Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.05.2020 08:38

Online vyučovanie si vyžaduje veľa trpezlivosti a kreativity

„ Súťaž Zahrajže nám píšťalôčka bude v novom školskom roku  -  online vyučovanie  v základných umeleckých školách si vyžaduje veľa trpezlivosti a kreativity so žiakmi - očakávame inováciu v ZUŠ  z originálnych kompetencií na prenesené kompetencie,"  hovorí  novozámocký pedagóg PaedDr. PhDr. Ladislav Dráfi DiS. Art.

K osobnostiam mesta Nové zámky, ktoré vykazujú mnohoročnú neúnavnú aktivitu na poli kultúry a umenia patrí  aj PaedDr. PhDr. Ladislav Dráfi DiS. art. , ktorý už  vyše 35 rokov pracuje ako učiteľ v základnej umeleckej škole. Popri svojej rodine a práci je aktívny v rôznych kultúrno-spoločenských organizáciách: - je predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZUŠ v Nových Zámkoch, predsedom Združenia pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Nových Zámkoch, predsedom ZO Zväzu proti fašistických bojovníkov Nových Zámkoch, garantom podujatí oblastí: folklór, menšiny, vzdelávanie a komunitný  život  Mesta kultúry 2020 v Nových Zámkoch – Vzdušné Zámky.

Súčasné obdobie , ovplyvnené pandémiou ochorenia Covid 19 poznačilo aj prácu ZUŠ a ďalších súvisiacich aktivít na poli umenia a kultúry. 

Od pána Ladislava Dráfiho sme sa dozvedeli, ako  budú prebiehať  záujmové aktivity v nasledujúcom období  a ako prebieha   forma  online vyučovania v jeho triede:  

Základné umelecké školy sú zatvorené.  Ako prebieha u vás online vyučovanie. Akým spôsobom ho zabezpečujete?

     V každej základnej umeleckej škole prebieha online vyučovanie, ak má  umelecká škola  má  na to podmienky.  Ide o náročnejší prístup k žiakom ako v samotnej škole, nakoľko vyučovanie prebieha interaktívne. So žiakmi  komunikujeme cez messenger, skype, e-mail, telefón... .  Ja osobne  som v kontakte s každým žiakom.  Snažím sa riešiť študijne problémy žiaka, ako správne interpretovať stupnice, etudy,  prednesové skladby, vlastné skladby, ako majú sledovať  našich umelcov cez yotube.  Vyučujem deti rôznych  vekových kategórií: predškolského, primárneho, sekundárneho vzdelávania,  prvého stupňa základného vzdelávania, druhého stupňa základného vzdelávania, podľa rozvrhu hodín.   Snažím sa byť na výuku  vždy čo najlepšie pripravený a kreatívny.  Vyučovacie hodiny  spestrujem rôznymi metódami , hrou a zážitkami, aby sa   pri výučbe dobre cítili, vediem ich aby pracovali  doma ešte väčším záujmom, ako v školskom systéme.

Myslíte si, že takáto forma  online výučby individuálneho a skupinového vyučovania  môže mať vplyv na jej kvalitu?

Nemyslím si že by online vzdelávanie by vyriešilo všetko a výučba by bola kvalitnejšia ako v školskom systéme. Hudobné umenie má širokú paletu problémov pri interpretácii skladieb a preto sa   nedá úplne nahradiť s týmto systémom päť odborov.   Zistili sme že  v 21. storočí máme problémy  so  žiakmi, ktorí nemajú prístup k internetu, alebo nemajú potrebné materiálno-technické vybavenie a preto si myslím, že priamy kontakt so žiakom na hodine je nenahraditeľný. Musím však pochváliť  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , nášho zriaďovateľa, riaditeľstvo ZUŠ NZ,  Asociáciu ZUŠ SR, OZ PŠa V na Slovenku  že v  pandemickom období nám dali možnosť, aby sme  všetci mohli naďalej vyučovať  a zoznámiť sa s inou technológiou výučby.

Je  online vyučovanie  z pohľadu učiteľa a prípravy náročnejšie ako bežná forma vyučovania?

  Online vyučovanie   vyžaduje  od každého pedagóga prípravu. Pedagóg  musí  myslieť na všetky problémy, ktoré by sa mohli s danom učive vyskytnúť,  každý učiteľ  sa snaží odvádzať svoju robotu nielen ku vlastnej spokojnosti, ale aj ku spokojnosti žiakov a ich  rodičov. Je to náročnejšia príprava, ako bežná forma vyučovania. Už len to,  že učiteľ je celý deň doma a sedí pri počítači, pripravuje sa,  potom vyučuje. Niekedy je to psychicky náročné.  V triede mám 16 žiakov.  Každý žiak má týždenne 1,5 h,  a niektorí žiaci majú   + 1 h komornú hru. Keď si to vypočítate je to  25 týždenne + príprava vyžaduje 12,5 h. Spolu je to 37,5 h. Je to náročnejšie -  príprava vyžaduje niekedy viac hodín.  Je to aj preto náročnejšie vyučovať online systémom, lebo často žiakov zle počujem cez internet – messenger, skype,  zasekáva sa signál a je dosť ťažké žiakom rozumieť. V skupinovom vyučovaní je vyučovanie ešte náročnejšie :  žiaci nemôžu spolu naraz  hrať.  Pozitívne  v tom  je, že  žiaci sa navzájom  počúvajú a hodnotia . Výnimku tvoria súrodenecké páry, ktoré môžu hrať duo skladby.

