ale aj podmienky ich práce a kritériá jej hodnotenia. Už dávno bolo treba stanoviť zákonom veľmi konkrétne podmienky (personálne, finančné, materiálne, hygienické, organizačné), ktoré musí zriaďovateľ splniť, aby škola mohla byť zaradená v sieti škôl a mohla robiť to, čo podľa štátnych programov robiť má. Pri posudzovaní výsledkov práce škôl/učiteľov by nemalo mať interné hodnotenie menší rešpekt, ako hodnotenie externé.

Podmienkou na realizáciu zmien, ktoré vedú k zlepšovaniu výkonnosti (nášho) školstva je profesijná autonómia učiteľa. Tu sa nám ponúkajú aspoň tri otázky ‒ do akej miery je naše učiteľstvo schopné byť autonómnym, aký má vytvorený priestor byť autonómnym a či sú budúci učitelia pripravovaní na autonómne pedagogické/didaktické rozhodovanie, tvorenie a hodnotenie. Pravdaže, k nim sa ponúka otázka základná ‒ nie sú objektívne zatlačení všakovakými rebríčkami po testovaniach do toho čo a ako majú robiť? Viditeľným dôsledkom testovaní (našich aj nadnárodných) je napríklad dokázateľný dramatický vzostup pozornosti škôl/učiteľov venovanej kvantitatívnym ukazovateľom výsledkov vzdelávania a zníženiu záujmu o nemerateľné vzdelávacie ciele (napríklad morálny, občiansky či fyzický rozvoj) a tým deformovaniu nazerania na poslanie vzdelávania.

Premýšľajme, či je vzdelávanie a výchova študentov na fakultách pripravujúcich učiteľov, spojená s realitou, do ktorej absolventa pošlú. Je prax počas štúdia dostatočná? Má študent možnosť počas nej postupovať samostatne, alebo sa očakáva, že bude kopírovať dozerajúceho učiteľa? Koľko vysokoškolských učiteľov, pôsobiacich na učiteľských prípravkách má učiteľskú prax na základnej alebo strednej škole?

Zákonodarcovia by iste urobili užitočný skutok, ak by čím skôr doplnili školský zákon ustanoveniami „o ochrane učiteľa" pred nenáležitým správaním sa žiakov a ich rodičov, ustanoveniami, ktoré dajú škole reálnu možnosť trestať žiaka porušujúceho školský poriadok spôsobom, ktorý ho „zdisciplinuje". A štátnej správe uložiť povinnosť nekompromisne postihovať rodičov zanedbávajúcich zodpovednosť za povinnú školskú dochádzku detí.

Súčasný stav v mnohom úspešného fínskeho školstva, je výsledkom premien trvajúcich približne päťdesiat rokov. Dlhodobá stratégia sa udržiava aj po výmenách tých, ktorí vládli. Problémy sa riešia podľa toho, ako sa vyvíjali vedné odbory a upozorňovala prax, nie ako predstavy strany, ktorej pri deľbe moci pripadlo kreslo ministra pre školy. Fíni tvrdia, že štátna školská politika zameraná na dlhodobé ciele je efektívnejšia aj lacnejšia. Stále konajú podľa dvoch známych právd: školský systém je taký dobrý, ako dobrí sú učitelia, ktorí v ňom pôsobia a školákov nemožno naučiť viac a vychovať lepšie, ak nezískame ich záujem a snahu pričiniť sa o to.

Mýlil by sa, kto by si myslel, že Fíni driemu na vavrínoch. V čase, keď sa náš reformný manažment nadchýna ich školskými úspechmi a fínsky vzdelávací systém je preň temer modlou, majú severania pripravené dokumenty, ktoré obsahujú návrhy na rozsiahle zmeny zacielenia, obsahu a organizácie svojho školského vzdelávania. Podstata návrhov spočíva v zmene uvažovania o pedagogike vyučovania.

Hádam nemuselo byť zbytočné odskočiť si po poučenie do Poľska ‒ v predchádzajúcich rokoch tam vo výsledkoch medzinárodných školských meraní urobili pozoruhodný skok zdola až nahor. Vieme povedať, čo im umožnilo urobiť takú zmenu? Škoda, že by sme asi nepochodili so snahou preniesť k nám napríklad z Hongkongu či zo Singapuru aspoň čosi z pracovitosti (učiteľov, žiakov), vynaliezavosti zriaďovateľov a záujmu rodičov o kvalitu vzdelania.

Čo nakoniec a úprimne? V novom školskom roku žičím slovenskému učiteľstvu dobré zdravie a veľa síl odolávať filozofii, že tam, kde sa darí hlúposti a zlu, je hriechom konať múdro a poctivo. Želajme si, aby pribúdali rodičia, ktorí si cenia školu učiacu pracovitosti, vytrvalosti, rozvíjajúcu dobré morálne vlastnosti. Nech pribúdajú školy do ktorých chodia žiaci radi. Radi preto, že sa tam naučia mnoho zaujímavého a užitočného, že dostanú odpovede na zvedavé otázky. Radi preto, že tam nájdu nielen kamarátov, ale aj múdrych, chápavých a láskavých učiteľov.

Súvisiace články

15.10.2017 10:18

Postarali sa o príjemnú zábavu

Séria podujatí v rámci Mesiaca slovenskej kultúry ( 1.10. - 8.11. 2017 ), ktorého organizátorkou je Miestny odbor Matice slovenskej , sa začala spomienkovou slávnosťou na počesť Antona Bernoláka. Ďalším podujatím bolo Folklórne...
22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a ko...