Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
15.12.2019 08:31

Obce a mestá verné cyrilo - metodským tradíciam : ( 1 ) Močenok

Močenok patrí k obciam okresu Šaľa. V minulosti niesol pomenovania Močonok, Mučeníky, Sládečkovce, maď. Mocsonok.

Podľa ľudovej tradície sv. Cyril a Metod keď vstúpili na územie Veľkej Moravy, prechádzali aj cez Močenok. Údajne krátky čas pobudli aj na majetkoch miestneho veľmoža, ktorý mal syna Gorazda . Zanechali tu malú čiastočku relikvie pápeža sv. Klementa I., ktoréme je po celé stáročia zasvätenný farský kostol a obec.

Obec je známa festivalom kresťanského divadla Gorazdov Močenok na počesť biskupa sv. Gorazda, ktorý bol jedným z najznámejších žiakov vierozvestov Konštantína a Metoda. Toto podujatie sa koná pravidelne od roku 1993.

Prvá písomná zmienka o Močenku je zaznamenaná v Zoborskej listine z roku 1113. Obec vystriedala viacero zemepánov. Močenok mal ma dôležitú strategickú polohu, preto sa nevyhlo rôznym pustošivým nájazdom. Obyvatelia obce zažívali ťažké časy najmä v období tureckých nájazdov. Obec bola dvakrát vypálená : v roku 1530 ju vypálili Turci a v roku 1598 cisárske valónske vojská. V rokoch 1601 – 1604 tu mali hlavný stan uhorská hajdúsi. V roku 1624 mala obec asi 100 obyvateľov. Dňa 13.júna 1623 dostal Močenok od cisára Ferdinanda II. Právo na vyberanie mýta na Zúgovskom moste.
V roku 1650 dostala obec trhové práve na usporiadanie 7 trhov ročne.

V obci sa zachovalo viacero kultúrnych pamiatok, ku ktorým patrí aj Farský kostol sv.Klimenta, ktorého stavba sa začala v roku 1761. Pred kostolom je Mariánsky stĺp z roku 1750 a kamenný kríž z roku 1763 a neďaleko sa nachádza ďalšie pamätné miesto - malá jaskyňa, ktorú nazývame Lurdská jaskynka. K pozoruhodnostiam obce patria kaplnky, kalvária, Biskupský kaštieľ a budova kláštora.

Použitá literatúra:
Machala,D. : Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s.11.
Vályi András: Magyar Országnak leírása. Buda 1796.
https://mocenok.sk/clanok/farsky-kostol-sv-klimenta

Foto: Helena Rusnáková

 

Súvisiace články

20.02.2017 20:30

Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený ...

„Cesta, počas ktorej chceme vniesť premenu výchovy a vzdelávania, premenu školy a školského zariadenia v prospech toho najvzácnejšieho - v prospech dieťaťa.“ Aj toto boli prvotné myšlienky na pôde Liečebno-výchovného sanatóri...