Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
20.10.2020 12:53

Neštandardné podmienky odbornej prípravy stredoškolákov

Obdobie mimoriadnej situácie prináša so sebou problémy, s ktorými sa doposiaľ nestretli učitelia ani žiaci.

Žiaci stredných škôl majú absolvovať odbornú prax alebo odborný výcvik v mimoškolskom prostredí u zamestnávateľov. Možnosti absolvovania odborného výcviku, či odbornej praxe znižujú opatrenia súvisiace s bojom proti koronavírusu. Zamestnávatelia a organizácie sú povinné prijímať opatrenia nariadené hlavným hygienikom, ktorými zamedzujú alebo obmedzujú prístup osôb na svoje pracoviská. Ako teda zabezpečiť odbornú prípravu žiakov? Je vôbec možné pripraviť žiakov pre budúce povolanie bez aktívnej odbornej prípravy priamo v reálnom pracovnom prostredí? Ako nastaviť podmienky priebežnej a súvislej praxe stredoškolákov? Ako zabezpečiť odborný výcvik v spolupráci so zamestnávateľmi? Je možné plnohodnotne naplniť obsah a rozsah odborného vzdelávania v čase mimoriadnej situácie?

Od marca 2020 nemajú mnohí stredoškoláci možnosť absolvovať plnohodnotnú odbornú prax a odborný výcvik u zamestnávateľov v reálnych pracovných podmienkach v rámci svojich študijných a učebných odborov. Niektoré prevádzky sa uzavreli alebo obmedzili prístup pre žiakov, ktorí mali záujem absolvovať praktické vyučovanie v reálnej praxi. Preto niektoré školy pristúpili k náhradnému riešeniu. Praktické vyučovanie v školách však plnohodnotne nenahradí vzdelávanie u zamestnávateľov, kde má žiak vytvorené podmienky k profesijnému rozvoju a adaptačnému procesu v technologickej praxi.

Realizácia praktického vyučovania žiakov stredných škôl (odborná prax, odborný výcvik) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 v školskom roku 2020/2021 prebieha za stanovených podmienok, ktoré určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom usmernení. To však môže byť prerušené do odvolania v prípade identifikovania osôb podozrivých na ochorenie Covid-19 (žiaci, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, inštruktori, zamestnanci zamestnávateľa...) alebo pri ochorení týchto osôb sa pre osoby v úzkom kontakte s podozrivými alebo nakazenými osobami (najmä triedy, skupiny na praktickom vyučovaní) praktické vyučovanie po konzultácií s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva prerušuje až do odvolania. (https://www.minedu.sk/data/att/17432.pdf)

V tom prípade sa žiaci počas praktického vyučovania vzdelávajú dištančne. Je to ale dostatočné, vzdelávať žiakov počas praktického vyučovania touto formou? Ako nadobudnú zručnosti k vybraným profesiám, keď nie sú v priamom kontakte s reálnym pracovným prostredím?

Pozeranie videí a práca v programoch počas dištančného vzdelávania, ktoré simulujú výrobný proces však neposkytnú žiakom možnosť rozvoja zručností súvisiacich s ich prípravou na povolanie a ani  konkrétne riešenie problémových úloh. Príprava stredoškolákov, u ktorých sa vyžaduje odbornosť v jednotlivých odvetviach výroby nemôže byť v plnej miere nahradená vizualizáciou výrobných procesov. Preto je na mieste otázka, akých absolventov vychovajú stredné školy, keď ich príprava bude postavená len na teoretických vedomostiach bez možnosti uplatnenia v reálnej praxi ? Zamestnávatelia zrejme budú musieť rekvalifikovať absolventov viac ako doteraz, lebo výkonové štandardy praktickej prípravy nebudú dodržané a splnené. Okrem odbornosti a rozvoja zručností nie je v súčasnej situácii možné žiakom poskytnúť podmienky ani na tímovú prácu a rozvoj kritického myslenia pri manuálnych praktických činnostiach.

Stredné školy so zamestnávateľmi mali možnosť čas letných prázdnin využiť na odbornú prípravu žiakov. Letné školy v rámci odborného vzdelávania a prípravy v školskom roku 2019/2020 mali poskytnúť žiakom odborný rozvoj v rámci ich prípravy na povolanie formou praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania a na rozvoj odborných vedomostí a zručností formou odborných kurzov, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Žiaci mali sprístupnené reálne podmienky pre svoj odborný rozvoj, ale mnohé školy neprejavili záujem počas letných prázdnin spolupracovať so zamestnávateľmi. Tu sa ukázalo, že mnohé školy neboli flexibilné a nedokázali reflektovať na aktuálny stav spôsobený mimoriadnou situáciou vo vzdelávaní. Aj keď podmienky a náhradné riešenia boli vytvorené, školy ich dostatočne nevyužili a to ani v systéme duálneho vzdelávania.

Otázkou zostáva, ako budú stredoškoláci pripravení do praxe bez adekvátnej odbornej prípravy.

Súvisiace články

28.03.2016 19:30

Systém duálneho vzdelávania na stredných odborných školách

Duálne vzdelávanie ako nový systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania je zakotvený v Zákone č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stránkach Národného pro...
23.07.2016 12:30

Školský psychológ môže pomôcť škole rásť a rozvíjať sa

Profesia školského psychológa má veľmi dobré zakotvenie v slovenskej školskej legislatíve. Právne podmienky pre jeho existenciu na základných ako aj stredných školách sú veľmi dobré. Realita však ukazuje, že možnosť zamestnať š...