Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.09.2020 08:06

Po páde slovenskej Tróje

Archeologická výstava  Po páde slovenskej Tróje  je od  4. septembra do 21. novembra 2020 sprístupnená  návštevníkom Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch.  Výstavu, približujúcu dianie na území južného Slovenska v strednej dobe bronzovej (15. – 13. storočie p.n.l.), nám  priblížil Jakub Godiš, archeológ Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch.  

 Výskum doby bronzovej (2300 – 800 p.n.l.) má na území Slovenska už vyše storočnú tradíciu. K najprebádanejším úsekom patrí záver staršej doby bronzovej, ktorý v Podunajskej nížine reprezentuje maďarovská kultúra. Jej poznanie pramení predovšetkým z výskumov Archeologického ústavu SAV realizovaných v 50. a 60. rokoch minulého storočia na opevnených osadách, ktoré v tom čase primárne figurovali ako prosperujúce remeselno-obchodné strediská. Plošne najväčší výskum sa vtedy v dôsledku plánovanej regulácie toku Nitry uskutočnil v Nitrianskom Hrádku, v polohe Zámeček a poodhalil zvyšky impozantnej „pravekej pevnosti". Lokalita európskeho významu si vďaka mimoriadnej bohatosti nálezov a polykultúrnemu osídleniu, v rámci ktorého vyniká staršia doba bronzová, už dávnejšie vyslúžila medzi odbornou i laickou verejnosťou prezývku „slovenská Trója". 

 Výstava je zameraná na prezentáciu archeologických nálezov zo strednej doby bronzovej (1550/1500 – 1300/1250 p.n.l.) pochádzajúcich z lokalít na južnom Slovensku. Tieto pamiatky odrážajú hmotný prejav karpatskej mohylovej kultúry, ktorej pomenovanie je odvodené od špecifického spôsobu pochovávania zosnulých. Fenomén budovania hlinených násypov nad hrobmi vo forme mohýl sa v tom čase začal výraznejšie uplatňovať na širokom území Európy, a to od východného Francúzska cez Horné Falcko, Bavorsko, Čechy, nadalpský priestor v Rakúsku, Moravu až po stredné Maďarsko. Karpatská mohylová kultúra sa sformovala na sklonku existencie staršej opevnenej osady v Nitrianskom Hrádku v oblasti dolných tokov Nitry, Žitavy, Hrona a Ipľa a tiež v priľahlej časti stredného Maďarska (územie historickej župy Pest). Kolaps spoločenského systému vrcholných kultúr staršej doby bronzovej a ich opevnených osád predstavoval výrazný dejinný medzník v celej Karpatskej kotline, kedy nastali hlboké zmeny v kultúrnej, hospodárskej aj ideologickej sfére. Je istou zvláštnosťou, že pamiatky mohylovej kultúry sa v porovnaní s inými vyskytujú na našom území oveľa zriedkavejšie, čo len pridáva k ich exkluzívnosti. Cieľom výstavy bolo zhromaždiť tieto vzácne pamiatky zo zbierok viacerých inštitúcií a predstaviť návštevníkovi dynamický vývoj sprevádzajúci zánik „slovenskej Tróje", ako aj poukázať na pestrosť kultúrnych pomerov strednej doby bronzovej. Túto etapu staršieho metalika pokrývajúcu vyše dve storočia definuje najmä pozoruhodný fenomén zvýšenej mobility a migrácie pravekých populácií.

 Výstava prezentuje vzácne exponáty, ktoré sú zapožičané zo zbierkového fondu Archeologického ústavu SAV v Nitre, Podunajského múzea v Komárne, Tekovského múzea v Leviciach, Archeologického múzea SNM v Bratislave a Ponitrianskeho múzea v Nitre.

 

Súvisiace články

15.01.2017 20:00

Projektom môžeme dosiahnuť viac

Čakanie na výzvy, hľadanie vhodných projektov, vypracovanie projektových zámerov, stanovenie cieľov, zadanie projektových úloh, hľadanie partnerov na spolufinancovanie projektu a čo ešte? Hlavne nájsť taký projekt, ktorým škola...