Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.04.2017 16:15

O spolupráci Jozefa Karola Viktorina a Andreja Sládkoviča

20. apríla sme si pripomenuli 145.výročie úmrtia Andreja Sládkoviča . Jeho prvým súborným dielom boli Spisy básnické , vydané v roku 1861. Pri vydávaní tohto diela úzko spolupracoval s Jozefom Karolom Viktorinom.

 Zo zákulisia vydania Spisov básnických

Súborné dielo Andreja Sládkoviča vydané Jozefom Viktorinom bolo jediné súborné dielo, ktorého sa veľký básnik dožil.

Spolupráca Andreja Sládkoviča s Viktorinom začala už roku 1857 pri vydávaní Concordie. Andrej Sládkovič sa už od polovice štyridsiatych rokov aktívne zamýšľal nad vydaním básnickej zbierky, avšak ku koncepcii Spisov básnických dospel na začiatku šesťdesiatych rokov. V tomto období sa v Banskej Bystrici zoznámil s nakladateľom a kníhkupcom Eugenom Krčmérym. Krčméry sa rozhodol pomôcť Sládkovičovi na ceste k naplneniu cieľa, o čom svedčí i jeho list, ktorý 20. novembra 1860 napísal Jozefovi Viktorinovi, ktorého si Sládkovič vybral za korektora a vydavateľa svojich básní: „Velebný pane! Odpusťte, že Vás idem unúvať, dosť som váhau či sa mám k Vám utiekať, a či nie, ale veru sa duverne osmelujem v tom povedomi, že Vy ako priateľ všeho dobrieho, moju prosbu láskavo splniť ráčite.

Umieniu som si mojim nákladom vydať Sládkovičove všetke posaváď vyšlie Básne, buďte tedy taký láskavý u Bagóva sa prezvedieť, ale dukladne, čo bude kostuvať tisk a papier, a síce: Básne tie chcem mať v tom formáte čo Slávy dcéra Kollárova, papier môže tak pekný byť ako Vaša Lipa má, i ten tisk sa mi zdá.....“ [1]Po dohode s Viktorinom a Sládkovičom sa Krčméry rozhodol vydať Sládkovičove básne v 1000 exemplároch. Rukopis svojich básní odoslal Sládkovič Viktorinovi v januári 1861. Po niekoľkomesačnej intenzívnej spolupráce medzi Sládkovičom, Viktorinom a Krčmérym bola kniha vytlačená koncom apríla. Andrejovi Sládkovičovi sa splnil veľký sen.

Listom zo dňa 5.mája 1861 poďakoval Viktorinovi za vynaloženú námahu: „.... Kniha je na svete a – hádam pôjde svetom. Z mojej strany vďaka sláva Vám za Vaše ustávanie, za príkladnú pilnosť a horlivosť, s ktorou ste toto dielo na svetlo viedli! ....Pozdravte našinsku družinu tam vrelým, bratským pozdravením. S Bohom. Váš Sládkovič.“ [2]

Zaujímavé sú myšlienky Jozefa Viktorina, ktoré zverejnil v Doslove Spisov básnických: „ .....Kto poéziu vúbec a slaviansku zvlášte pochopiť a oceniť vie, tomu zobrané „Spisy básnické„ Sládkovičove veľmi vítané budú. Zajiste vzorom básnictva všeslaviackeho Kollárovej „Slávy Dcéry“, Hollého básňamistaroklasickými a spevmi výtečnými Sládkovičovými je a bude národ náš v rodine velikého plemeňa slavianskeho navždy dústojne zastúpený. Pravda, že ani Hollého, ani Sládkovičove básne posiaľ takého ocenenia, jako naskutku zasluhujú, u súrodých bratoch nedosiahli. - O príčinách toho slová šíriť nebolo by tuná na svojom mieste.

Medzitým ale ani najmenej nepochybujem, že ocenenie to nevystane, vystať nemôže, kadenáhle sa vzdelanci slovanskí s týmito Múzy slovenskej plodmi prekrásnymi dúkladnejšie oboznajú. A preto k želaniu je, aby dielo toto nielen u krajanov našich slovenských rozsiahleho odbytu došlo.

Jako nakladateľstvo pri vystojení diela tlačiarskom žiadnych výloh nešetrilo: tak menej ešte šetril som ja času a ustávania, aby sa spis – nakoľko len možno – dokonale verejnosti podal.... V Budíne , dňa 20.apríla 1861.

  • [3]
  • Vzhľadom k tomu, že Sládkovič bol nadšený Viktorinovou prácou pri vydávaní jeho prvého básnického zväzku, poprosil Viktorina roku 1864 o vydanie druhého diela. Viktorin jeho prosbu odmietol. Príčinou odmietnutia boli vážne zdravotné problémy.

    __________________

    [1] List Eugena Krčméryho Jozefovi Viktorinovi z 20. novembra 1860, ALU SNK Martin, sig. 25 B 60.

    [2] List Andreja Sládkoviča Jozefovi Viktorinovi z 5.mája 1861, ALU SNK Martin, sig. 25 B 14.

    [3] SLÁDKOVIČ, A. : Dielo 1, Bratislava SVKL 1961, 612 s.