 V máji sa malo u vás konať  Celoslovenská súťaž „Zahrajže nám píšťalôčka" s medzinárodnou účasťou, bude táto súťaž ešte v tomto školskom roku ?

    Celoslovenská súťaž   Zahrajže nám píšťalôčka 2020 s medzinárodnou účasťou je preložená  na nový školský rok  2020/2021. Uskutoční  sa v novembri 2020. Súťaž sme preložili, aby sme mohli žiakov motivovať, aby cvičili aj počas pandémii. Veríme že nás druhá vlna nezasiahne a budeme sa môcť všetci stretnúť.

Plánujete  uskutočniť  aj  XXVI. ročník Novozámockého festivalu, Čarovný advent, Jasličkovú slávnosť ?

   Okrem súťaže Zahrajže nám píšťalôčka  Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v spolupráci s Mestom Nové Zámky a so Základnou umeleckou školou v Nových Zámkou už tradične organizujeme rôzne aktivity aj v tomto roku, všetky aktivity sa uskutočnia  trochu v inej koncepcii, ale všetko by sa malo konať.

Teraz  Fond na podporu umenia zastavil všetky  podujatia realizácie projektov, aký máte pohľad  na podujatia Mesta kultúry  2020 – Vzdušné Zámky, budú pokračovať ?

    Určite áno, budeme pokračovať. Pani koordinátorka projektu Mesto kultúry SR 2020 -  Vzdušné Zámky Denisa Felixová ma poverila pripraviť projekt na 14. augusta 2020 pre menšiny V šľapajach Ľudovíta Kolompára.  Pripravujem k realizácii aj  projekt Poďme bratia do Betléma / medzinárodná folklórna prehliadka koledníkov/ , ktorá sa má uskutočniť v decembri tohto roku. Verím, že všetko bude priechodné,  nebude už pandémia  v SR a  zahraničí, aby sme participačné projekty mohli zrealizovať.

   Ako prebieha u vás komunikácia  s vedením  školy, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  so zriaďovateľom Mestom Nové Zámky?

   Komunikácia  medzi vedením  školy,  členov odborového zväzu a zriaďovateľom prebieha na vysokej úrovni. Všetky problémy sme vyriešili v prospech  pedagogických zamestnancov  s úväzkom na 100%  - 37,5 h. Všetci pedagógovia si robia svoju prácu zodpovedne, ako najlepšia vedia.

       Od OZPŠaV na Slovensku dostávame aktuálne informácie aj rady. Sme všetci za to, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzalo  základné umelecké školstvo  od samospráv z originálnych kompetencii na presunuté kompetencie pod hlavičku  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   Boli by sme veľmi  radi, keby  sa normatíva upravili iba na prevádzku škôl a platy učiteľov by boli vyplatené nie na základe normatív, ale na základe kvalifikácie. Mnohí učitelia ZUŠ majú už vysokoškolské vzdelanie, atestácie  a je priam nezodpovedné, aby umelecké školy zápasili s tým, že nebudú mať učitelia na platy a prevádzku škôl.

    Je potrebné aby sme  v 21. storočí inovovali lepšou  IKT vybavenosťou  všetky umelecké školy a domácnosti  na pokračovanie  online vzdelávania   nových predmetov.  Odporúčam  aj  modernizáciu umeleckých škôl,  ich doplnenie  novými klasickými a  elektronickými   hudobnými nástrojmi.  Dôležitosť kladiem  aj  obšírnejšie zoznamovanie  sa žiakov aj učiteľov s tvorbou skladateľov -  s hudbou 20.- 21. storočia.

  Viem si predstaviť nové moderné umelecké školstvo všetkých piatich  odboroch, k tomu je však potrebné  inovovať aj štátny vzdelávací program. Na to, aby sme išli dopredu bude treba, aby sa spojili odborníci pre školstvo,  pedagógovia, rodičia , aby sme aktívne spolupracovali s Ministerstvom školstva, aby sme určili smer ako má vypadať moderné umelecké školstvo nielen na základných umeleckých  školách, ale aj na konzervatóriách a Vysokej škole múzických umení , na hudobných  pedagogických  katedrách  vysokých škôl.

 

 

 

Súvisiace články

04.11.2015 09:45

Občiankári.sk

Dovoľujem si Vám predstaviť stránky internetovej komunity nielen pre učiteľov a žiakov/študentov jedného z najpodceňovanejších a zároveň najdôležitejších predmetov v našom vzdelávacom systéme – občianskej náuky.
24.01.2017 16:30

OA Šurany oslávila okrúhle výročie

„Život žiada hlbokú prípravu, rozsiahlu, vyžaduje odborníkov, preto naše školy, myslím zvlášť na Obchodné akadémie, musia byť školami výberovými, kde študovať je pre žiaka vyznamenaním.“ ( Ladislav Janku, profesor, člen kurat...
31.05.2017 20:00

Budem dobrý druhák

Ach! Milí rodičia! Už končíte so svojim dieťaťom prvý ročník? Už vie čítať i písať a počítať?