Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.02.2017 18:30

Patríme k vám

"Patríme k vám" je názov ďalšieho úspešného projektu Základnej školy G.Bethlena v Nových Zámkoch. Projekt je podporovaný a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia sumou 3 400 eur.

Projekt je zameraný na pomoc deťom, rodinám a pedagógom na skvalitnenie integračného procesu detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a pozostáva z troch častí:

1. časťou sú školenia - workshopy pre pedagógov, asistentov školy, ako pracovať so žiakmi so spomínaným zdravotným znevýhodnením, poradenský servis pre rodiny znevýhodnených žiakov. Momentálne sa pripravuje už štvrtý workshop pre pedagógov školy v spolupráci s odborníčkami zo Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva v Nových Zámkoch - PaedDr. Renátou Póčovou a PhDr. Martinou Grošaftovou, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a prácou s deťmi s poruchami autistického spektra.

Druhá časť projektu je zameraná na spoločné aktivity intaktných žiakov a žiakov s autizmom - špeciálny pedagóg školy Mgr. Katarína Drugová v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Szerencsésovou zrealizovali v ročníkoch 7.-9. prednášky zamerané na rozvoj empatie, tolerancie a chápania "inakosti" v myslení. Žiaci realizovali rôzne aktivity, ktoré viedli k rozvoju už spomínaných priorít, vyjadrovali svoj názor k danej téme.

V triedach I. stupňa, ktoré navštevujú deti so spomínaným zdravotným znevýhodnením boli zrealizované spoločné aktivity , dopoludnie so spoločenskými hrami, kedy žiaci vytvárali pre svojich znevýhodnených spolužiakov komunikačné karty a rozmiestňovali ich tak, aby sa deti vedeli lepšie v škole orientovať.

Treťou časťou je zriadenie špeciálnej učebne pre tieto deti, kde bude realizovaná individuálna výučba špecifických predmetov, ktoré tieto deti potrebujú a zároveň bude učebňa slúžiť ako relaxačná miestnosť. Cieľom projektu je zvýšenie erudovanosti pedagógov v oblasti vzdelávania autistických detí, rozvoj kvalitného integračného procesu, odborná pomoc rodinám a snaha o akceptáciu detí s autizmom svojimi rovesníkmi. 

„Myslíme si, že kvalitná škola je taká škola, ktorá sa vie postarať aj o naše deti s rôznym zdravotným znevýhodnením alebo postihnutím. Naša veľká vďaka patrí Nadácii Volkskwagen Slovakia, pretože práve s jej pomocou sa nám darí pomáhať našim deťom, pretože zabezpečiť kvalitný integračný proces takýmto deťom je jednou z našich priorít.“ povedala nám k téme Mgr.Katarína Drugová, špeciálny pedagóg školy.