Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.05.2020 08:38

Online vyučovanie si vyžaduje veľa trpezlivosti a kreativity

„ Súťaž Zahrajže nám píšťalôčka bude v novom školskom roku  -  online vyučovanie  v základných umeleckých školách si vyžaduje veľa trpezlivosti a kreativity so žiakmi - očakávame inováciu v ZUŠ  z originálnych kompetencií na prenesené kompetencie,"  hovorí  novozámocký pedagóg PaedDr. PhDr. Ladislav Dráfi DiS. Art.

K osobnostiam mesta Nové zámky, ktoré vykazujú mnohoročnú neúnavnú aktivitu na poli kultúry a umenia patrí  aj PaedDr. PhDr. Ladislav Dráfi DiS. art. , ktorý už  vyše 35 rokov pracuje ako učiteľ v základnej umeleckej škole. Popri svojej rodine a práci je aktívny v rôznych kultúrno-spoločenských organizáciách: - je predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZUŠ v Nových Zámkoch, predsedom Združenia pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Nových Zámkoch, predsedom ZO Zväzu proti fašistických bojovníkov Nových Zámkoch, garantom podujatí oblastí: folklór, menšiny, vzdelávanie a komunitný  život  Mesta kultúry 2020 v Nových Zámkoch – Vzdušné Zámky.

Súčasné obdobie , ovplyvnené pandémiou ochorenia Covid 19 poznačilo aj prácu ZUŠ a ďalších súvisiacich aktivít na poli umenia a kultúry. 

Od pána Ladislava Dráfiho sme sa dozvedeli, ako  budú prebiehať  záujmové aktivity v nasledujúcom období  a ako prebieha   forma  online vyučovania v jeho triede:  

Základné umelecké školy sú zatvorené.  Ako prebieha u vás online vyučovanie. Akým spôsobom ho zabezpečujete?

     V každej základnej umeleckej škole prebieha online vyučovanie, ak má  umelecká škola  má  na to podmienky.  Ide o náročnejší prístup k žiakom ako v samotnej škole, nakoľko vyučovanie prebieha interaktívne. So žiakmi  komunikujeme cez messenger, skype, e-mail, telefón... .  Ja osobne  som v kontakte s každým žiakom.  Snažím sa riešiť študijne problémy žiaka, ako správne interpretovať stupnice, etudy,  prednesové skladby, vlastné skladby, ako majú sledovať  našich umelcov cez yotube.  Vyučujem deti rôznych  vekových kategórií: predškolského, primárneho, sekundárneho vzdelávania,  prvého stupňa základného vzdelávania, druhého stupňa základného vzdelávania, podľa rozvrhu hodín.   Snažím sa byť na výuku  vždy čo najlepšie pripravený a kreatívny.  Vyučovacie hodiny  spestrujem rôznymi metódami , hrou a zážitkami, aby sa   pri výučbe dobre cítili, vediem ich aby pracovali  doma ešte väčším záujmom, ako v školskom systéme.

Myslíte si, že takáto forma  online výučby individuálneho a skupinového vyučovania  môže mať vplyv na jej kvalitu?

Nemyslím si že by online vzdelávanie by vyriešilo všetko a výučba by bola kvalitnejšia ako v školskom systéme. Hudobné umenie má širokú paletu problémov pri interpretácii skladieb a preto sa   nedá úplne nahradiť s týmto systémom päť odborov.   Zistili sme že  v 21. storočí máme problémy  so  žiakmi, ktorí nemajú prístup k internetu, alebo nemajú potrebné materiálno-technické vybavenie a preto si myslím, že priamy kontakt so žiakom na hodine je nenahraditeľný. Musím však pochváliť  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , nášho zriaďovateľa, riaditeľstvo ZUŠ NZ,  Asociáciu ZUŠ SR, OZ PŠa V na Slovenku  že v  pandemickom období nám dali možnosť, aby sme  všetci mohli naďalej vyučovať  a zoznámiť sa s inou technológiou výučby.

Je  online vyučovanie  z pohľadu učiteľa a prípravy náročnejšie ako bežná forma vyučovania?

  Online vyučovanie   vyžaduje  od každého pedagóga prípravu. Pedagóg  musí  myslieť na všetky problémy, ktoré by sa mohli s danom učive vyskytnúť,  každý učiteľ  sa snaží odvádzať svoju robotu nielen ku vlastnej spokojnosti, ale aj ku spokojnosti žiakov a ich  rodičov. Je to náročnejšia príprava, ako bežná forma vyučovania. Už len to,  že učiteľ je celý deň doma a sedí pri počítači, pripravuje sa,  potom vyučuje. Niekedy je to psychicky náročné.  V triede mám 16 žiakov.  Každý žiak má týždenne 1,5 h,  a niektorí žiaci majú   + 1 h komornú hru. Keď si to vypočítate je to  25 týždenne + príprava vyžaduje 12,5 h. Spolu je to 37,5 h. Je to náročnejšie -  príprava vyžaduje niekedy viac hodín.  Je to aj preto náročnejšie vyučovať online systémom, lebo často žiakov zle počujem cez internet – messenger, skype,  zasekáva sa signál a je dosť ťažké žiakom rozumieť. V skupinovom vyučovaní je vyučovanie ešte náročnejšie :  žiaci nemôžu spolu naraz  hrať.  Pozitívne  v tom  je, že  žiaci sa navzájom  počúvajú a hodnotia . Výnimku tvoria súrodenecké páry, ktoré môžu hrať duo skladby.

