Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
24.01.2017 16:30

OA Šurany oslávila okrúhle výročie

„Život žiada hlbokú prípravu, rozsiahlu, vyžaduje odborníkov, preto naše školy, myslím zvlášť na Obchodné akadémie, musia byť školami výberovými, kde študovať je pre žiaka vyznamenaním.“ ( Ladislav Janku, profesor, člen kuratória školy (1947) In.: Ročenka školy, šk.rok 1946/47 )

Obchodná akadémia v Šuranoch v tomto školskom roku oslávila svoje sedemdesiatiny.

„ Človek pri životnom jubileu načiera do hĺbky svojich spomienok, listuje v albumoch, v rodinných dokumentoch.

Sedemdesiat rokov v živote človeka je obdobie, kedy už na zaslúženom odpočinku hodnotí svoju minulosť, prežíva svoju jeseň života v kruhu rodiny, priateľov a známych. 70-ročná inštitúcia znamená tisíce absolventov školy, množstvo obetavých učiteľov, ktorí svoj život zasvätili práci s mládežou.

Dnes naša škola víta deti našich bývalých žiakov, ba dokonca ich vnúčatá, čo je dôkazom toho, že majú radi našu školu, majú na ňu pekné spomienky, vedia sa uplatniť na trhu práce a preto sa rozhodli vzdelanie svojich detí, či vnúčat zveriť práve našej inštitúcii.“ čítame v príhovore riaditeľky školy, Ing. Evy Matejíčkovej, uverejnenom v Pamätnici OA Šurany, ktorú vydala škola pri príležitosti tohto významného výročia.

Oslavy 70. výročia založenia školy sa konali v priestoroch Spoločenskej haly v Šuranoch za účasti vedúcich predstaviteľov Nitrianskeho samosprávneho kraja, MSÚ Šurany, poslancov, bývalých i súčasných pracovníkov OA Šurany.

 Nechýbali na nich ani bývalí zamestnanci školy, ktorí spoločne so súčasnými zamestnancami školy otvárali pomyselnú knihu spomienok. Spomínaniu napomáhala aj výstavka fotografií z histórie školy, ktorá sa stretla s veľkým záujmom. Každý účastník podujatia si odniesol pamätnicu vydanú školou pri príležitosti tejto významnej udalosti, ktorá na 60 stranách približuje históriu a súčasné aktivity školy.

O škole

Bránu školy každoročne opúšťajú absolventi pripravení na ďalšie štúdium, ako aj na trh práce vo svojom odbore nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Do školského roku 2014/2015 prebiehalo vzdelávanie žiakov v študijnom odbore obchodná akadémia. V školskom roku 2014/2015 boli otvorené 2 nové študijné odbory, obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy a obchodná akadémia – bilingválne štúdium.

Dnes teda môžeme hovoriť o sieti študijných odborov. V rámci štúdia v 4 ročnom študijnom odbore obchodná akadémia získavajú študenti úplné stredné odborné vzdelania, orientáciu v podnikaní v cestovnom ruchu, uplatnia sa na domácom trhu práce, samozrejme získajú taký vedomostný kapitál, ktorý im otvára aj brány vysokých škôl. Na škole prebieha už tretí rok vzdelávanie v odbore obchodné a informačné služby – medzinárodné vzťahy. Počas štúdia žiaci nadobudnú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, naučia sa orientovať v predpisoch a právnych normách medzinárodných organizácií, získajú predpoklady pre uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce ako manažéri obchodných rokovaní, pracovníci marketingu, manažéri vo firmách pre zahraničné styky a mnohé ďalšie činnosti podmienené vedomosťami a zručnosťami v danom študijnom odbore.

Tretím študijným odborom je obchodná akadémia - bilingválne štúdium. Je to päťročné štúdium, ktorého špecifikom je skutočnosť, že do prvého môžu nastúpiť okrem žiakov 9.ročníka ZŠ aj žiaci 8. ročníka ZŠ.

Z úspešných projektov

Žiaci a učitelia školy sú otvorení novým výzvam, radi sa zapájajú do súťaží a projektov, spoločne sa tešia z úspechov, ktoré dosahujú.

 „ Súčasná doba si vyžiadala vznik nových študijných odborov, prostredníctvom ktorých žiaci získavajú aktuálne odborné vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. Viacjazyčnosť je pre dnešnú generáciu nevyhnutnosť a to umožňuje vašim žiakom získať maximálny rozhľad nielen na báze odbornej – ekonomickej, ale i na poli športovom, kultúrnom. Je neoceniteľnou devízou ochota zapájať žiakov do projektov a súťaží na medzinárodnej úrovni, čoho dôkazom sú úspešné projekty Leonardo da Vinci, Erasmus+, Euroscola, návšteva Európskeho parlamentu.“ ( Z príhovoru Doc.Ing.Milana Belicu,PhD.,predsedu NSK uverejnenom v Pamätnici školy.)

 Euroscola 2011

Škola sa zapojila do projektu Európskeho parlamentu na tému „Označovanie potravín.“ Po splnení úloh zameraných na rôzne problémy označovania potravín na obaloch sa žiaci umiestnili na 1. mieste. Odmenou bola návšteva Európskeho parlamentu.

Euroscola 2012

Škola sa zapojila do projektu EUROSCOLA 2012, v rámci ktorého sa uskutočnilo mnoho zaujímavých podujatí, ku ktorým patrili beseda s europoslankyňami Monikou Flašíkovou Beňovou a Katarínou Neveďalovou, výtvarné súťaže, príprava prezentácií o histórii a súčasnosti krajín Európskej únie. 24 študentov získalo možnosť vycestovať do Európskeho parlamentu v Štrasbugu.

Leonardo da Vinci

15 študentov školy získalo možnosť v rámci programu Leonardo da Vinci a v spolupráci s ADC COLLEGE absolvovať v dňoch 9. - 22. 3.2014 súvislú odbornú prax v Londýne. Erasmus+

Aj v máji 2015 študenti absolvovali odbornú prax v Londýne v rámci projektu Erasmus. Pracovali v rôznych spoločnostiach, kde boli ako súčasť pracovného tímu. Získavali pracovné návyky, učili sa disciplíne a kultúre na pracoviskách. Zároveň si vyskúšali komunikáciu v anglickom jazyku.

EXKURZIE

Exkurzie sú významnou aktivizujúcou metódou vo výučbe odborných ekonomických predmetov. Ich zaraďovanie do vyučovacieho procesu má veľký význam v osvojovaní si nových poznatkov priamo z praxe.

V priebehu školského roka žiaci absolvujú exkurzie do výrobných podnikov i bankových inštitúcií, historické miesta našej vlasti a každý rok ich cesta vedie aj do zahraničia . Dvakrát za uplynulé obdobie boli žiaci na odbornej exkurzii v rakúskej firme LKW Walter, ku každoročným podujatiam patrí návšteva vianočných trhy vo Viedni ( Exkurzia je spojená spojené s prehliadkou historickej Viedne)

O nezabudnuteľné zážitky nie je núdza na súťažiach, kultúrnych a športových podujatiach školy a v neposlednom rade na triednych výletoch.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

24.03.2017 20:30

Práca, ktorá prináša úspechy

„Učitelia, žiaci a rodičia spoločne za vzdelávaním“, to je motto, ktoré oslovuje príchodzích pri vstupe do šintavskej školy.