Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Vladimír Šucha
03.02.2020 19:35

Nastavme si zrkadlo - výsledky testovania PISA 2018

V decembri boli zverejnené výsledky pravidelného medzinárodného testovania žiakov PISA za rok 2018. Testovanie sa koná každé tri roky a Slovensko sa ho zúčastňuje od roku 2003. Ide teda už o 6. cyklus testovania, ktoré nastavuje zrkadlo nášmu školstvu. Čo nám hovoria najnovšie výsledky? Písané s Jurajom Hipšom.

Zlepšenie v matematike, ale na oslavu to nie je

 

Pozitívna správa je, že oproti poslednému testovaniu v roku 2015 sme sa zlepšili v matematickej gramotnosti aspoň do takej miery, že sme sa dotiahli na priemer výsledkov OECD (graf 1a). Treba však konštatovať, že nevieme, či ide len o odvrátenie prudšieho poklesu z roku 2015, alebo o nástup na udržateľný pozitívny trend (výsledok v roku 2018 je totiž porovnateľný s rokom 2012 – malý rozdiel medzi týmito rokmi je v rámci štatistickej odchýlky). Aj OECD hodnotí, že dlhodobá trajektória medzi rokmi 2003 a 2018 je negatívna. V každom prípade je však matematika v súčasnosti podľa výsledkov PISA našou najsilnejšou oblasťou, v ktorej máme na čom stavať.

Výsledky z čitateľskej a prírodovednej gramotnosti (1b, 1c) sú už menej pozitívne. Podobne ako pri matematike pozorujeme mierny nárast voči roku 2015, je však príliš malý na to, aby sa dal zhodnotiť ako štatisticky významný (to znamená, že pozorovaný nárast môže byť aj výsledkom náhodného výberu vzorky žiakov v cykle 2018, a nie reálneho zlepšenia zručností). Dlhodobý trend je aj v týchto dvoch oblastiach klesajúci.

 

Na konci rebríčka v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

Z grafov tiež možno zistiť, že v absolútnych číslach a vzhľadom na priemer OECD sme na tom v oblastiach čitateľskej a prírodovednej gramotnosti veľmi zle. V čitateľskej gramotnosti zaostávame 29 bodov za priemerom OECD a sme na 32. mieste z 36 krajín OECD – za nami sú už len Grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. V prírodovednej gramotnosti zaostávame 25 bodov a je to zároveň oblasť, kde pozorujeme najväčší pokles od roku 2003. Na rozdiel od čítania, v ktorom sme zaostávali vždy, sme v prírodovednej gramotnosti na tom boli kedysi podobne ako priemer OECD – tieto časy sú však už dávno preč.

PISA testovanie má nepochybne svoje obmedzenia a nie je presne ušité na slovenské pomery. Poskytuje však veľmi užitočné informácie a porovnania so svetom a v čase. Ak chceme, aby v 21. storočí všetci žiaci získali zručnosti, ktoré im umožnia v živote prosperovať, a naša krajina bola konkurencieschopná, musíme ihneď konať.

 

Ako ďalej

 

Oblastí, ktoré treba zlepšiť, je mnoho a dáta z testovaní ako PISA nám ich pomáhajú identifikovať. Potrebujeme správne určiť celonárodný obsah a ciele vzdelávania, aby naši žiaci zo škôl odchádzali s kľúčovými zručnosťami a so schopnosťou ďalej sa samostatne vzdelávať. Osobitne je nutné zamerať sa na oblasť čitateľskej gramotnosti, v ktorej dlhodobo zaostávame, a efektívne podchytiť rozvoj tejto zručnosti na školách aj mimo vyučovania.

 

Výsledky PISA, samozrejme, otvárajú aj otázku, čo presne spôsobilo zlepšenie výsledkov v matematike a aké plošné opatrenia nám pomôžu udržateľne zvyšovať kvalitu vzdelávania vo všetkých oblastiach. Centrálnu rolu majú učitelia. Je preto kľúčové systematicky zlepšovať podporu, prípravu a kontinuálny rozvoj učiteľov.

 

Musíme tiež zobrať do úvahy veľmi jasné výsledky testovania PISA, ktoré potvrdzujú nadpriemerný vplyv socioekonomického prostredia na výkon žiakov na Slovensku a identifikovať opatrenia, ktoré špecificky podporia vzdelávanie znevýhodnených detí. Potrebujeme zistiť, ako dochádza k roztváraniu nožníc medzi bohatými a chudobnými deťmi a prijať škálu riešení ovplyvňujúcich jednotlivé príčiny. Riešenia musia zohľadňovať jednotlivé vývinové štádiá dieťaťa od raného veku až po prechod na pracovný trh. Pritom treba mať na zreteli nielen školské, ale aj rodinné prostredie a širší kultúrny kontext.

 

Fungujúca vzdelávacia politika musí budovať na poznaní faktov a trendov vzdelávacieho systému, nie je to však jediná vec, na ktorej záleží. Musí tiež reflektovať vedomosti, ktoré existujú v praxi – skúsenosti a pozorovania žiakov a učiteľov, ktoré dokresľujú realitu za číslami a prehlbujú poznanie situácie. V neposlednom rade musí odrážať naše hodnoty a predstavy o krajine, v ktorej chceme žiť. V koalícii PS/SPOLU veríme, že by malo ísť o Slovensko férové, kde majú všetky deti šancu na úspech, a Slovensko, na ktoré budeme všetci úprimne hrdí.

Súvisiace články

03.03.2017 12:15

Preplnená mailová schránka

Jeden deň som popoludní s hrôzou zistila, že mám veľmi plnú mailovú schránku. Keď som ju otvorila, nevedela som aké maily mi to prišli, nuž som ich začala postupne otvárať a...
11.06.2017 07:30

Keď sa nádej vytráca - pohľad školského psychológa na svet učiteľov a žiakov

Som školský psychológ po 40tke. Pracujem na strednej škole, no som v kontakte aj so základnými školami. Veľa diskutujem so žiakmi, učiteľmi. Snažím sa na školu pozerať ako na celok, v ktorom hra kľúčovú úlohu spolupráca vedenia...