Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
27.01.2017 09:00

Prečo klesá vedomostná úroveň žiakov?

Namiesto knihy v rukách mobil alebo tablet. Komunikácia na sociálnej sieti. Vysedávanie pri počítači alebo notebooku. Namiesto športových aktivít len filmy na internete. Aj to sú dnešní žiaci.

Keď si prečítame výsledky testovania žiakov v rámci celoslovenských alebo medzinárodných testovaní, zamýšľame sa nad tým, kam sa to slovenské školstvo dopracovalo. Len samé reformy a výsledky žiakov sú horšie a horšie. Žiakom chýba zodpovedný prístup k učeniu a systematická práca. Nepozornosť pri čítaní, slabé komunikačné zručnosti, nízka úroveň pozornosti pri práci na vyučovacích hodinách sa odzrkadľujú na výsledkoch žiakov v škole.

Motivácia žiakov je nízka a do školy chodia často nepripravení. Domáca príprava žiakov je nedostatočná. Namiesto prípravy do školy sa radšej venujú počítačovým hrám, internetu a komunikácii s kamarátmi na sociálnej sieti. Bez kontroly zo strany rodičov nie je možné naučiť a viesť žiaka k zodpovednej príprave, systematickému učeniu, čítaniu s porozumením a komunikačným zručnostiam pri ústnom prejave. Nestačí sa učiť len v škole. 

V rámci modernizácie vyučovania sme prehodnotili metódy a formy vyučovania. Implementovali sme do vyučovania rôzne prvky a zmeny, menili sme obsah a rozsah, formy práce počas vyučovacieho procesu, aby sme prešli od klasického vyučovania k modernému vyučovaniu. V rámci reforiem sme chceli poskytnúť žiakom viac samostatnosti, individuálneho prístupu, skupinovej práce, viac zdrojov informácií a podporiť rozvoj tvorivosti žiakov. Stále riešime otázky motivácie žiakov a ich aktivity vo vyučovacom procese, venujeme pozornosť kreativite žiakov, humanizácii vzdelávania s ohľadom na rozvoj individuálnych možností a schopností. Prečo teda klesá vedomostná úroveň žiakov, keď sme sa držali reforiem a snažili sme sa žiakom poskytnúť to, čo malo zabezpečiť zvyšovanie kvality vyučovania?

Moderná doba priniesla aj učenie v počítačových a tabletových učebniach. Je možné sa všetko učiť len v týchto učebniach? Žiaci by mali viac pracovať s knihami. Kvalitné učebnice sú základom kvalitného učenia. Žiaľ, na niektorých predmetoch sme sa ich ešte stále nedočkali. Keď žiak nebude dostatočne pracovať s učebnicami a knihami, ako môžeme od neho očakávať pozornosť pri čítaní. Pri testovaní žiakov zisťujeme, že často nezvládajú otázky v testoch z dôvodu nepozorného čítania. Často im robí problém porozumieť zadaniu. 

Nestačí len upravovať obsah a rozsah vzdelávania, je potrebné zdokonaľovať metódy a formy vyučovacieho procesu, účinne a efektívne využívať didaktickú techniku s ohľadom na potreby žiakov. Žiaka treba učiť to, čo od neho budeme vyžadovať. Mal by sa učiť využívať poznatky z viacerých oblastí vo viacerých predmetoch. Medzipredmetový tok informácií posilňuje všeobecný prehľad poznatkov. Žiak nemôže byť dobrým žiakom len s krátkodobými vedomosťami. Úspech jeho učenia je v dlhodobom využívaní vedomostí a zručností.