Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
24.03.2017 20:30

Práca, ktorá prináša úspechy

„Učitelia, žiaci a rodičia spoločne za vzdelávaním“, to je motto, ktoré oslovuje príchodzích pri vstupe do šintavskej školy.

 28. marec je Dňom učiteľov. Je mnoho takých učiteľov, ktorí učia dobre, učia s láskou, snažia sa prispieť k pozitívnej zmene svojou troškou. Patrí im vďaka a úcta.
Takýto učitelia pôsobia aj v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ktorú sme nedávno navštívili . Zrealizovali mnoho projektov, ktoré boli a sú prínosom nielen pre žiakov, materiálne vybavenie školy ale i pre odborný rast pedagógov. Napríklad Sokrates Comenius, Šintava – moderná škola s veľkomoravskou tradíciou, Robolab,Nórsky projekt – Prevencia povodní a sucha, E-test Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Aktivizujúce metódy vo výchove, Komplexný poradenský systém, Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, Dielne 1 a Dielne 2 – Štátneho inštitútu odborného vzdelávania...

Na moju otázku: "Ako sa dá zvládnuť toľko práce?", mi učiteľka Helena Vicenová odpovedala:

"Odpoveď na otázku je jednoduchá. Nešlo by to bez nášho pána riaditeľa. Na tomto mieste mu chcem v mene učiteľov školy vysloviť veľké poďakovanie a ocenenie.

 Riaditeľ školy Martin Bodis vedie ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava od roku 2002. Spomeniem niektoré jeho ocenenia: Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, udelené ministrom školstva Lászlóm Szigetim v roku 2006, Osobnosť roka 2012 – riaditeľ školy, ktoré si prevzal z rúk štátneho tajomníka Štefana Chudobu, Ďakovný list sv. Gorazda, ktorým ho ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2013 minister školstva Dušan Čaplovič. Pri príležitosti 55. výročia školy v decembri 2013 mu bola udelená Malá medaila sv. Gorazda.

 Pri príležitosti oceňovania osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj Trnavského samosprávneho kraja mu predseda TTSK Tibor Mikuš v roku 2013 udelil dve ocenenia: Pamätný list predsedu za osobitý prínos vo výchove a vzdelávaní a Pamätnú medailu Cyrila a Metoda za šírenie ich posolstva.

 Obec Šintava si tiež váži riaditeľa školy. Za mimoriadny rozvoj školy v rokoch 2002 – 2006 mu udelil Cenu obce Šintava vtedajší starosta Václav Jurčaga. Vlani pri príležitosti Dňa učiteľov mu starosta Miroslav Holička odovzdal Cenu obce za dlhoročnú prácu vo výchove a vzdelávaní žiakov školy, vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a významné úspechy.

 Práca pána riaditeľa je dlhoročná a úspešná. Je aj triednym učiteľom deviatakom, ktorí sú na neho pyšní a majú ho radi. Je predsedom Klubu riaditeľov spoločnej školy, občianskeho združenia, otvoreného všetkým, ktorým nie je ľahostajná situácia v našom školstve. Má množstvo ďalších funkcií. Nadovšetko však je človekom, ktorý pomôže, povzbudí, pochváli, naučí, poradí...

Keďže za úspechmi našej školy stoja deti, pracovníci školy motivovaní našim pánom riaditeľom, pri príležitosti sviatku učiteľov zo srdca vyslovujeme:

 „ Pán riaditeľ, ďakujeme! Tešíme sa na ďalšiu spoločnú prácu v našej škole.“ dodala pani učiteľka Helena Vicenová

 

 

 

Súvisiace články

02.04.2019 09:12

Z akadémie do prírody/Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860-1890

Dňa 08.03.2019 bola slávnostne sprístupnená v priestoroch Slovenskej národnej galérie Esterházyho paláca v Bratislave výtvarno-umelecká výstava s názvom Z akadémie do prírody/Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860-1890. Hl...
22.02.2017 14:00

Ako motivovať žiakov vo vyučovacom procese

Vzbudiť u žiakov záujem o učenie a vyučovací predmet je niekedy veľmi náročné, hlavne ak chceme motivovať žiakov na vyučovacích predmetoch, o ktoré neprejavujú záujem a v ktorých dosahujú slabé výsledky.