Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
18.01.2018 14:01

Navštívte Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré vás na prvý pohľad fascinuje

Školské zariadenia zohrávajú významnú úlohu pri sociálnej inklúzii a integrácii žiakov a študentov. Jedným z najvýznamnejších prostriedkov socializácie formou náučno-didaktického charakteru je aj Múzeum školstva a pedagogiky sídliace od roku 2005 na Hálovej 16 v Bratislave - Petržalke. V letných mesiacoch 2018 sa vzdelávacia inštitúcia presťahuje do bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Depozit múzea je sústredený v prízemnej časti prístavby Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej( bývalej Základnej školy Hálova 16). Ide o jednu veľkú miestnosť, v ktorej nájdeme množstvo cenných hmotných artefaktov vzťahujúcich sa k školskej pedagogike a didaktike. V strede miestnosti stojí veľká televízna obrazovka slúžiaca na premietnutie vzdelávacích programov pre deti a mládež počas exkurzií žiakov základných, stredných škôl a študentov vysokých škôl s pedagogickým zameraním.

Ako vyzerala kedysi klasická školská trieda ?

V pravej časti miestnosti múzea sme mali  možnosť  vidieť staré drevené lavice, na ktorých sedávali žiaci. V ich tesnej blízkosti visia čiernobiele portréty bývalých socialistických štátnych predstaviteľov ako napr. predseda vlády Antonín Zápotocký, prezident Československej socialistickej republiky Ludvík Svoboda, prezident Československa Klement Gottwald, prezident Československej republiky Antonín Novotný. Vedľa nich stojí veľká tabuľa, za ňou sú situované kachle. Spomínaný školský dizajn je z obdobia významných dejinných medzníkov t. j z rokov 1918, 1948 a 1968. Jeho neodmysliteľnú súčasť tvoria školský nábytok a jednotlivé učebné pomôcky.

Kuriozity, pamätihodnosti múzea

V ľavej časti miestnosti múzea sú umiestnené jednotlivé nástenné obrazy.  Na jednom z nich nás zaujalo najstaršie vysvedčenie z roku 1840, ktoré múzeum získalo do daru v roku 1970. Vysvedčenie patrilo Ondrejovi Ondrejskému, išlo mimochodom o absolventa druhého ročníka meštianskej školy, bol rímskokatolíckeho vierovyznania. Ďalšou významnou kuriozitou je pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave z roku 1924, navrhol ju významný český sochár, rezbár Otakar Španiel. Bola zhotovená v mincovni v Kremnici, neskôr sa medaila stala vzorovým symbolom stredných a vysokých škôl.

Najstaršia učebná pomôcka majúca osvetový či výchovný charakter nesie názov diela Svet v obrazoch významného velikána pedagogiky, učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Je vyjavená na nástennom obraze, ktorého vznik sa datuje do prvej polovice dvadsiateho storočia. Funkciu učebných pomôcok dnes nahrádzajú nové médiá, ku ktorým patrí internet a  video. Pozoruhodné informácie obsahuje aj Súpis inventára Obecnej ľudovej školy z rokov 1923-1924 z obce Oravský Biely Potok( okres Tvrdošín). K propagácii hodnoty zdravia vo vtedajšej dobe prispela aj didaktická technika správneho čistenia zubov, je obsiahnutá na jednom veľkom plagáte, kľúčovo popisuje každý jeden krok.

Z prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia sú v miestnosti múzea zastúpené aj šlabikáre, ktoré tvorili súčasť expozície Múzea školstva a pedagogiky s názvom Šlabikáre od najstarších čias až podnes z roku 1972.  Konkrétne išiel o šlabikár evanjelickej školy(1882), Abecedár pre ľudové školy(1920), Fonomimický šlabikár a prvá čítanka z Prešova(1924). V druhej polovici devätnásteho storočia bol významným predchodcom šlabikára Kohútik, ktorý obsahoval aj ABC tabuľku. O propagáciu Kohútika sa postaral učiteľ, zaslúžilý pedagogický pracovník   PhDr. Vladislav Růžička, CSc.

Edičná, dokumentačná činnosť múzea

Zaujímavá je aj edičná činnosť Múzea školstva a pedagogiky, ktorá pozostáva z vydávania odborných publikácií, zborníkov, katalógov zbierkových predmetov, historických a spomienkových dokumentov. Od roku 2012 múzeum vydáva internetový časopis pre dejiny pedagogiky a školského múzejníctva Historicko-pedagogické fórum, ktorý má periodicitu dvakrát do roka, okruh prispievateľov pozostáva z odborných múzejných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov najmä historikov a pod. Múzeum školstva a pedagogiky sa každoročne zapája do podujatia Noc múzeí a galérií. Tento rok akcia sa uskutoční 19.05.2018 od 15:00 do 23:30. Všetci ste srdečne pozvaní.

Súvisiace články

06.03.2019 16:33

Výstava Listování Slovenskem

Výstava Listování Slovenskem je verejnosti prístupná od 14.02.2019 do 30.03.2019 v Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Hlavnou autorkou odborného podujatia je vyštudovaná kulturologička a historička Mgr. Moni...
13.03.2017 17:30

Už vedia, ako vzniká kniha

Narodila sa a žije v Bratislave, je empatická a romantická, miluje poéziu, beletriu, činoherné divadlo, balet aj operu. Jej veselá a dobrodružná povaha vyhľadáva cestovanie a poznávanie nových miest. Napísala mnoho zaujímavých...
24.01.2017 16:30

OA Šurany oslávila okrúhle výročie

„Život žiada hlbokú prípravu, rozsiahlu, vyžaduje odborníkov, preto naše školy, myslím zvlášť na Obchodné akadémie, musia byť školami výberovými, kde študovať je pre žiaka vyznamenaním.“ ( Ladislav Janku, profesor, člen kurat...