 V máji sa malo u vás konať  Celoslovenská súťaž „Zahrajže nám píšťalôčka" s medzinárodnou účasťou, bude táto súťaž ešte v tomto školskom roku ?

    Celoslovenská súťaž   Zahrajže nám píšťalôčka 2020 s medzinárodnou účasťou je preložená  na nový školský rok  2020/2021. Uskutoční  sa v novembri 2020. Súťaž sme preložili, aby sme mohli žiakov motivovať, aby cvičili aj počas pandémii. Veríme že nás druhá vlna nezasiahne a budeme sa môcť všetci stretnúť.

Plánujete  uskutočniť  aj  XXVI. ročník Novozámockého festivalu, Čarovný advent, Jasličkovú slávnosť ?

   Okrem súťaže Zahrajže nám píšťalôčka  Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v spolupráci s Mestom Nové Zámky a so Základnou umeleckou školou v Nových Zámkou už tradične organizujeme rôzne aktivity aj v tomto roku, všetky aktivity sa uskutočnia  trochu v inej koncepcii, ale všetko by sa malo konať.

Teraz  Fond na podporu umenia zastavil všetky  podujatia realizácie projektov, aký máte pohľad  na podujatia Mesta kultúry  2020 – Vzdušné Zámky, budú pokračovať ?

    Určite áno, budeme pokračovať. Pani koordinátorka projektu Mesto kultúry SR 2020 -  Vzdušné Zámky Denisa Felixová ma poverila pripraviť projekt na 14. augusta 2020 pre menšiny V šľapajach Ľudovíta Kolompára.  Pripravujem k realizácii aj  projekt Poďme bratia do Betléma / medzinárodná folklórna prehliadka koledníkov/ , ktorá sa má uskutočniť v decembri tohto roku. Verím, že všetko bude priechodné,  nebude už pandémia  v SR a  zahraničí, aby sme participačné projekty mohli zrealizovať.

   Ako prebieha u vás komunikácia  s vedením  školy, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku  so zriaďovateľom Mestom Nové Zámky?

   Komunikácia  medzi vedením  školy,  členov odborového zväzu a zriaďovateľom prebieha na vysokej úrovni. Všetky problémy sme vyriešili v prospech  pedagogických zamestnancov  s úväzkom na 100%  - 37,5 h. Všetci pedagógovia si robia svoju prácu zodpovedne, ako najlepšia vedia.

       Od OZPŠaV na Slovensku dostávame aktuálne informácie aj rady. Sme všetci za to, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzalo  základné umelecké školstvo  od samospráv z originálnych kompetencii na presunuté kompetencie pod hlavičku  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   Boli by sme veľmi  radi, keby  sa normatíva upravili iba na prevádzku škôl a platy učiteľov by boli vyplatené nie na základe normatív, ale na základe kvalifikácie. Mnohí učitelia ZUŠ majú už vysokoškolské vzdelanie, atestácie  a je priam nezodpovedné, aby umelecké školy zápasili s tým, že nebudú mať učitelia na platy a prevádzku škôl.

    Je potrebné aby sme  v 21. storočí inovovali lepšou  IKT vybavenosťou  všetky umelecké školy a domácnosti  na pokračovanie  online vzdelávania   nových predmetov.  Odporúčam  aj  modernizáciu umeleckých škôl,  ich doplnenie  novými klasickými a  elektronickými   hudobnými nástrojmi.  Dôležitosť kladiem  aj  obšírnejšie zoznamovanie  sa žiakov aj učiteľov s tvorbou skladateľov -  s hudbou 20.- 21. storočia.

  Viem si predstaviť nové moderné umelecké školstvo všetkých piatich  odboroch, k tomu je však potrebné  inovovať aj štátny vzdelávací program. Na to, aby sme išli dopredu bude treba, aby sa spojili odborníci pre školstvo,  pedagógovia, rodičia , aby sme aktívne spolupracovali s Ministerstvom školstva, aby sme určili smer ako má vypadať moderné umelecké školstvo nielen na základných umeleckých  školách, ale aj na konzervatóriách a Vysokej škole múzických umení , na hudobných  pedagogických  katedrách  vysokých škôl.

 

 

 

Súvisiace články

19.12.2017 17:17

Prečo je potrebné venovať pozornosť vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju?

Téma udržateľného rozvoja hýbe celým svetom, preto považujeme za nanajvýš dôležité, aby sa jej venovali aj učitelia napr. na hodinách biológie, geografie, chémie, fyziky, ale aj etickej výchovy, telesnej výchovy, histórie, cudz...