Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
18.03.2018 07:40

Prečo rekvalifikácie nestačia?

Rekvalifikácia nie je stredoškolské a ani nadstavbové štúdium.

Rekvalifikáciou nie je možné nahradiť stredné odborné vzdelávanie technického zamerania a ani nadstavbové štúdium. Preto zamestnávatelia čoraz intenzívnejšie spolupracujú so strednými školami s cieľom získať kvalifikovanú pracovnú silu a to hlavne v tých učebných a študijných odboroch, kde len rekvalifikovaní zamestnanci nestačia v rýchlo sa rozvíjajúcej strojárskej výrobe.

Akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily núti zamestnávateľov rekvalifikovať svojich zamestnancov. Mnohí však nie sú pripravení pracovať vo výrobnej sfére preto, že adaptačný proces v rámci odbornej prípravy absentuje. Zamestnávatelia vynakladajú finančné prostriedky na rekvalifikácie, pričom mnohí rekvalifikovaní pracovníci nakoniec nie sú schopní pracovať v pracovnej oblasti, pre ktorú boli rekvalifikovaní.

Absolventi stredných škôl, ako sú obchodné akadémie, gymnáziá, stredné odborné školy zamerané na obchod a služby, sa často chcú čo najskôr zamestnať po ukončení stredoškolského štúdia okrem tých, ktorí sú prijatí na vysoké školy. Voľné pracovné miesta sú v oblastiach, kde sa vyžaduje odbornosť a odborná technická kvalifikácia. Prácu ponúkajú firmy a podniky, v ktorých potrebujú obsadiť pracovné pozície zamerané na obsluhu sústruhov, lisovacích zariadení, kaliacich zariadení, obsluhu brúsok a montážnych liniek. To sú profesie, v ktorých nestačí rekvalifikačný kurz, ak pracovník nie je absolventom strednej odbornej školy technického zamerania.

Rekvalifikáciu si predstavujeme ako proces získania nových schopností a kvalifikácie. V rámci rekvalifikácie sa môžeme naučiť strojopis, ale byť obrábačom kovov po absolvovaní rekvalifikačného kurzu je nemožné. Získanie nových znalostí a zručností teoretickou a praktickou prípravou, ktorá po ukončení rekvalifikácie zabezpečí a dá možnosť pracovného uplatnenia pracovníka sa nedá efektívne uplatniť vo všetkých profesiách. Urobiť z ekonómky plnohodnotnú strojárku na obsluhu sústruhov, brúsok a CNC strojov je nemožné. Za 150-250 hodín rekvalifikačného kurzu sa nemôže naučiť technologické postupy, obsluhu strojov a zariadení a ešte čítať technickú dokumentáciu. Dajú sa naučiť len základy. Väčšina rekvalifikačných kurzov trvá do 3 mesiacov v oblasti vzdelávania a to počas skúšobnej doby pracovníka prijatého do pracovného pomeru. V rámci rekvalifikácie u zamestnávateľa získa základy z oblasti, v ktorej potrebuje zamestnávateľ obsadiť pracovnú pozíciu. Ak aj pracovník tieto základy z teórie a základné praktické zručnosti nadobudne, často má problém s adaptačným procesom vo výrobe.

Dnes je potrebné zatraktívniť tie povolania, kde rekvalifikácie nestačia. Sú to hlavne profesie strojárskeho a elektrotechnického zamerania, kde štvorročné stredoškolské štúdium zahŕňa teoretickú prípravu zo strojníctva, strojárskej technológie, technológie brúsenia, sústruženia a frézovania, programovanie CNC-strojov, technického merania a praktickú prípravu podľa technologických postupov, v rámci ktorých získava žiak zručnosti od základov až po nastavovanie a programovanie CNC-strojov. To, čo sa žiak strednej školy učí štyri roky, nemôže rekvalifikant zvládnuť za tri mesiace. Rekvalifikáciou môže strojár získať poznatky a zručnosti napríklad pri programovaní CNC-strojov v novom programe, ale ten stroj už programovať vie. Preto bijú zamestnávatelia na poplach a intenzívne sa zúčastňujú náboru žiakov do prvých ročníkov stredných odborných škôl technického zamerania, aby rodičom a žiakom otvorili oči, v ktorých profesiách sa po ukončení strednej školy uplatnia. Chcú ich nasmerovať na tie školy, ktoré majú vychovať budúcich odborníkov pre strojársku výrobu. Propagáciou nedostatkových učebných a študijných odborov chcú presvedčiť rodičov a žiakov, v ktorých profesiách nebudú mať v budúcnosti problém uplatniť sa a ešte budú mať možnosť vyberať si zamestnávateľov. Ale to tí absolventi učebných a študijných odborov, ktorí sa nespoliehajú na model hlavne maturita a potom rekvalifikácia, ale ktorí si zvolia podľa požiadavky trhu práce strednú školu a odbor, v ktorom absolvent získaním výučného listu a maturitného vysvedčenia je plnohodnotným pracovníkom v profesii uvedenej na výučnom liste a maturitnom vysvedčení.

zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

18.03.2020 12:07

Myšlienkové mapy

Ak chce učiteľ podporiť a rozvíjať záujem žiakov o učenie, je potrebné zvoliť vhodné vyučovacie metódy, motivovať žiakov aktivizujúcimi prvkami a vytvoriť podmienky pre ich sebarealizáciu vo vyučovacom procese. Dôležitá je vnút...
27.04.2017 17:45

Dokázali, že šport im nie je cudzí

Kto? Budúci ekonómovia, žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch. Kde? Na majstrovstvách okresu v atletike jednotlivcov. Kedy? Dňa 26.apríla 2017.