Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárskej výrobe.

Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi rozvíjajú odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti, ktorá sa stáva kľúčovou v automatizovanej výrobe. Elektrotechnika v strojárstve napreduje a s tým aj potreba vzdelávať a vychovávať novú generáciu odborníkov v oblasti mechatroniky. Systémové myslenie, elektronické riadenie, návrh výrobkov a výrobných procesov je súčasťou každej strojárskej výroby. Preto je potrebné orientovať štúdium strojárstva aj na inteligentné systémy a výrobky, na optimálny návrh výrobkov s mechanickými a elektrickými funkciami. Cieľom štúdia je získanie poznatkov z mechaniky a elektroniky, preniknúť do oblasti informačných technológií na úrovni komponentov a výrobkov v strojárskej výrobe.

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v tejto oblasti je veľmi náročné z hľadiska materiálno-technického a personálneho. Preto stredné školy vstupujú do systému duálneho vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky investujú do technického vybavenia na zabezpečenie praktického vyučovania v oblasti elektrotechniky a strojárstva. V školách je potrebné zabezpečiť odborné učebne, v ktorých žiaci rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti v odborných predmetoch. Kontrola, riadenie, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch mechanických systémov, riešenie automatizovaných výrobných systémov sú základom štúdia mechatroniky na stredoškolskej úrovni. Absolvent získa počas štúdia vedomosti a zručnosti z mechaniky, elektroniky a automatizačnej techniky.

Strojárske podniky požadujú absolventov, ktorí uplatnia zásady mechatroniky pri navrhovaní, konštruovaní, prevádzke a oprave strojov, dokážu riešiť úlohy z robotiky. Dôležitou oblasťou sú pneumatické a hydraulické systémy s mechanickým, elektronickým a programovateľným riadením. Súčasťou vzdelávania v danej oblasti sú aplikačné technológie, konštrukčná a technologická príprava výroby, tvorba programov pre CNC systémy a robotizované pracoviská.