Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
30.09.2018 09:08

Reštart duálneho vzdelávania je potrebný

Zamestnávatelia nemajú dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a stredné odborné školy majú vysoký potenciál vychovať absolventov podľa požiadavky trhu práce. Profilácia a racionalizácia stredných odborných škôl je nevyhnutná k tomu, aby sa zefektívnila príprava žiakov pre budúce povolanie. Odborné vzdelávanie žiakov je dobre naštartované, ale potrebuje reštart systému duálneho vzdelávania. Je veľa škôl, ktoré majú možnosť spolupracovať so zamestnávateľmi, ale potrebná je intenzívna spolupráca škôl so zamestnávateľmi a zriaďovateľmi škôl už pri príprave vstupu do systému duálneho vzdelávania.

Stredné odborné školy majú možnosti na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy vo svojich regiónoch, kde pôsobia významní zamestnávatelia s vysokým potenciálom zapojiť sa aktívne do odbornej prípravy žiakov. Stredné odborné školy, ktoré mali možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania medzi prvými, môžu  so zriaďovateľmi škôl pomôcť ďalším školám v procese vstupu a rozvoja systému duálneho vzdelávania.

Štátny inštitút odborného vzdelávania podporuje stredné odborné školy a zamestnávateľov v rámci spolupráce pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP". Projekt je zameraný na zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a stredného odborného vzdelávania, zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ- stredná škola – žiak, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh.

Vzdelávacie inštitúcie a zamestnávatelia majú záujem aktívne spolupracovať pri výchove a vzdelávaní žiakov a nastaviť profil absolventov tak, aby každý absolvent bol uplatniteľný na trhu práce. Dôležité je uvedomiť si, akých absolventov zamestnávatelia potrebujú, aké vedomosti a zručnosti majú nadobudnúť, aby boli po ukončení strednej odbornej školy plnohodnotne kvalifikovaní a adaptovaní do pracovného prostredia. To im umožňuje systém duálneho vzdelávania počas stredoškolského štúdia.

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov je budúcnosť trhu práce.

Reštartujme duálne vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji a dajme šancu mladým uplatniť sa na trhu práce!

Súvisiace články

26.02.2017 09:00

Dobrá hračka je tá, ktorá poteší, zabaví a poučí

O tom, že takéto hračky existujú nás presvedčí pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých "Kaleidoskop –vedecká hračka".
01.11.2018 17:40

Študenti OA Levice v simulovaných študentských voľbách

Dňa 24.10.2018 sa študenti Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili simulovaných Študentských komunálnych volieb, ktorých sa zúčastnilo viac než 63,4 % študentov tejto školy. Celková účasť na simulovaných voľbách zúčastnených ...
01.02.2016 18:30

Zamestnanci podniku si potrebujú zvýšiť kvalifikáciu

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici spolupracuje s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o. v ďalšom vzdelávaní zamestnancov strojárskej výroby, ktorí majú len výučný list a pre ďalší kariérny rast potrebujú absolvo...