Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
18.01.2019 23:39

Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry sa teší záujmu mladých

Dvojročný ambiciózny projekt „Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry" z dielne AINova a  Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku a financovaný ESF v rámci OP Efektívna verejná správa je v súčasnosti v plnom prúde svojich aktivít. Cieľom projektu pre stredoškolákov je prispieť k  zachovaniu a rozvoju demokracie, právneho štátu, demokratickej kultúry a európskeho smerovania Slovenskej republiky prostredníctvom budovania a posilnenia siete mladých ľudí a pedagógov stredných škôl, ochotných sa ďalej vzdelávať a informovať o veciach demokratickej kultúry a zúročiť svoje vedomosti, zručnosti a postoje aktívnym angažovaním sa vo verejnom živote prostredníctvom rôznych foriem občianskej participácie.

V súčasnosti sa buduje a vzájomne prepájajú tri existujúce unikátne neformálne siete, s ktorými realizátori projektu dlhoročne pracujú - sieť škôl zúčastňujúcich sa Olympiády ľudských práv, účastníci programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a účastníci programu Rady Európy Kompetencie pre demokratickú kultúru. Upevnením a posilnením vnútorných väzieb v troch uvedených sieťach sa vytvoria živé, funkčné platformy, ktoré sa navzájom prepoja, premostia do celoštátnej platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry.

V súčasnom období koordinátori projektu zorganizovali vedecké čajovne pre študentov stredných škôl v ôsmych slovenských mestách, v ktorých privítali vedecké osobnosti zo Sociologického ústavu SAV, prezentujúcich výstupy európskeho prieskumu European Values Survey. Medzi ďalšími prezentujúcimi boli vysokoškolskí učitelia a tiež mladé významné osobnosti, ktoré prezentovali študentom európske demokratické hodnoty a svoje skúsenosti vo verejnom živote doma, či v zahraničí v kontexte cieľov a tematického zamerania projektu.

V blízkej budúcnosti sa pripravuje zorganizovanie simulovaných volieb do Európskeho parlamentu na mnohých školách na celom Slovensku, či simulované zasadnutie Rady Európy. Projekt sa teší veľkej podpore žiakov stredných škôl a ich učiteľov na celom Slovensku.

Zuzana Mészárosová, koordinátorka AmbEDK