Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
16.10.2016 22:30

Nástrahy a výzvy pozitívnej edukácie

Pozitívna edukácia (PE) sa dá definovať ako aplikovanie prvkov pozitívnej psychológie do vzdelávania. Túto definíciu môžeme doplniť aj o praktický školský rozmer. V tomto prípade by definícia mohla znieť, „je to aplikovanie prvkov pozitívnej psychológie a najlepších skúseností zo škôl do vzdelávania, ktoré podporujú a rozvíjajú osobnú pohodu školy ako komplexného systému.“

Pozitívna edukácia si hľadá svoje miesto aj v slovenskom školstve. Ide o nový pohľad na výchovu a vzdelávanie, ktorý ale v konečnom dôsledku nie je vôbec neznámy. Svoje hlboké korene má v tradičnom a klasickom vzdelávaní, opiera sa o myšlienky Aristotela, ktorý sa zaoberá pojmom charakter alebo aj v rozsiahlej práci Komenského.

PE sa začala formovať po tom, ako profesor Seligman a profesor Csikszentmihalyi predstavili nový psychologický smer, pozitívnu psychológiu. Pozitívna psychológia kladie veľký dôraz na vedu, výskum a za veľmi krátku dobu, v podstate od roku 2000, si vytvorila rozsiahlu databázu faktov a dôkazov. Hneď vo svojom úvode identifikovala pojem „pozitívna inštitúcia“. Asi najdôležitejšou pozitívnou inštitúciou je škola. Je to miesto, ktoré má kľúčový vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa, no v konečnom dôsledku aj učiteľa.

Školstvo prežíva v globálnom rozmere veľmi ťažké obdobie. Problémy nie sú len na Slovensku. Sú takmer v každej krajine sveta. Predpokladá sa, že je to dôsledok nastaveného životného štýlu, rozpadu hodnôt a poklesu morálky. Školstvo je vyčerpané a borí sa s problémami, ktoré nevie riešiť.

Mnohé krajiny, v ktorých sa problémy s výchovou a vzdelávaním objavili skôr, začali hľadať inšpiráciu v tom čo funguje a zavolali si na pomoc psychológov, sociológov a iných odborníkov. Tí, práve pod vplyvom vynárajúcej sa pozitívnej psychológie hľadali riešenia, ktoré by mohli fungovať. Dnes už vieme povedať, že odpoveďou na smutný a chorý školský systém môže byť pozitívna edukácia. Je veľa príkladov z praxe, ktoré ukazujú, že sa to dá.

Základnou myšlienkou je dať do rovnováhy tradičné vzdelávanie, t.j. koncentráciu na znalosť vedomostí a podporu osobnej pohody, rozvoj osobnosti a charakteru. V praxi to môže znamenať aj to, že etika, výtvarná, hudobná a iné výchovné predmety nie sú na okraji záujmu a len „do počtu“. Ale že matematika, slovenský jazyk, dejepis... a výchovné predmety sú rovnocenné. Ba dokonca sa navzájom dopĺňajú. Znamená to aj to, že vzťah učiteľ – žiak je obojstranne formujúci a nie len jednosmerne direktívny. V pozitívnej škole sa kladie dôraz na pozitívne vzťahy v pedagogickom zbore. Rodičia sú nevyhnutnou a významnou súčasťou chodu školy. Klíma školy nie je len nejaký vedľajší a pridružený ukazovateľ fungovania školy. Je to chrbtová kosť školy.

Kritici pozitívnej edukácie tvrdia, že tento prístup je povrchný a nekladie nároky na vedomosti. Niektorí zároveň tvrdia, že podpora žiakov a študentov v tom, aby sa žiaci v škole cítili dobre, zažívali pocity šťastia, radosti, nadšenia je strata času.

Dôkazy ale hovoria iné. Podporovanie prežívania pozitívnych emócií má zásadný dopad na schopnosť učiť. Byť náročným, no ľudským je taktiež charakterisktická črta pozitívnej edukácie.

Aplikovať myšlienky pozitívnej edukácie do dnešných škôl si vyžaduje veľa námahy, správneho vedenia, systematického prístupu (nie ad-hoc riešenia), trpezlivosti, vytrvalosti a otvorenie mysle. Na to, aby bol model pozitívnej edukácie úspešný je potrebné uplatniť tieto základné elementy:

 • Poznanie existujúcej školskej klímy
 • Efektívne a správne manažovanie zmeny a celého procesu zavedenia pozitívnej edukácie do školy
 • Líderstvo, vízia a stratégia
 • Spolupráca s komunitami (predovšetkým s rodičmi)
 • Meranie procesov – neustále meranie posunu, získavanie spätnej väzby
 • Aplikovanie serióznych intervencií pozitívnej psychológie a edukácie (práca s overenými zdrojmi a prístupmi)
 • Jasná interná a externá komunikácia
 • Výsledkom je efektívne a príjemné prostredie, ktoré formuje vzdelaných, ľudských a osobnostne silných ľudí. Nie je to vzdelávanie budúcnosti, je to vzdelávanie súčasnosti.

  Súvisiace články

  20.03.2020 14:59

  Kooperatívne vyučovanie v školách absentuje

  Rozvíjanie občianskych kompetencií a kompetencií k celoživotnému vzdelávaniu žiakov nie je možné uplatniť pri frontálnom vyučovaní s monologickým prejavom učiteľa. Dnes už vyučovanie nemôže byť realizované bez inovatívnych metó...