Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
20.02.2016 07:30

Nepoukazujte na pracovný čas učiteľov

Naša spoločnosť si už zvykla na to, že keď sa má zvyšovať plat pedagógov, tak hneď sa každý venuje ich pracovnému času. Ale pozor, úväzok učiteľa sa nerovná jeho pracovnému času. Okrem vyučovacej povinnosti majú pedagógovia ďalšie povinnosti, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacou činnosťou. Pedagóg nechodí do školy len odučiť vyučovacie hodiny, ktoré má v úväzku. Okrem tejto činnosti má ďalšie povinnosti, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a vyhodnotením pedagogickej činnosti.

Prípravy na vyučovacie hodiny, oprava a vyhodnotenie písomných prác, metodická činnosť, vedenie pedagogickej dokumentácie, práca s problémovými žiakmi, činnosť triedneho učiteľa, práca s talentovanou mládežou, príprava žiakov na súťaže a ďalšie aktivity, ktorým sa učitelia venujú mimo vyučovacích hodín je to, na čo verejnosť zabúda. Žiaľ, aj v dnešnej dobe učíme na niektorých predmetoch bez kvalitných učebníc a učiteľ musí pripravovať pre žiakov zadania, úlohy, interaktívne cvičenia, vyberá vhodné učebné materiály, aby žiakov zaujal počas vyučovacej hodiny a priblížil mu učebnú látku tak, aby si z hodiny niečo odniesol a zapamätal. Žijeme v dobe, ktorá si vyžaduje sprístupnenie učiva najmodernejšími technológiami. Pripraviť obsahom a rozsahom kvalitnú vyučovaciu hodinu s využitím informačno-komunikačných technológií nie je jednoduché. Pripraviť sa na vyučovaciu hodinu v triede, kde sú žiaci na rôznych vedomostných úrovniach a kde sa vyskytne aspoň jeden integrovaný žiak, to je jednoducho umenie. Pripraviť a realizovať diferencované úlohy, implementovať individuálnu a skupinovú prácu žiakov do vyučovania, zároveň sa venovať problémovým žiakom, to sa nedá zastrešiť len monologickým prejavom učiteľa.

Každý učiteľ, ktorému záleží na výsledkoch jeho práce a ktorý chce žiaka nielen učiť, ale aj naučiť, musí vedieť žiaka motivovať a zapojiť ho do vyučovacieho procesu s určitou dávkou sebavzdelávania, sebapoznania, sebarealizácie a spokojnosti s tým, čo dosiahne. Transfer informácií medzi učiteľom a žiakom musí byť obojsmerný. Učiteľ reaguje na podnety žiakov, odpovedá na otázky a musí sa vedomostne udržiavať v pedagogickej kondícii. Každý dobrý pedagóg počas svojej pedagogickej praxe na sebe pracuje, vzdeláva sa a aktualizuje svoje poznatky. Príprava na vyučovaciu hodinu je niekoľkostupňový proces, ktorého príprava je časovo náročná a často sa učiteľ pripravuje na hodinu aj mimo pracovného času.

Súvisiace články

16.03.2017 20:00

Štátna tajomníčka navštívila skalických strojárov

14.marca 2017 navštívila Skalicu Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
11.12.2016 14:15

Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...