Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
03.03.2021 07:43

Novinky z dielne eTwinning

eTwinning, komunita škôl v Európe a vitálny projekt, ktorý učí  žiakov, ako spolupracovať a učiť sa spoločne s európskymi partnermi prostredníctvom moderných technológií má za sebou náročný čas ovplyvnený pandémiou, no i napriek tomu je to obdobie pre eTwinning veľmi úspešné. Pre učiteľov bolo uskutočnených množstvo webinárov na rôzne témy súvisiace s inovatívnym vyučovaním a s prácou v medzinárodných projektoch eTwinning. Podarilo sa  zrealizovať  elearningové kurzy a niekoľko prezenčných školení podľa toho, ako to pandemická situácia dovolila. Napriek neľahkým okolnostiam učitelia sa dokázali prispôsobiť novým podmienkam a pokračovať v práci na eTwinningových projektoch a prenášať výhody online vzdelávacích nástrojov používaných v týchto projektoch do bežnej online dištančnej výuky.

V oblasti vzdelávania je rok 2021 opätovne plný výziev a   eTwinnning má čo ponúknuť. Slovenskí učitelia spoznávajú program eTwinning stále viac a s tým súvisí aj  profesijný rozvoj v oblasti využívania informačných technológií a online nástrojov Web 2.0. Vďaka masívnej účasti na vzdelávaniach eTwinning, pozitívnym spätným väzbám a reakciám vidno, že je medzi slovenskými učiteľmi dopyt po napredovaní a sebarozvoji v tejto oblasti. Aj vďaka tejto motivácií vznikla v spolupráci s ambasádormi programu eTwinning zbierka bezplatných online nástrojov, ktorú môžu učitelia využívať v každodennej pedagogickej praxi. Zbierka je určená všetkým učiteľom materských, základných a stredných škôl a je podporou pri rozvíjaní informatizácie na školách. Je určená všetkým realizátorom eTwinning projektov ako aj projektov Erasmus+. Učiteľ ju môže využívať vo všetkých predmetoch pri dištančnom ako aj prezenčnom vyučovaní. Vďaka Žilinskej univerzite v Žiline, ktorá už 15 rokov zabezpečuje realizáciu európskeho programu eTwinning na Slovensku sa podarilo túto publikáciu vydať v elektronickej verzii. Veríme, že publikácia sa stane cenným zdrojom informácií a pomôže učiteľom zorientovať sa v množstve dostupných online zdrojov a že obohatí samotný vyučovací proces a projektovú prácu v medzinárodných školských tímoch. Zbierku „Online nástroje v projektoch eTwinning" si môžete stiahnuť tu.

Ak ste v programe eTwinning začiatočník, alebo ste už nejaký čas zaregistrovaný a pokúšate sa zorientovať a máte pocit, že ste „stratený" a potrebujete pomôcť – je tu skupina Virgilio, ktorá vám pomôže na vašej ceste programom eTwinning. Ku skupine sa môžu učitelia pridať na tomto linku. Pre učiteľov bude zaiste magnetom skupina Vzdelávareň, ktorá je špeciálnym miestom, kde sa môžu inšpirovať množstvom dobrých nápadov a tipov ako uskutočňovať projekty a je úložiskom pre všetky nahrávky webinárov organizovaných platformou eTwinning, ako aj ďalšie podporné materiály pre úspešnú realizáciu eTwinning projektov (link na skupinu tu).

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné webináre. Sú zamerané na skvalitnenie výuky, a už založených a prebiehajúcich projektov, dozviete sa o roli učiteľa v projektoch, o európskych kritériách potrebných pre úspešné získanie certifikátu kvality a ukážky úspešných projektov so zapracovanými kritériami, naučíte sa mnoho nových nástrojov vhodných pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Link na prihlásenie sa na online webináre je tu.

Témou roka 2021 je v eTwinningu  Mediálna gramotnosť a dezinformácie. V súlade s Európskou komisiou a jej prioritami pre rok 2021 poskytuje eTwinning vzdelávanie aj v oblasti mediálnej gramotnosti. Zameriava sa na dezinformácie, na zodpovedné využívanie komunikačných kanálov, najmä sociálnych médií. Venuje sa tomu, ako rozvíjať u žiakov kritické myslenie a ako kriticky hodnotiť obsah prístupný prostredníctvom sociálnych médií a online zdrojov.

V týchto dňoch sa začína Jarná kampaň 2021, ktorá podobne ako téma roka je zameraná na problematiku mediánej gramotnosti a dezinformácií. V skupine zameranej na túto kampaň je množstvo inšpiratívnych aktivít a metodických materiálov pripravených na implementáciu do pedagogickej praxe učiteľov pre rôzne vekové kategórie žiakov.

Pre učiteľov, ktorí majú záujem o elearningové vzdelávanie sa začínajú dva elearningové kurzy. Metodika medzinárodných projektov eTwinning - kurz určený všetkým učiteľom MŠ, ZŠ a SŠ, začiatočníkom v programe eTwinning. Je to česko-slovenský eLearningový kurz, v ktorom počas 6 týždňov učitelia plnia zadania pod vedením tútorky. Po registrácii a zoznámení sa s priestorom eTwinning Live si učitelia nájdu projektového partnera z ČR, naučia sa pracovať vo virtuálnej triede TwinSpace, vytvoriť medzinárodný projekt a pracovať v ňom. Rozsah kurzu: 24 hodín. Sociálne a emocionálne učenie je ďalším zaujímavým elearningovým kurzom pre učiteľov.  Kurz bude prebiehať v prostredí TwinSpace. Ďalšie aktivity budú prebiehať asynchrónne, účastníci budú pracovať individuálne vlastným tempom. Počas kurzu sú naplánované aj kolaboratívne aktivity v tímoch. Rozsah kurzu: 15 hodín

eTwinning ponúka množstvo skvelých možností moderného vzdelávania sa pre žiakov i učiteľov a úspechy sa dostavia veľmi rýchlo v podobe  nových vedomostí žiakov a skvelej komunikácie tak učiteľov ako i žiakov so svojimi európskymi partnermi. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a že aj tento rok eTwinning prispeje učiteľom k ich profesijnému rastu a  žiakom k zážitkovému a zábavnejšiemu vzdelávaniu.

Súvisiace články

16.03.2017 18:30

Slniečko zo Skalice získalo zlato vo florbalovom turnaji Kids challenge

Slniečko v Skalici, ktoré vzdeláva deti predškolského veku, poskytuje i široký diapazón zaujímavých aktivít s rôznym zameraním. Od umeleckých či jazykových, až po športové.