Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
01.10.2018 19:16

ROAD SHOW

Zamestnávatelia a riaditelia škôl diskutovali pri okrúhlom stole

Prvý októbrový pondelok sa stretli zástupcovia stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) so zástupcami zamestnávateľov a poradcom župana pre vzdelanostný región Ing. Petrom Beckom v Strednej odbornej škole v Holíči. Záhorie má vysoký potenciál na rozvoj ďalšej spolupráce so zamestnávateľskou sférou pri výchove a vzdelávaní budúcich absolventov pre potreby trhu práce.

Ing. Peter Beck, poradca župana pre vzdelanostný región, žije myšlienkou potreby neustáleho hľadania a objavovania spoločnej cesty, ako sa priblížiť zamestnávateľom a pomôcť im pri vstupe do systému duálneho vzdelávania s našimi strednými školami. Trnavská župa je zároveň pripravená pomôcť zamestnávateľom pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy nielen v systéme duálneho vzdelávania. Proces vstupu do spolupráce so školami je nastavený tak, aby aj malé a stredné podniky mohli rozvíjať partnerstvá so školami, ktoré majú záujem vychovať čo najlepších absolventov. K tomu však potrebujú pomoc zamestnávateľov, ktorí majú odborníkov z výrobnej sféry a môžu žiakov učiť to, čo potrebujú pri praktickom vyučovaní. Pomôcť rozvíjať túto spoluprácu môžu aj školy, ktoré spolupracujú so zamestnávateľmi dlhé roky a majú vybudované partnerstvá v oblasti odbornej prípravy žiakov na špičkovej úrovni, ako je to v prípade SOŠ strojníckej Skalica s podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. Táto spolupráca je vzorom na Slovensku a skalickí strojári sú celoštátnym vzorom prepojenia teórie s praxou. Trnavská župa chce využiť strategickú polohu pri hraniciach s Českou republikou a nadviazať cezhraničné partnerstvá so strednými školami v rámci výmenných stáží nielen pre žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov. Aj takáto forma spolupráce by mala zefektívniť odborné vzdelávanie.

Zástupkyne Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) prezentovali proces vstupu nových zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania, zmeny v zákone č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamerali sa na činnosť Dual Pointov, pomoc zamestnávateľom s prípravou a realizáciou vstupu do duálneho vzdelávania pre vybrané učebné a študijné odbory, benefity pre zamestnávateľov a žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci medzi ŠIOV a TTSK budú mať zamestnávatelia možnosť individuálne konzultovať špecifiká k rozvoju spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi.

Zúčastnení riaditelia a zástupcovia stredných odborných škôl v regióne SOŠ strojníckej Skalica, SOŠ elektrotechnickej Gbely, SOŠ Holíč a SOŠ Senica diskutovali o možnostiach rozšírenia vzájomnej spolupráce medzi školami, zriaďovateľom škôl a zamestnávateľmi. Podali zamestnávateľom informácie o výhodách systému duálneho vzdelávania, o materiálno-technickom zabezpečení praktického vyučovania v priestoroch školských dielní a na pracoviskách zamestnávateľov.

Účastníci pracovného stretnutia  dospeli k záveru, že chcú spoločnými silami a skúsenosťami dosiahnuť v TTSK optimalizáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov. Z tohto dôvodu sú v prvom októbrovom týždni naplánované ďalšie tri Road Show aj v iných regiónoch v kraji.

Súvisiace články

08.05.2016 09:30

Kultúra školy je obrazom jej rozvoja

Kultúra SOŠ strojníckej v Skalici vychádza z potrieb pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov učebných a študijných odborov. Naše predstavy vychádzajú z prístupov a hodnôt vo výchovno-vzdelávacom proces...
28.03.2019 20:01

Študentské roky Ernesta Zmetáka

Aktuálna výstava Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je venovaná študentským rokom Ernesta Zmetáka. Slávnostné otvorenie výstavy Študentské roky Ernesta Zmetáka sa uskutočnilo dňa 28. marca 2019.