Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jaroslava Zboranová
06.12.2018 16:47

Projekt Erasmus + na Gymnáziu J.G.Tajovského

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici sa v rokoch 2017 – 2018 zapojilo do programu Erasmus+ K1 projektom "Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy". Krátko po jeho ukončení prinášame malé zhodnotenie.

Celoživotné vzdelávanie učiteľov sa stalo nevyhnutnou podmienkou napredovania nášho školstva. Jednou z jeho foriem sú projekty programu Erasmus+ zamerané na individuálne mobility zamestnancov, ktoré účastníkovi umožňujú vycestovať na vzdelávacie podujatie alebo na hospitácie do partnerskej organizácie.  V októbri 2018 sme na našej škole ukončili takýto projekt  pod názvom "Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy". V priebehu 17 mesiacov sa 11 našich učiteľov zúčastnilo kurzov a hospitácií v Českej Republike, Francúzsku, Chorvátsku, Lotyšsku, na Malte a vo Veľkej Británii. Išlo o učiteľov cudzích jazykov, matematiky, biológie a jednu členku vedenia školy. Tento počet zapojených predstavuje na našom gymnáziu približne jednu pätinu učiteľského zboru. Počas pobytu v zahraničí si zapojení učitelia zlepšili kľúčové kompetencie, osvojili si nové vyučovacie metódy a postupy, nadviazali kontakty so zahraničnými  kolegami  a zhodnotili svoju snahu tým, že všetci získali preukaz EUROPASS MOBILITA. Vytvorili aj nový didaktický materiál a zverejnili ho na www stránke školy v záložke Digitálna študovňa http://newdigstud.gjgt.sk/erazmus/zaverecne_prace_ucitelov

Uvedomujeme si, že je na každom z učiteľov, ako nové skúsenosti uplatní v  ďalšej práci. Už teraz sa však ukazuje, že projekt všetkých účastníkov ovplyvnil veľmi pozitívne. Samotná možnosť stretnúť a porovnať sa s kolegami z iných krajín posilnila ich sebavedomie. Školitelia, pod vedením ktorých pracovali, im slúžia ako príklad otvoreného a kompetentného pedagóga, akým by mal byť každý z nás. Nové metódy a postupy, o ktorých sa tak často hovorí, treba hlavne dobre poznať a vyskúšať si ich na sebe. Až potom je možné naozaj im veriť a dokázať ich dobre uplatniť na vyučovaní. Myslíme si, že európske programy sú výbornou možnosťou na zlepšenie pre každého, kto má chuť na sebe pracovať.

Súvisiace články

10.11.2016 18:15

Ako prilákať žiakov na stredné odborné školy?

Stredné odborné školy prezentujú svoje učebné a študijné odbory v spolupráci so zamestnávateľmi. Napriek tomu sa nedarí naplniť nedostatkové odbory v regiónoch, ktorých absolventi majú garantovanú prácu v podnikoch a firmách hn...