Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
26.10.2018 11:09

Okrúhly stôl o Referenčnom rámci kompetencií pre demokratickú kultúru

Štátny pedagogický ústav zorganizoval 23. októbra 2018 v poradí druhý okrúhly stôl, tentokrát  na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou v rámci projektu Diseminačné aktivity Rady Európy „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru"(RFCDC). Hlavným cieľom stretnutia bola identifikácia možností implementácie tohto rámca v školskom prostredí a príklady dobrej praxe zástupcov zúčastnených škôl. Účastníkmi okrúhleho stola boli riaditelia a učitelia škôl všetkých stupňov z celého Slovenska a odborní a výskumní zamestnanci ŠPÚ.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk podujatie otvoril a vo svojom príhovore sa zameral na význam podujatia a jeho prínos pre naše školstvo. „Realizácia podujatia  je  významná pre  implementáciu RFCDC vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania a na všetkých úrovniach. Poskytuje priestor na riešenie aktuálnych výziev v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Je zároveň príležitosťou na zlepšenie spolupráce  nielen medzi jednotlivými inštitúciami, ale najmä smerom k školám," povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Zástupcovia koordinačného projektového tímu ŠPÚ – námestník ŠPÚ Jozef Facuna a výskumná a vývojová pracovníčka  Denisa Ďuranová oboznámili účastníkov s  diseminačnými aktivitami Rady Európy.

V ďalšej časti programu bola pozornosť venovaná príkladom implementácie Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru, ktoré predstavila expertka Európskeho Wergeland Centra Caroline Gebara, ktorá sa ako koordinátorka a spoluautorka početných projektov rozvoja profesijných kapacít vo svete špecializuje na vzdelávanie k ľudským právam. Na jej profesionálne a kompetentné vystúpenie reagovali účastníci okrúhleho stola, ktorí uvádzali aktivity svojich škôl i žiakov ako konkrétne príklady zo svojej praxe.

Popoludňajší workshop Zuzany Lichej z ŠPÚ prispel  podnetnými aktivitami pre pedagógov   k  efektívnemu vyučovaniu a budovaniu kompetencií žiakov v oblasti podpory demokratickej kultúry. Dominovali schopnosti analyticky a kriticky myslieť, porozumieť sebe samému a nechýbalo ani kompetencia na kritické porozumenie jazyka. Diskutujúci vzájomným zdieľaním skúseností spoločne identifikovali možnosti implementácie kompetencií pre demokratickú kultúru v rámci školského prostredia. Vlastnými odporúčaniami tak prispeli k rozvoju vzdelávania v predmetnej oblasti na úrovni školy a triedy.

Podujatie malo vysokú odbornú úroveň a jeho účastníci využijú mnohé nové poznatky a praktické skúsenosti vo svojej pedagogickej praxi.

Súvisiace články

01.02.2017 18:30

Patríme k vám

"Patríme k vám" je názov ďalšieho úspešného projektu Základnej školy G.Bethlena v Nových Zámkoch. Projekt je podporovaný a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia sumou 3 400 eur.